بررسی فیلم Relic – یادگار

یک اثر هنری یا غیر هنری؟