فصل چهارم سریال rick and morty

بررسی فصل چهارم سریال Rick and Morty – ریک و مورتی

همچنان در اوج، ولی دارای فراز و نشیب

بالا