چرا به جای Leauge of Legends باید Dota 2 بازی کنید؟

چرا کاربران دوتا 2 این بازی موبا را به League of Legends ترجیح می‌دهند؟

بالا