تانوس

تانوس کیست و کجای جهان مارول قرار دارد؟

شاید حق با او بود!

بالا