یلنا بلووا کیست و چرا بلک ویدوی جدید مارول، قهرمان بهتری نسبت به قبلی است؟

او به بلوغ شخصیتی رسیده؛ چیزی که باقی ابرقهرمانان ندارند!

بالا