ناسا در نیمه تاریک ماه تلسکوپ رادیویی می‌سازد

طرحی بلندپروازانه، نتایجی درخشان

بالا