کاخ سفید برای تشدید نظارت‌ها بر ارزهای دیجیتال پافشاری می‌کند

تنظیم یک فرمان اجرایی برای تثبیت داریی‌های دیجیتال

بالا