بررسی فصل چهارم سریال Rick and Morty - ریک و مورتی

همچنان در اوج، ولی دارای فراز و نشیب