چرا در سریال اسکویید گیم نگهبانان قرمز می‌پوشند و بازیکنان رنگ سبز بر تن دارند؟

بالا