آیا سریال قورباغه لیاقت تمجید از سمت مخاطب را دارد؟

یادداشتی در وصف یک ذهنِ زیبا یا شاید هم نازیبا

بالا