نقد فیلم No Sudden Move – حرکت ناگهانی ممنوع

سودربرگ در مسیر درست، اما همچنان پر ایراد

بالا