#مهسا_امینی
جواب‌های بازی آمیرزا

راهنما: جواب‌های بازی آمیرزا (آخرین به‌روزرسانی)

به‌آسانی از 1457 مرحله عبور کنید

جواب های بازی آمیرزا به‌طور کامل در این مطلب قرار گرفته است تا به آسانی از مراحل این بازی عبور کنید و لذت ببرید. اگر شما هم به‌دنبال جواب‌های بازی آمیرزا نسخه جدید و قدیم هستید، در این صفحه همراه سرگرمی باشید تا بتوانید به راحتی هرچه تمام‌تر از عهده‌ی مراحل دشوار این بازی موبایلی ایرانی، بربیایید.

بازی آمیرزا توسط استودیوی‌نردبان، سازنده‌ی بازی باقلوا، برای موبایل منتشر شده است و توانست در همان روزهای اول عرضه نزد کاربران ایرانی به‌محبوبیت بالایی برسد. همچنین از افتخارات این بازی موبایلی می‌توان به کسب ‌عنوان بهترین بازی سال از نگاه مردم در کافه‌بازار اشاره کرد.

آمیرزا شاید به‌عنوان یک کپی از بازی Word Cookies نزد گیمرهای حرفه‌ای دیده شود، اما نمی‌توان از زیبایی‌هایش در بومی‌سازی چشم‌پوشی کرد. این بازی دارای ۱۳۶۸ مرحله است که باید آن‌ها را با چالش‌های پیش‌رویتان رد کنید. ما در سرگرمی این کار را برایتان راحت ‌کرده‌ایم تا به آسانی هرچه‌تمام‌تر از این مراحل عبور کنید. در ادامه همراه جواب های کامل بازی آمیرزا باشید.

جواب های 1 تا 200 بازی آمیرزا

1- سگ – سنگ

2- زن – گز – زنگ

3- آش – آتش

4- کاخ – خاک

5- هوا – آهو

6- پتو – توپ

7- ری – شر – ریش – شیر

8- فک – شک – کش – کف – کفش – کشف

9- رخ – سر – رس – خر – سرخ – خرس

10- بد – آب – باد – ادب – ابد

11- دکل – کلید

12- دیس – سفید

13- حفظ – حفاظ – حافظ

14- پری – پیر – پنیر

15- شنا – آشنا

16- میل – لیمو

17- یاس – سایه – سیاه

18- باز – بازی – زیبا

19- آدم – دما – دام – مداد

20- بنا – تاب – نبات

21- رنج – برج – برنج

22- مشک – شکم – تشک – تمشک

23- رمز – رزم – مرز – ترمز

24- ریل – یار – ریال

25- کلم – ملک – ملکه – کلمه

26- پاک – پتک – پاکت

27 – هنر – رهن – قرن – نهر – نقره

28- شال – بال – بلا – بالش

29- آهک – کوه – کاه – کاوه – کاهو

30- میخ – خیر – مریخ – خمیر

31- تاس – مات – ستم – ماست – تماس

32- توپ – سوپ – پتو – سوت – پوست

33- آهن – نگاه – گناه – آهنگ

34- رود – دور – گود – گرد – گور – گردو

35- آتش – شتر – ترش – رشت – تار – ارتش – تراش

36- سال – سیل – گیلاس

37- شاه – شنا – شانه – شاهین

38- وان – نفس – فانوس

39- زین – بیل – لیز – زنبیل

40- دست – دشت – تشک – شکست – دستکش

41- دین – دنیا – امید – دامن – میدان

42- بام – ماه – بیمه – ماهی – بامیه

43- بیل – بال – بلا – گلاب – گلابی

44- سیم – اسم – نسیم – سینما – سیمان

45- ساز – گاز – ارز – راز – گرز – گراز – زاگرس

46- سنت – سیب – بیست – تنیس – بستنی

47- گلو – هلو – لوله – گلوله

48- ریز – شیر – ریش – شیار – شیراز

49- کوه – هوش – کشو – شکوه – کاوه – کاهو – هواکش

50- کلم – میل – سیم – ملک – سیل – کلسیم

51- بنا – آبان – انبر – انار – باران – انبار

52- راه – ابر – بره – ابرو – بهار – روباه

53- کار – تار – ترک – کتان – کنار – کارت – تانک – تانکر

54- بوس – سکو – اسب – سبک – باک – واکس – کاسب – کابوس

55- آلو – لبو – ویلا – لوبیا

56- ریل – لیف – تیر – فیل – رتیل – لیتر – فیلتر

57- آجر – برج – باج – ابرو – جواب – جارو – جوراب

58- تاس – اسکی – ساکت – تاکسی – اسکیت

59- تره – هرات – تنها – تهران – ترانه

60- آخر – خطا – خار -خطر – خاطره

61- اسب – سیب – آسیا – آسیب – آسیاب

62- تیز – زیپ – پیاز – پیتزا

63- شور – خوش – رخش – گور – گوش – خرگوش

64- وان – آلو – ویلا – وانیل – لیوان

65- سرب – برس – سبز – ساز – بارز – سراب – سرباز – بازرس

66- بره – خبر – خزر – خبره – برزخ – خربزه

67- سکو – سرو – عکس – کور – عروس – عروسک

68- تیر – تاب – ترب – تبر – ربات – تایر – باتری

69- کشو – کال – شال – لواش – لواشک

70- پری – پسر – سپر – پیر – سیر – ساری – اسیر – پاریس

71- سطل – طلا – سال – سالن – سلطان

72- بارز – آزار – ابزار – بازار

73- خیر – آخر – خار – خبر – خیار – خراب – بخار – بخاری

74- هوش – آشوب – شهاب – باهوش

75- بدن – بند – نبرد – برده – رنده – نرده – بندر – برنده

76- خنگ – رنگ – چرخ – چنگ – خرچنگ

77- آجر – جان – جاری – نجار – ناجی – ارنج – انجیر

78- نصب – بنا – بانو – صابون

79- شال – شور – شورا – واشر – لواش – شلوار

80- هند – دین – دنیا – آینه – دهان – دانه – آینده – ناهید

81- گرد – کند – رنگ – درک – گردن – کرگدن

82- سکه – کال – لکه – کلاس – کلاه – هلاک – کاسه – اسکله

83- بچه – چرب – چتر – تبر – ترب – تره – تریچه

84- دفن – سند – نفس – داس – فساد – اسفند

85- شام – شنا – ماش – منشی – ماشین – نمایش

86- لگن – گلو – لنگ – گاو – الگو – انگل – واگن – النگو

87- نور – سوت – ترس – تور – ستون – تونس – تنور – سنتور

88- نمد – چمن – نادم – دامن – چمدان

89- مال – اسم – سالم – سلام – اسلام – الماس 

90- کود – کشو – کدو – دوش – دود – دودکش

91- برس – سرب – هراس – سراب – بهار – سهراب

92- شال – آتش – تشک – کال – کاشت – تلاش – شکلات

93- مهم – سمج – سهم – جسم – مجسمه

94- پاک – نیک – پیک – پیکان

95- کمر – مار – کرم – نرم – نمک – کار – کنار – کمان – رمان – کرمان

96- تاس – ترس – هراس – راست – هرات – ستاره

97- تور – اتو – روز – زور – آرزو – تراز – وزارت – ترازو

98- باک – رکاب – کبیر – کاری – باریک 

99- نور – روان – بانو – ابرو – انبر – نوار – بوران – روبان

100- نشر – رنج – شرط – جشن – شطرنج

101- چاه – چاپ – پره – چهار – چاره – پارچ – پارچه

102- لبو – وام – بام – مبل – بوم – مال – آلبوم

103- دور – رود – دلار – دارو – داور – اردو – لودر – دلاور

104- قله – لقب – قلب – قبله – قبیله

105- کور – سکو – نور – نوک – نوکر – کنسرو

106- قاب – قلب – لقب – قالب – قلاب – قالی – بقالی

107- دیو – دیر – داور – یاور – رویا – دریا – دارو – اردو – رادیو – دیوار

108- کنج – جنگ – جشن – گنج – گنجشک

109- رنج – جان – نجار – روان – نوار – جارو – جوان – جانور

110- دکه – درک – شهر – کره – شکر – شهرک – درشکه

111- گره – رنگ – سنگ – سرنگ – نرگس – سنگر – سرهنگ – گرسنه

112- سفت – سفر – راست – فرات – فارس – افسر – سفارت

113- نرم – سند – رسم – مرد – نمد – دسر – درس – سرد – سمندر

114- باج – زوج – بازو – جواب – جواز – بازجو

115- ریه – دیه – دیر – دایه – دریا – دهیار – دایره

116- گرم – مرگ – خرس – سرخ – مگس – رسم – خرمگس

117- جان – جنس – باج – سنجاب

118- کوه – کشو – هوش – کفش – کشف – شکوه – شکوفه

119- ترک – تیر – کتری – کبیر – برکت – تبریک – کبریت

120- حال – سلاح – ساحل – اسلحه

121- مزد – دامن – نماز – زمان – نادم – نامزد

122- زجر – زین – ریز – رنج – زنجیر

123- درد – خدا – داد – خرد – خرداد – رخداد

124- مشک – ماش – کرم – شکم – کمر – شام – شکر – شکار – مراکش

125- صفا – اصل – فال – فصل – فاصله

126- پیر – پری – زور – پرز – روز – زیپ – وزیر – پرویز – پیروز

127- لحن – لنز – نوح – وزن – زحل – حلزون

128- بشر – شتر – شهر – رشت – ترش – رشته – شهرت – شربت – بهشت – برشته

129- اتو – سوت – تور – سوار – راست – راسو – اورست – روستا

130- وزن – وام – موز – زانو – زمان – نماز – آزمون

131- متن – مات – توان – وانت – تومان – مانتو

132- موش – شهر – مهر – رشوه – شوره – شوهر – مشهور

133- گاو – گوی – واگن – گونی – یوگا – گونیا

134- نگاه – بانگ – گناه – آهنگ – انبه – بنگاه

135- شخم – شاخ – خشم – خام – اخم – موش – خوش – خاموش

136- درون – روتن – نادر – نوار – دوران – اروند

137- سیل – سیب – لباس – آسیب – سبیل – ابلیس – سیلاب

138- باد – ادب – ابد – بام – آباد – بادام

139- رنگ – برگ – انبر – گران – بانگ – نگار – آبرنگ

140- صوت – وصیت – تصور – صورت – تصویر – صورتی

141- نرم – مرض – ضامن – رمان – رمضان

142- مات – ستم – تماس – ماست – مساحت – تمساح

143- بام – امیر – مربی – مربا – بیمار

144- موش – نوش – دوش – شنود – دشمن – دمنوش

145- دین – قند – نقد – دنیا – قنادی

146- کور – نوک – نوکر – کنار – کارون

147- گدا – لنگ – لگن – لگد – انگل – گلدان

148- ترک – ریه – کره – تیره – کتری – تکیه – ترکیه

149- وزن – زین – تیز – زینت – ونیز – زیتون

150- مار – مرد – رمان – – نادر – نادم – مادر – مدار – دامن – درمان

151- تتو – تاب – توت – تابوت

152 – رخت – خیر – تایر – خیار – تاخیر – تاریخ

153- سنگ – گیس – نگین – سنگین

154- رنج – نان – جان – آرنج – نجار – نارنچ

155- عمو – نوع – مانع – عمان – معنا – معاون

156- شاخ – آذر – رخش – خراش – آذرخش

157- بغل – لغت – تیغ – بلیت – غیبت – تبلیغ

158- تیم – رحم – حرم – حرمت – رحمت – حریم – تحریم

159- یکتا – کاری – کتری – تایر – کارت – کتیرا – تاریک

160- سیر – سفر – ساری – سفیر – فارس – افسر – فارسی

161- رمق – مهر – قبر – قهر – رقم – برق – مقبره

162- کشو – کور – شکر – روکش – کشور – کوروش

163- سیم – رسم – مرسی – موسی – سمور – مسیر – موسیر

164- آوا – آوار – اهورا – آواره

165- چای – چال – خال – خالی – خیال – یخچال

166- درس – دیر – دسر – پدر – دیس – سرد – پسر – سپر – پردیس

167- نجف – نفس – جان – جنس – اسفنج

168- هود – دهل – هلو – هالو – لوده – آلوده

169- آتش – گشت – تنگ – نشت – شنا – انگشت

170- قله – قلم – ماه – مهال – لقمه – قلمه – مقاله – ملاقه

171- مروت – مترو – تورم – تومور – موتور

172- مرز – رزم – میز – رمز – امیر – مراز – میرزا

173- نقل – قله – ناله – لانه – نهال – نقاله

174- رسم – سرما – سوار – راسو – سمور – سماور

175- قوا – وقت – فوت – افق – تقوا – توقف – توافق

176- فنر – نفس – سفر – افسر – هراس – رفاه – فارس – سفره – فرانسه

177- ریه – پاره – آینه – پناه – پینه – پنیر – پیراهن

178- انار – ایران – ناهار – رایانه – یارانه

179- گود – سود – سنگ – دفن – سوگند – گوسفند

180- چین – چای – چادر – چنار – نادر – دنیا – دینار – دارچین

181- باک – نیک – کتاب – تانک – کتان – تنبک – بانک – بیات – نبات – کابینت

182- گنج – دنج – هند – جنگ – گنجه – نهنگ – گنده – جنگنده

183- نوش – نوه – موش – میوه – منشی – میهن – شیوه – شومینه

184- نوک – نیک – نمک – کمان – کمین – کامیون

185- قاب – قسم – ساق – ماسه – سهام – ساقه – سماق – مسابقه

186- مهر – اخم – خام – پاره – خرما – خمره – خامه – خمپاره

187- جان – نجف – نان – اسفنج – فنجان – فسنجان

188- کمد – نمک – کند – دکان – کمان – نادم – دامن – نمکدان

189- سوت – تورم – رستم – سرمه – سوره – مترو – همسر – سمور – تسمه – سورتمه

190- حنا – صبح – نصب – حبه – صحنه – انبه – صاحب – صبحانه

191- لیز – لبئ – ویلا – زیبا – بازو – ویزا – لوزی – زالو – بازی – زابل – لوبیا – زولبیا

192- کاج – ساق – کنج – ساکن – جناق – سنجاق – سنجاقک

193- ساز – متن – مات – نماز – ماست – زمان – تماس – زمستان

194- تانک – کارت – کتان – تانکر – کنترل – کلانتر

195- توان – نوبت – وانت – نبات – بانو – آبان – توانا – اتوبان

196- پلک – پاک – پیک – پلاک – پلکان – پیکان – پلیکان

197- مبل – لبو – ویلا – بومی – لیمو – مایل – لوبیا – آلبوم – موبایل

198- سلام – سالم – سالن – نسیم – سینما – سیمان – سلمانی – سلیمان

199- جوش – جشن – دوش – شاد – دانش – جواد – جوان – جادو – وجدان – دانشجو

200- بوق – قول – قوا – قاب – قلب – لقب – قالب – قلاب – بالا – باقلوا

جواب های بازی آمیرزا
جواب های بازی آمیرزا

جواب های 201 تا 400 بازی آمیرزا

201- شمع – دعا – معنا – معاد – عمان – دانش – مانع – دشمن – معدن – دشنام – شمعدان

202- روز – زور – فوری – زیره – وزیر – روزه – فیروزه

203- چرم – چمن – چنار – مزار – ارزن – نماز – زمان – چمنزار

204- پدر – پند – نوه – درون – نرده – پوند – دوره – پودر – روده – رنده – پونه – پرده – وردنه – پرنده – پرونده

205- خام – ملخ – خال – اخم – مورخ – خرما – خاور – خرمالو

206- ریگ – دیگ – گرد – دبی – برگ – گدا – دبیر – گاری – دریا – گرداب – بیدار – بادگیر

207- زین – زیره – نسیه – نیزه – سینه – سرنیزه

208- رخش – دوش – دیو – خیر – خوش – خرد – رشید – شوخی – خرید – درویش – خورشید

209- کیش – شیب – کینه – شنبه – بشکه – بیشه – شبکه – یکشنبه

210- دست – سبد – بند – داس – بدن – تند – نبات – دبستان

211-  لگن – لنگ – گاو – گلو – الگو – انگل – واگن – النگو – آنگولا

212-  فوت – فال – فلوت – بافت – تاول- تابلو – فوتبال

213-  چاه – نمک – چمن – مکه – نامه – چانه – چکمه – کمانچه

214- سوت – راسو – راست – سوار – استوا – اوستا – روستا – استوار

215- دشت – آتش – شته – تباه – شاهد – تابه – دهات – بهشت – شتاب – شهادت – بهداشت

216- گام – برگ – مرگ – گرم – بهار – گربه – گرما – مربا – بهرام – گرمابه

217- چکش – چای – کیش – کاچی – شاکی – شیار – شکار – شریک – کاشی – شکارچی

218- رمق – رقم – قرن – نقره – قرآن – نامه – قمار – مناره – منقار – قهرمان

219- ترد – ریل – ملت – تیم – دلیر – ملیت – مدیر – دیلم – رتیل – لیتر – تردمیل

220-  جگر – گود – گاو – گدا – گرد – جادو – جارو – جواد – گردو – جادوگر

221- سفر – سود – دیس – سفیر – ردیف – فوری – سفید – سرود – یوسف – فرود – فردوسی

222- پیک – پلک – کلم – ملک – پلاک – کامل – کلام – لامپ – پیام – المپیک

223-  نخل – خال – گناه – لانه – نگاه – آهنگ – خاله – انگل – نهال – خانه – گلخانه

224-  چاپ – تپه – چاه – تنها – پناه – چانه – تپانچه

225-  شهر – شوهر – ریشه – شیره – شوره – رشوه – شرور – شهریور

226-  تیم – سطل – ملت – ملیت – لیست – طلسم – تسلیم – مستطیل

227- فنر  – دیو – دفن – فوری – درون – فرود – نیرو – فرنی – ردیف – نوید – فردین – فریدون

228- ریگ – ریل – ریال – نگار – گاری – لنگر – گران – گلنار – گالری – گیلان – نارگیل

229- میز – زین – مسیر – مرسی – نسیم – زمین – سرزمین

230- غار – باغ – غرب – مرغ – غایب – غریب – غبار – مربی – امیر – مربا – بیمار – مرغابی

231- نگاه – گناه – بانگ – آهنگ – نهنگ – انبه – بنگاه – نگهبان

232- پتک – پلک – شال – تشک – پلاک – کاشت – تلاش – پاکت – شکلات – لاکپشت

233- هلو – دهل – هدف – فال – هالو – لوده – فولاد – آلوده – فالوده

234- نوید – دانه – دهان – دایه – دنیا – دیوان – آینده – ناهید – ادویه – دیوانه

235- میز – زین – یزد – مزد – امید – ایزد – زیاد – نیاز – زمین – یزدان – میدان – نامزدی

236- قیف – قیر – فرق – فقر – افق – فراق – فقیر – رفیق – آفریقا

237- شتر – رشت – نشت – گشت – تنگ – ترش – تراش – ناشر – ارتش – نگار – گران – انگشت – شناگر – انگشتر

238- نوش – بانو – انبه – شانه – آشوب – شنبه – شهاب – باهوش – نوشابه

239- پلو – پول – لپه – پله – هلو – لانه – نهال – پونه – پناه – هالو – پهلو – پهلوان

240- خیر – آوار – خاور – یاور – خیار – رویا – خاویار

241- برگ – گاز – ریگ – گرز – زیبا – گاری – بازی – بارز – بزرگ – گراز – بازیگر

242- گوش – کور – شورا – روکش – شکار – کشور – گوارش – کاوشگر

243- رنج – ناجی – آرنج – جاری – نجار – جنین – انجیر – نارنج – نارنجی

244- داس – دنج – جسم – جسد – سمج – جام – سجاد – جامد – سنجد – مسجد – دماسنج

245- اسیر – نسیم – مرسی – امیر – سرما – ساری – مسیر – سینما – سیمان – ریسمان – سمینار

246- گدا – گاز – زاهد – آگاه – آزاد – گدازه – آزاده – زادگاه

247- سوت – سکو – کوک – کتک – واکس – ساکت – سکوت – کاسکت – کاکتوس

248- پلو – چال – پوچ – پول – سوپ – چاپ – لوس – سوال – چپاول – چالوس – چاپلوس

249- زین – گاز – زنگ – نیاز – آگهی – گیاه – گزنه – نیزه – یگانه – گزینه – انگیزه

250- انار – آبان – انبر – انبار – نایاب – باران – ایران – انباری – بارانی

251- قاب – بالا – قالی – قالب – قلاب – قلابی – بقالی – باقالی

252- کره – تکه – کارت – هرات – ترکه – اراک – کاراته

253- رخش – شاخ – رخت – خشت – آخرت – تراش – ارتش – خراش – پرخاش – خارپشت

254- کور – کولر – شکار – روکش – شورا – کشور – لواش – شلوار – لواشک – شلوارک

255- دانا – دانه – زنده – آزاد – زاهد – دهان – آزاده – زاهدان – اندازه

256- باج – قاب – جناب – جناق – آبان – اجاق – نقاب – باجناق

257- پرز – زیپ – روز – پیش – زور – ورزش – پوزش – وزیر – پیروز – شیپور – پرویز – زیرپوش

258- گیس – گاری – ساری – اسیر – سیاه – سایه – گریه – گیره – گیاه – سیگار – سیاره – سیاهرگ

259- کاخ – کدو – کود – خدا – خاک – دکور – کارد – خاور – کادو – اردک – خوراک – خودکار

260- گوش – گشت – گاو – آشوب – شتاب – گوشت – آبگوشت

261- بند – دبی – بدن – نوید – نیرو – درون – بندر – دبیر – نبرد – بیرون – دوربین

262- سنگ – گسل – گیس – سالن – انگل – سنگال – گیلاس – گیلان – انگلیس

263- فنر – فیل – لیف – ریل – نیرو – فرنی – فوری – نیلوفر

264- وزن – گلو – لنز – زنگ – گوزن – گونه – لوزه – وزنه – گزنه – زنگوله

265- بشر – امشب – مربا – امیر – مربی – شیار – مباشر – بیمار – ابریشم

266- لکه – سکه – کاسه – کلاس – کلاه – هلاک – ساکن – سالن – نهال – لانه – اسکله – کهنسال

267- سوت – نشت – ستون – تونس – نشست – روشن – تنور – سنتور – سرنوشت

268- بچه – چاه – چرب – آچار – چهار – بهار – ارابه – چابهار

269- رخت – خرس – سرخ – سخت – ساخت – سرخک – کارت – ساکت – خاکستر

270- گود – گلو – لگد – بدن – بند – گنبد – بلند – بلندگو – گلوبند

271- کره – ترکه – برکه – بهتر – تابه – برکت – رکاب – کتاب – رتبه – ربات – کهربا – هکتار – تبهکار

272- باک – سبک – کابل – کالا – لباس – کاسب – کلاس – کالباس

273- تابه – بیمه – تباه – بیات – ماهی – اهمیت – بامیه – مهتاب – مهتابی

274- دوش – شهر – شوهر – دوره – رنده – نرده – شوره – رشوه – دشنه – روشن – روده – شهروند

275- پلو – پدر – پول – لودر – دلار – رودل – پودر – پدال – پادو – پارو – دلاور – پولدار

276- کرج – رنج – کنج – کاج – نجار – آرنج – نارنج – نارنجک

277- موش – گام – گوی – گوش – گاو – گویش – گوشی – میگو – گاومیش

278- زود – زوج – دوز – آزاد – جواد – جادو – جواز – آواز – ازدواج

279- انار – آرام – نامه – نمره – آرمان – اهرام – مناره – ناهار – راهنما

280- مزه – بزم – زهرا – هزار – مزار – بارز – بهار – بهرام – مبارز – مبارزه

281-  ساس – راسو – سوار – سمور – سمسار – سماور – سوسمار

282- شرف – فرش – فنر – سنگ – نفس – سنگر – فشنگ – نرگس – سرنگ – سنگفرش

283- قاب – قتل – بالا – قلاب – قالب – اتاق – تقلب – قاتل – تالاب – باتلاق

284- کبد – باک – کود – دکور – کارد – ابرو – باکو – کوبا – رکاب – اردک – بودا – کادو – کبود – دارکوب

285- قطب – قاب – منطق – نقاب – طناب – باطن – قطبنما

286- گود – گوی – دیگ – گیوه – نوید – گونه – گونی – گوینده

287- مهم – حکم – مکه – محکم – حاکم – حمام – محاکمه

288- قلم – قله – قاب – مبل – قلمه – ابله – قالب – قلاب – لقمه – قبله – ملاقه – مقاله – قابلمه – مقابله

289- برکت – رکاب – کتاب – کبیر – ربات – کتری – بیات – باتری – تاریک – باریک – کبریت – تبریک – کتیرا – باکتری

290- ماهی – بیوه – بومی – بیمه – میوه – بامیه – آبمیوه

291- موش – شوره – شورا – رشوه – ماشه – شوهر – شماره – مشهور – هاشور – هموار – مشاوره

292- تند – داس – دست – سند – دانا – استان – استاد – داستان

293- لیف – لطف – نفس – فیل – طفل – سطل – فسیل – لطیف – فلسطین

294- اسکی – لیست – کاست – کلاس – ساکت – اسکلت – کلیسا – اسکیت – تاکسی – لاستیک

295- ریگ – جگر – گیج – گره – گیس – گریه – جیره – گیره – سرگیجه

296- زیپ – پیچ – چاه – هیچ – چاپ – چای – پیاز – پیازچه

297- توپ – پول – پلو – پتو – پلک – سوپ – پوک – پتک – لوس – توکل – پوست – سکوت – کپسول – تلسکوپ

298- سفر – تماس – ماست – فارس – رستم – افسر – سفارت – مسافر – مسافت – اتمسفر – مسافرت

299- موسی – مسکو – سویا – ماسک – اسکی – واکس – مساوی – مسواک – اسکیمو

300- زود – یزد – دوز – دوش – شیوه – شهید – دوشیزه

301- کرم – کمد – نمک – کند – کبد – کمر – مرکب – مدرک – منبر – کربن – بندر – نبرد – کمربند

302-  سنگ – سنگر – سرنگ – نگار – سوار – واگن – راسو – گران – نرگس – انگور – گارسون

303- رفع – عفت – فرات – عارف – تعارف – ارتفاع – اعتراف

304- دانه – نهاد – دهان – بنده – انبه – ابله – بلند – هلند – هندل – لانه – نهال – هندبال

305- دبی – کمد – کیش – شیب – مشک – شکم – میبد – مشکی – بیدمشک

306- فرش – پیش – شرف – ترشی – تفرش – شریف – پشتی – تشریف – پیشرفت

307- زاغ – غزل – باغ – غاز – بغل – زابل – ابله – بالغ – غزال – زغال – زباله – بزغاله

308- کتان – ساکت – ساکن – تانک – استان – استکان

309- گسل – لوس – گلو – سوال – سوله – الگو – ساوه – گوساله

310- جیب – جوی – باج – برج – جاری – رویا – یاور – جواب – جارو – جوراب – جویبار

311- دست – دیس – ترد – ساری – دارت – درست – اسید – اسیر – تدریس – دستیار

312- دبی – هادی – دبیر – برده – باده – دایه – بدهی – دایره – ردیاب – بیدار – بهداری

313- لوح – شاخ – خال – خوش – حال – حلوا – لواش – خوشحال

314- رکاب – مکتب – ربات – تمبر – برکت – کتاب – مرکب – مبارک – مرکبات

315- نهاد – شیاد – دشنه – ناشی – هادی – دایه – شاهد – دانه – دانش – دهان – شهید – شانه – آینده – شاهین – ناهید – اندیشه

316- خوک – کویر – یاور – رویا – خاور – خیار – خوراک – خوراکی

317- بوس – ستون – نوبت – تونس – بانو – توان – نبات – وانت – ستوان – بوستان

318- لیز – جیب – زین – لنج – لنز – لجن – نجیب – زنبیل – زنجبیل

319- کفن – نفس – فکس – سکه – ساکن – کاسه – کافه – نسکافه

320- نشت – شته – نشات – نشست – شانه – تشنه – تنها – شانس – نشاسته

321- گنج – گیج – جنگ – گنجه – نگین – جنین – نهنگ – گنجینه

322- ملک – مهم – کلم – لکه – ملکه – مکمل – کلاه – کلمه – هلاک – کامل – کلام – مکالمه

323- مرسی – سیاه – سایه – ماهی – سهام – اسیر – همسر – ماسه – مسیر – سرما – سیاره – سرمایه

324- نقل – آبان – بالا – نقال – قالب – بالن – نقاب – قلاب – انقلاب

325- داد – درد – مدار – مادر – آرام – مداد – امداد – درآمد – داماد – مرداد – مدارا – دامدار

326- متن – توان – وانت – تامین – تومان – امنیت – مانتو – ویتنام

327- گرگ – گنگ – نگار – گران – واگن – گرگان – انگور – گروگان

328- بچه – چاه – تکه – چکه – تباه – چابک – کتاب – تابه – کتابچه

329- ملت – دست – تماس – سالم – ملات – املت – مدال – ماست – سلام – سلامت – دستمال

330- میز – شیار – مزار – میرزا – شیراز – آمرزش – رزمایش

331- سرب – برس – سبد – دارت – ربات – درست – سراب – بستر – سرداب – دربست – داربست

332- دوز – زرد – زود – لرز – روز – زور – درز – رودل – لودر – زالو – دلار – آرزو – دراز – دلاور – زردالو

333- ملک – مبل – کلم – کامل – کلام – کابل – کمیاب – کلمبیا

334- برگ – بدل – گدا – لگد – گرد – دلار – دلبر – گلاب – گرداب – بالگرد

335- کفر – کیف – فکر – کتف – کافی – کافر – کتری – کتیرا – تاریک – ترافیک

336- فنر – یاور – فرنی – رویا – نیرو – فوری – ویران – روانی – فناوری

337- خیر – خبر – نرخ – چرب – چین – چرخ – چربی – خبرچین

338- غار – باغ – غرب – غروب – غبار – ابرو – غوره – روباه – آبغوره

339- لوس – سیلو – سویا – ویلا – سلام – موسی – سوال – سالم – لیمو – مساوی – سومالی

340- کلک – سکه – لکه – کاسه – کلاه – کلاس – هلاک – کلاهک – اسکله – کالسکه

341- دکه – تشک – شته – دشت – شاهد – دهات – کاشت – شهادت – آتشکده

342- عمه – ماهی – مایع – میهن – نامه – عمان – مانع – معنا – معاینه

343- طبل – رطب – طلا – طلب – باطل – رکاب – کابل – رباط – کربلا – طلبکار

344- نوک – تانک – تنبک – باکو – کوبا – بانو – بانک – نبات – کتان – کتاب – تنباکو

345- رویا – نیرو – یاور – مانور – روانی – نیمرو – ویران – رومانی – مریوان – ورامین

346- زشت – تشک – ارتش – شکار – کاشت – تراز – تراش – تشکر – ترکش – زرشک – شرکت – شراکت – کشتزار

347- سفر – رفاه – افسر – ساده – سرفه – فاسد – فارس – سفره – افسرده

348- گوی – یزد – گود – دیگ – گلو – دوز – زود – لگد – لیز – زگیل – دیزل – لوزی – زیلو – گلدوزی

349- پسر – سپر – کیش – پیک – سیرک – پرسش – پیکر – ریسک – شریک – کرسی – شکسپیر

350- زین – میز – نیاز – زیان – زمین – ایمان – میزان – زایمان

351- شاخ – رخش – خیر – شیخ – آریا – خراش – شیار – خیار – آرایش – خشایار

352- کرج – جوک – کاج – جوش – شورا – جارو – روکش – شکار – کشور – جوشکار

353- ریگ – مگس – گیس – گرم – مرگ – مرسی – مسیر – گریم – گرمسیر – سرگرمی

354- ریل – بدل – دبی – بیل – ریال – یلدا – دلار – دلیر – دبیر – دلبر – دلربا – بیدار – اردبیل

355- کره – کبد – دکه – باده – رکاب – برکه – برده – کهربا – کباده – بدهکار

356- لاشه – ویلا – شیوه – لواش – هیولا – الویه – شوالیه

357- لال – هلال – لیلا – لاله – گیاه – گلایه – گلایل – گالیله

358- عمه – طعم – عمل – طمع – طلا – علم – طالع – طعام – طعمه – عالم – مطالعه

359- ملت – تماس – ملات – املت – ماست – سلامت – الماس – اسلام – التماس

360- کرم – کمر – مسیر – کرسی – مرسی – سرما – ماسک – ساری – اسکی – سیرک – ریسک – اسیر – کریم – کمیسر – اکسیر – سرامیک

361- خرج – سرخ – خرس – خروس – رسوخ – خسرو – جوهر – جوخه – سوره – خروج – سرجوخه

362- قوا – وقت – موم – قوم – موقت – قامت – ماتم – تمام – مقام – مقوا – تقوا – ماموت – مقاوم – مقاومت

363- داد – آباد – مداد – امداد – داماد – بادام – بامداد

364- قتل – تلخ – خلق – خال – خالی – تخیل – قاتل – خالق – قالی – خیال – خلاق – لیاقت – خلاقیت

365- برس – سکو – بوس – سبک – سرب – بوکس – بورس – رسوب – سرکوب – بوکسور

366- کفر – کیف – فکر – ریگ – گاری – کافر – کافی – کفگیر – گرافیک

367- جرم – جام – تاج – هجرت – هرات – تاجر – جامه – مهارت – تهاجم – ترجمه – مهاجر – مهاجرت

368- رحم – حنا – حرم – محرم – مرام – حرام – حمام – مراحم – رحمان – نامحرم

369- هوس – طوس – سطر – راسو – طاهر – سوار – سوره – ساطور – اسطوره

370- شاخ – خشک – شیخ – خیر – کیش – شیار – شاکی – کاشی – خیار – شریک – شکار – خاکشیر

371- دزد – دید – یزد – داد – دبی – ایدز – بازی – زیاد – ایزد – زیبا – بازدید

372- جرم – جسم – سمج – جام – تاج – جرات – تجسم – رستم – سرما – تاجر – مستاجر

373- کتف – فاش – کاش – شفا – کفش – کشف – افشا – کاشف – کاشت – کفاش – شکاف – اکتشاف

374- شعر – عرش – شروع – شعار – آوار – شاعر – شعور – اعشار – عاشورا

375- مادر – دوام – اردن – مدار – درمان – دوران – مانور – اروند – نمودار

376- زرد – درز – زهرا – ارشد – زاهد – دراز – شاهد – هزار – ارزش – شهرزاد

377- قصد – صدا – دقت – اتاق – تقاص – صادق – صداقت – اقتصاد

378- بشر – خبر – شاخ – بخش – خشک – خشاب – خراب – بخار – رکاب – خشکبار

379- دشت – دارت – تراش – ارشد – ربات – ارتش – شتاب – شربت – شبدر – رشادت – برداشت – ارتشبد

380- نفس – منفی – نسیم – موسی – سمنو – مونس – سیفون – سمفونی

381- گود – دیگ – گوی – پند – پوند – گونی – نوید – پیوند – دوپینگ

382- سبک – لوس – سکو – بوس – سوال – واکس – کلاس – کوبا – باکو – بوکس – لباس – کاسب – کابل – کابوس – باسکول

383- طبل – طلب – طلا – طول – بودا – باطل – طالب – بلوط – داوطلب

384- درد – دید – داد – مداد – مرید – مدار – مادر – مدیر – امید – مرداد – دیدار – مادرید

385- موسی – سمنو – سویا – مونس – نسیم – سیمان – سینما – ناموس – سونامی

386- ریشه – شیره – رشوه – شیوه – شیار – شوهر – شوره – هاشور – هوشیار

387- دوش – رشید – شیاد – ارشد – درویش – دشوار – دیوار – رادیو – داریوش

388- بانو – نیرو – انبر – ویران – روبان – بینوا – بیرون – روانی – بوران – بریان – بورانی

389- صفر – صفا – صاف – صنف – فنر – نصف – صراف – انار – اصراف – انصاف – انصراف

390- سند – سود – دیس – سویا – نوید – اسید – سواد – دیوان – ادیسون

391- منبر – انبه – مربا – انبر – بهمن – مهربان – برنامه

392- علم – عهد – عمل – عمه – دلمه – عالم – عادل – معاد – معده – معدل – ماده – مدال – معادله

393- پند – وزن – خون – دوزخ – نخود – پونز – پوند – پوزخند

394- کلم – کرم – کمر – ملک – اراک – رمال – آرام – کامل – کلام – کالا – کارامل

395- شته – هشت – تباه – شهاب – شتاب – بهشت – اشتها – شباهت – اشتباه

396- پکن – نگار – گران – پیکر – گاری – پارک – پنیر – پیکان – پارکینگ

397- ساز – وزن – سبز – بازو – زانو – سوزن – زبان – بانو – سوزنبان

398- قصه – قوچ – قصد – نقد – قند – نوچه – صدقه – صندوق – صندوقچه

399- باج – جام – دنج – دانا – آباد – آبان – جامد – اندام – بادام – انجماد – بادمجان

400- قوس – ساق – قوی – آسیا – ساقی – آسان – سویا – ناقوس – ایوان – اقیانوس

 

بازی آمیرزا - Amirza
جواب های کامل بازی آمیرزا

جواب های 401 تا 700 بازی آمیرزا

401- دکل – کبد – کند – کود – کدو – تند – بدل – نوبت – بلند – کندو – تنبک – تنبل – تولد – تونل – دولت – کدوتنبل

402- سند – دیس – سود – چین – چای – سواد – سویا – دیوان – سودان – ساندویچ

403- تند – امید – یتیم – تمدن – دایی – امنیت – میدان – دینامیت

404- پلو – لنز – زیپ – گلو – گوی – زین – پول – زنگ – لیز – پونز – پلنگ – زیلو – گونی – لوزی – گوزن – یوزپلنگ

405- هرات – آنتن – تنها – تهران – نسترن – ترانه – رسانه – ستاره – هنرستان

406- قبر – غار – غرق – ورق – بوق – باغ – غرب – برق – غوره – غبار – غروب – روباه – قورباغه

407- مرگ – گام – گره – گرم – گیاه – گریه – گرما – گیره – گاری – ماهی – گمراه – ماهیگیر

408- فنچ – روح – حفر – وحی – حرف – چین – حروف – حوری – حریف – فرنی – حروفچین

409- پتو – سخت – سوپ – توپ – ساخت – سوخت – پاسخ – پوست – سخاوت – استوا – اوستا – اختاپوس

410- پیک – پیکر – شاکی – کاشی – شریک – شاپرک – پیرایش – پیراشکی

411- میهن – میوه – هموار – مانور – روانی – ویران – هامون – نیمرو – همایون – رومانی – اهریمن – مریوان – ورامین – موریانه

412- رضا – فضا – فرود – فردا – اردن – دوران – اروند – فوران – فضانورد

413- جیب – باج – سیب – آجیل – بالا – بسیج – آسیا – آسیب – لباس – سبیل – ابلیس – سیلاب – آسیاب – جالباسی

414- پشه – پینه – پنیر – شیره – ریشه – شهره – شهریه – نشریه – هنرپیشه

415- دشت – سفر – سود – فوت – دوش – شرف – فرش – درست – درفش – درشت – دوست – فروش – سرود – دفتر – دستور – دستفروش

416- برس – سرب – نبرد – بندر – سراب – انبر – ربات – نبات – بستر – دربست – سرداب – داربست – دبستان – انبردست

417- بوق – مبل – قوم – نقل – قلم – قول – قبول – منقل – قلمو – بوقلمون

418- پشه – جهش – پنج – جشن – شنبه – پنجه – پنبه – جنبش – پنجشنبه

419- لال – بالا – لیلا – بلال – ویلا – لوبیا – آلبالو – والیبال

420- دانه – نمره – نرده – فردا – نهاد – رفاه – ماده – رنده – دهان – فرمان – مناره – فرهاد – درمان – فرمانده

421- خون – نرخ – زهرا – زانو – وزنه – هزار – آرزو – خانه – خاور – خزان – راهزن – خزانه – خواهر – روزنه – زورخانه

422- نوک – کند – تانک – دکان – کتان – کندو – کادو – کودتا – تکواندو

423- گرز – گاز – برگ – برگه – هزار – بارز – زهرا – هرگز – گربه – بزرگ – گراز – رهبر – رگبار – بزرگراه

424- لگد – شنل – گردن – ناشر – دانش – انگل – شلنگ – لنگر – دلار – گلدان – شاگرد – شناگر – شالگردن

425- سخت – خدا – اخم – خام – ختم – ساخت – خدمت – خادم – استاد – استخدام

426- گام – نمک – مرکب – منبر – رکاب – بانگ – بانک – کربن – گمرک – گرما – مبارک – کرمان – گرمکن – آبگرمکن

427- جهش – رنج – جوش – جشن – شوهر – جوهر – نجار – شانه – جوان – جارو – جهان – هاشور – جانور – جوانه – شناور – جواهر – جشنواره

428- چای – دبیر – آچار – چربی – چادر – آبادی – بیدار – ایراد – ابدارچی

429- سکه – هوس – کوه – سکوت – کاوه – ساوه – واکس – کاسه – کاهو – سکته – کوسه – واکسن – سوهان – کوهان – کوتاه – ستوان – کوهستان

430- لیز – ریل – لرز – ریال – ارزش – آزار – لیزر – لرزش – شیراز – شالیزار

431- گرد – درد – درنگ – گنبد – نبرد – گردن – بندر – دربند – گردنبند

432- متن – یتیم – امنیت – تومان – مانتو – ویتنام – ویتامین

433- چین – بدل – دلیر – دبیر – چرند – چربی – بلند – دلبر – بلدرچین

434- گوش – گروه – گوهر – گوشه – شوهر – هاشور – گوارش – شاهرگ – گوشواره

435- گرز – گیس – زین – سنگ – زرنگ – نرگس – نیزه – گزنه – سنگر – سرنگ – هرگز – زیره – سینه – گریه – گیره – نسیه – گزینه – گرسنه – سرهنگ – سرنیزه – سنگریزه

436- خون – تپه – تنها – پونه – پناه – خانه – پخته – خاتون – توپخانه

437- کمد – دکان – دانا – انار – آرام – مدرک – اراک – اندام – ناکام – درمان – کرمان – کارمند – دانمارک – کماندار

438- تست – توت – سرور – ترور – روسری – توریست – تروریست

439- شیب – روشن – بانو – آشوب – ناشی – بینوا – آویشن – بیرون – بریان – بوران – روانی – ویران – روبان – شناور – بورانی – نیشابور

440- فوت – کوه – کتف – فکر – کفر – کوره – کافه – رفاه – تفکر – کافر – کاوه – کاهو – کوفته – کافور – تکاور – کفتار – فواره – هکتار – کوتاه – فاکتور

441- چوب – چلو – کچل – کوچ – کباب – بابل – کوبا – چابک – بلوچ – کابل – چلوکباب

442- ساوه – آسان – تنها – توانا – سوهان – تاوان – ستوان – استوا – استان – اوستا – استوانه

443- عید – نعش – دعا – شمع – معاد – منشی – عمان – مانع – شیاد – دشمن – دانش – معدن – معنا – ماشین – میدان – دشنام – نمایش – شمعدانی

444- گاز – گام – مزه – گزنه – گمان – همزن – زرنگ – مزار – نمره – هرگز – گراز – مناره – راهزن – گمراه – هرمزگان

445- خون – ساز – سخن – سوزن – ساخت – خزان – زانو – سوخت – سخاوت – خاتون – ستوان – خوزستان

446- سیب – شیب – نشت – ناشی – شانس – آسیب – بیات – تنیس – بیست – نبات – نشست – شتاب – ستایش – بستنی – شبستان

447- خنگ – نرخ – خبر – بانگ – خراب – بخار – ابرنگ – رگبار – خبرنگار

448- کریم – کمین – نوکر – کویر – مانور – نیمرو – کارون – کامرون – رومانی – کامیون

449- فاش – گوش – شرف – فرش – شفا – شوهر – گوشه – گوهر – فروش – فشار – گروه – فواره – شاهرگ – هاشور – گوارش – فروشگاه

450- داد – آسان – دانا – استان – استاد – داستان – دادستان

451- ملت – مبل – ویلا – ملیت – بومی – تاول – املت – بیات – لیمو – بلیت – لوبیا – آلبوم – ولایت – تابلو – موبایل – اتومبیل

452- ختم – پشم – میخ – دشت – مشت – شیخ – پخش – خشت – خشم – شخم – خدمت – پشتی – پیشخدمت

453- بچه – چاه – چهار – چاره – آزار – بارز – آچار – ارابه – ابزار – بازار – چابهار – بازارچه

454- نفس – سفر – رنج – نجف – نجار – افسر – آرنج – فارس – نارنج – فنجان – اسفنج – فسنجان – رفسنجان

455- کیش – شاکی – وزیر – ارزش – روکش – زیرک – کویر – زرشک – ورزش – کشور – ویزا – آرزو – شریک – کاشی – شیراز – کشاورز – کشاورزی

456- خبر – رخت – اخم – خام – بختپ – باخت – بخار – اخرت – ربات – خرما – خراب – تمبر – مرتب – اخبار – مخابرات

457- دکه – کره – کوه – کوره – ورود – کندو – دوره – نوکر – دکور – روده – نرده – رنده – وردنه – کوهنورد

458- دوش – هدف – شوفر – دشنه – فروش – روشن – درفش – شهروند – فروشنده

459- تهی – نفت – هتل – تله – نفرت – تلفن – لیتر – رتیل – تیله – فرنی – تیره – هیتلر – فیلتر

460- روشن – ناشی – رویش – شناور – نیایش – شیرین – آویشن – شنوایی – ویرایش – شیروانی – روشنایی

461- نهاد – امید – ماده – دایه – دهان – مهدی – دانه – میهن – آدینه – همدان – ناهید – آینده – مدینه – نماینده

462- سرور – رانت – تنور – ترور – ستوان – اورست – روستا – سنتور – توران – سروان – رستوران

463- موز – مزه – وزنه – نمره – مزار – همزن – ارزن – موزه – آرزو – مناره – آزمون – ماهور – راهزن – هامون – روزنه – مانور – هموار – روزنامه

464- بدل – دلار – دلبر – دایی – دبیر – یلدا – دلیر – لیبی – ردیاب – اربیل – بیدار – دلربا – اردبیل – بیلیارد

465- مشک – کمد – مزد – پشم – شکم – آشپز – پزشک – پشمک – پماد – آدمکش – دامپزشک

466- خوب – خوک – کابل – خالی – خواب – باکو – الکی – کوبا – وکیل – خیال – کیلو – لوبیا – خالکوبی

467- عدس – داد – دعا – ساعد – ساعت – عادت – تعداد – سعادت – استاد – استعداد

468- مکه – کره – کاهن – اراک – آرام – آرمان – همکار – انکار – اکران – ناهار – مناره – ناکام – راهنما – کارنامه

469- گدا – گود – آوار – گوهر – اهدا – گردو – گروه – اگاه – اهورا – اداره – گوارا – آواره – درگاه – اراده – اردوگاه

470- زین – نیزه – ارزن – آزار – زیان – نیاز – زیره – ارزان – نیزار – ایران – یارانه – رایانه – رازیانه

471- سبک – سیب – بوس – سکوت – کویت – بیست – بوکس – بوتیک – بیسکویت

472- آذر – گام – ذره – ذهن – نذر – گمان – مناره – گمراه – گذرنامه

473- برق – سرب – برس – ساق – قرن – قبر – قرآن – ربات – سارق – نقاب – سبقت – بستر – نبات – قبرس – قنات – سراب – سرقت – قربان – رقابت – قبرستان

474- غنا – متن – ملت – لغت – غلام – املت – نهال – غلات – تنها – نغمه – لانه – ناله – لغتنامه

475- شهید – ارشد – شاهد – شیاد – ریشه – دایه – رشید – شیره – دایره – هشدار – شراره – شهردار – شهریار – شهرداری

476- عرب – بستر – عباس – ربات – ساعت – سراب – سرعت – عابر – عبرت – عربستان

477- مهم – حرم – رحم – حرام – حمام – مرام – مرهم – محرم – رحمان – مراحم – مهمان – نامحرم – محرمانه

478- سحر – تست – ساحر – سارا – راحت – حسرت – اسارت – حراست – استتار – استراحت

479- خشن – خام – خشم – شاخ – شخم – بخش – خانه – انبه – ماشه – خشاب – شانه – شهاب – شبنم – خانم – بهمن – خامه – نخبه – شاخه – شنبه – بخشنامه

480- داد – گدا – درد – مداد – آرام – داماد – مرداد – امداد – دامدار – امدادگر

481- دنج – جرم – جام – رنج – جارو – نجار – مجرد – جامد – جادو – جواد – نجوم – جوان – جانور – وجدان – درمان – مرجان – نمودار – جوانمرد

482- دیس – یزد – سیب – سبز – زین – ساز – سبد – آسیب – نیاز – ایدز – ایزد – زیاد – زیان – بازی – زبان – زیبا – سبزی – بنیاد – بدنسازی

483- پشه – پند – شانه – پینه – شیاد – شهید – پایه – دشنه – پناه – دانش – شاهد – پاشنه – آینده – آدینه – پیاده – شاهین – اندیشه – پیشنهاد

484- سکه – شته – کره – تشک – ترکه – شکوه – روکش – کشور – تشکر – کوسه – شهوت – کشته – ترکش – سکوت – سوره – شهرت – سرکه – توشه – رشته – سکته – شرکت – کوره – شهرک – شکست – ورشکسته

485- برگه – بانگ – آگاه – گربه – انبه – آبان – باران – انبار – ارابه – گرانبها

486- گوی – گوهر – گونه – گروه – گیوه – گیاه – اگهی – گیره – گریه – واگن – گونی – یوگا – گواهی – انگور – گونیا – نیروگاه

487- لنج – جهل – جانی – جهان – اجیل – ناجی – جاهل – انجیل – هیجان – لاهیجان

488- متن – مترو – تورم – مروت – تمرد – تمدن – ثروت – تنور – تندرو – ثروتمند

489- چرم – چاه – بچه – چوب – چهار – چاره – روباه – بهرام – مورچه – ماهور – مارچوبه

490- قهر – قیر – قطر – نطق – قرن – نقطه – نقره – قطره – قرنیه – قرینه – قرنطینه

491- پلک – پتک – پیست – اسکی – پلاک – کلاس – لیست – پلیس – پاکت – تاکسی – کلیسا – اسکلت – اسکیت – لاستیک – پاستیل – پلاستیک

492- رخت – سخن – نرخ – آخرت – ساخت – استخر – استان – خرناس – خراسان – ستارخان

493- پسر – سپر – سوپ – پارو – پوست – پرستو – روستا – پوستر – اورست – پاستور – پاسپورت

494- دارت – افسر – فاسد – رفاه – دهات – ساده – فارس – دفتر – فرات – سفته – سفره – درست – سرفه – سفارت – فهرست – ستاره – افسرده – فرستاده

495- خدا – خون – دانا – هاون – خانه – خنده – نخود – ناخدا – خانواده

496- صدا – صدر – صرع – رعد – عمر – رصد – اعظم – صادر – معاد – مصدر – مصرع – صدراعظم

497- ملک – کلم – لیتر – کویت – تورم – توکل – رتیل – کریم – موکل – وکیل – کتری – مترو – کولر – کیلو – لیمو – کویر – متروک – ملکوت – کیلومتر

498- سوپ – سپر – پسر – سست – سوخت – خروس – رسوخ – خسرو – پوست – پوستر – پرستو – سرسخت – سرخپوست

499- کوه – خوک – خال – لکه – خدا – دکه – دکل – لوده – کادو – هلاک – دلاک – کوله – داخل – خاله – کاوه – کاهو – کلاه – آلوده – کلاهخود

500- علم – عمل – علی – عمه – عیال – مایع – میله – املا – عالم – عالی – علامه – اعلامیه

501- زود – دوز – زنده – وزنه – اندوه – نوزده – نوزاد – زندان – نوازنده

502- دوش – دود – بشر – درود – آشوب – ارشد – بودا – شبدر – بدرود – دشوار – داشبورد

503- دکتر – آدرس – درست – دارت – تدارک – کنسرت – تانکر – کارتن – ترسناک – کردستان

504- متن – ملت – لیتر – رتیل – رمال – ملیت – املت – امنیت – تمرین – میترا – ترمینال

505- تنگ – گاری – ایران – گیتار – رایگان – گرانیت – گارانتی

506- بوس – سوپ – سبد – سود – دوست – بودا – دوات – سواد – پادو – پوست – بوداپست

507- لیز – میز – لرز – مزار – آزار – رمال – لازم – آرام – لیزر – مالزی – میرزا – آلزایمر

508- فوت – لوس – فال – فلوت – سفال – ایفل – سوال – لیست – سیلو – سویا – فسیل – استیل – ولایت – تلافی – فوتسال – فستیوال

509- سنگ – پارو – پارس – سرنگ – نرگس – واگن – سنگر – انگور – سروان – گارسون – سنگاپور

510- خدا – صدر – خرد – نرخ – صدا – خاص – رصد – رنده – خرده – صادر – خانه – خنده – صخره – رخنه – نرده – رصدخانه

511- پلید – پیدا – پماد – مدال – امید – دیلم – لامپ – یلدا – پیام – پدال – املا – میلاد – ایلام – دیپلم – المپیاد

512- قیر – قلک – ملک – کلم – قلم – رقم – کامل – رمال – قیام – مالک – کریم – قمار – کلام – قالی – کالری – اقلیم – قلمکاری

513- زیپ – پرز – تیز – تراز – آزار – پیاز – پارتی – زیارت – پیتزا – پارازیت

514- منع – قطع – طمع – طعم – عمه – عمق – مانع – نقطه – معنا – قطعه – منطق – قانع – طعنه – طعمه – مقنعه – منطقه – قطعنامه

515- نعل – نسل – علی – قتل – عقل – نقل – عسل – تعلق – تنیس – لیست – تعلیق – تلقین – نستعلیق
516- وزن – زبان – زانو – بازو – بانو – بودا – نوزاد – بادبزن – بندباز

517- میخ – خانه – شاخه – ماشه – میهن – منشی – شانه – خیمه – خیام – خامه – خانم – همایش – ماشین – نمایش – شاهین – هخامنشی

518- رنج – نجار – جادو – جواد – جارو – جهان – جاده – جوان – آرنج – جوهر – وردنه – جانور – اندوه – اروند – وجدان – جواهر – جوانه

519- خبر – قبر – برق – قرن – خراب – قرآن – بخار – نقاب – قربان – اخبار – انبار – باران – باقرخان

520- برگ – زبان – آبان – بانگ – برنز – آزار – زرنگ – بزرگ – ابزار – باران – آبرنگ – بازار – انبار – ارزان – بازرگان – گازانبر

521- مدت – یلدا – پیام – امید – پیدا – پماد – لامپ – مدال – املت – پلید – پدال – دیپلم – میلاد

522- شانس – رشته – شانه – ناشر – شهرت – تراش – ارتش – تنها – تشنه – تهران – رسانه – ستاره – ترانه – نشاسته – شهرستان

523- فدا – سفر – دیگ – گیس – اسیر – سفید – افسر – اسید – گاری – سفیر – فردا – فارس – فاسد – سیگار – فریاد

524- یزد – مزد – مزار – امید – زمرد – زمین – نیاز – زیان – دراز – زیاد – میدان – نیزار – نامزد – درمان – میرزا – میزان

525- عسل – علی – عمل – علم – عالی – املا – مایع – سلام – سالم – آسیا – عیال – عالم – سیما – اسلام – الماس – ایلام – اسماعیل

526- کوه – هتل – تله – رتیل – کویر – لیتر – کولر – وکیل – هویت – تکیه – کوره – کیلو – کویت – کوله – ترکیه

527- کور – نوک – آوار – کویر – نوکر – اراک – نیرو – روانی – ایوان – ایران – ویران – کارون – کاروان – اوکراین

528- چاپ – چاه – چای – پیچ – هیچ – چاره – پارچ – آچار – پاچه – چهار – پارچه

529- نهاد – دانه – هادی – آینه – دایه – انبه – آبان – بدهی – بنده – دانا – آینده – آبادی – ناهید – آدینه

530- سبک – برف – سفر – کیف – سیب – کافر – کرفس – اسکی – کاسب – فارس – افسر – اسیر – فریب – سیرک – کرسی – ریسک – سفیر – رکاب – آسیب – سراب – اکسیر – باریک – بارفیکس

531- تخم – خدا – رخت – مدت – مدرک – مخدر – خرما – دارت – خدمت – خادم – دکتر – درخت – دختر – خدمتکار

532- سحر – سبد – حدس – حبس – ساحر – آباد – سراب – آدرس – حساب – حسابدار

533- مربی – بیمه – ماهی – مربا – آرام – آمار – بهار – بامیه – ارابه – بیمار – ابراهیم

534- املا – نسیم – سالن – آسان – آسیا – سینما – یاسمن – ایلام – سیمان – الماس – آسمان – اسلام – آلمان – ایمان – سلیمان – سلمانی – میانسال

535- خیس – سخت – سیخ – رخت – ساخت – خیار – اسکی – کتری – ساکت – خسارت – کتیرا – تاریخ – اسکیت – استخر – تاکسی – تاریک – خاکستر – خاکستری

536- دقت – دارت – قرار – قدرت – برتر – بردار – برادر – دربار – رقابت

537- کاوش – ورزش – آرزو – کشور – شرور – ارزش – روکش – زرشک – کشاورز – ورزشکار

538- مبل – ریال – مربا – بالن – مربی – منبر – ملایر – برلین – بریان – بیمار

539- رنج – جشن – نجف – سفر – نجار – فشار – شانس – آرنج – ناشر – اسفنج – سفارش – فشارسنج

540- جلد – یلدا – ویلا – دلیر – دلار – لودر – جواد – آجیل – جلاد – جدول – جدال – جارو – جادو – دلاور – جاوید – رادیو – دیوار

541- برگ – گروه – گوهر – واگن – گربه – گونه – آهنگ – انبه – بانگ – بانو – آبرنگ – روبان – بنگاه – آهنگر – بوران – انگور – روباه – گروهبان

542- سکو – سکه – کوه – کوسه – ساده – کاوه – واکس – سواد – کادو – کاهو – کاسه

543- اسکی – کتری – لیتر – رتیل – لیست – کلاس – ریاست – تاکسی – کتیرا – اسکیت – کلیسا – سریال – اسکلت – کالری – تاریک – لاستیک – کریستال

544- نوید – امید – ویلا – مواد – یلدا – لیمو – مدال – میدان – وانیل – دیوان – ملوان – میلاد – لیوان

545- متن – تانک – کتان – کنیا – کتری – کمین – کمان – تمرین – تاریک – کتیرا – تیمار – کتانی – ترکمن – کرمان – تانکر – نیمکت – امنیت – تیرکمان

546- سنگ – کتان – ساکت – تانک – سرنگ – سنگک – نرگس – سنگر – کنسرت – تانکر – ترسناک

547- قلم – قوم – نقل – قول – قمه – قله – لقمه – نهال – قلوه – مقوا – قلمو – لانه – منقل – لقمان – ملوان – مقاله – ملاقه – نقاله

548- سوال – سالن – ویلا – سونا – سویا – وانیل – لیوان – یونان – وسایل – نایلون

549- رقم – دقت – درد – قرن – مدت – متن – قند – قدم – تند – قدرت – مرقد – تمدن – مقتدر – قدرتمند

550- دوش – گوش – شوهر – شوره – گوهر – گروه – گردو – شاهد – دوره – روده – هاشور – شاگرد – گوارش – شاهرگ – هشدار – شاهرود

551- دکان – اراک – دانا – کنیا – اندک – انکار – ایران – ایراد – دینار – کاردانی

552- سوپ – پشم – پارو – پرسش – سرما – سمور – پارس – شامپو – سماور – مشاور

553- رخش – مربا – خشاب – خراش – آرام – خرما – بخار – خراب – آبشار – آرامش – آرامبخش

554- گمان – آرام – مدارا – نامرد – ارگان – آرمان – درمان – اندام – نامدار

555- تشک – دکل – کاشت – دلار – شکار – دکتر – شرکت – ترکش – تراش – ارتش – تشکر – درشت – تلاش – شکلات

556- بست – سبک – کسب – کباب – کاسب – کلاس – کتاب – بابک – بابل – ساکت – کابل – لباس – اسکلت – کسالت – بسکتبال

557- زبر – دره – بچه – چوب – چرب – زرد – بره – دوره – برده – روزه – روده – بهروز – زردچوبه

558- جام – امید – مداد – جامد – جدید – مجید – اجداد – امداد – داماد – جامدادی

559- اول – لوس – نسل – سفر – فال – نفس – سونا – سالن – افسر – سفال – فارس – سوال – افسون – فانوس – فوران

560- یل – لیز – آجر – زجر – ریال – جاری – رازی – لیزر – آجیل – ایرج – ارازل – جالیز – الجزایر

561- نوک – واگن – کنار – نگار – گران – کنگر – نوکر – انگور – گورکن – کارون – کانگورو

562- فخر – فال – فلک – کفر – فکر – خال – کافر – کلاف – کالا – فاخر – خلاف – اراک – خلافکار

563- موز – گام – آرزو – آمار – آواز – آوار – آرام – گراز – مزار – گرما – امروز – ماورا – گوارا – آموزگار

564- دفن – دیو – نیرو – فرنی – نوید – فرود – درون – ردیف – فوری – فردین – فریدون – فروردین

565- کابل – بلیت – نبات – کتاب – بیان – بیات – کتان – لکنت – تانک – بانک – بالن – تنبک – تنبل – کتانی – بالکن – لبنیات – کابینت – تلکابین

566- لوس – موم – سوال – ملوس – املا – سالم – سلام – اسلام – الماس – امسال

567- نیش – شیب – ریشه – بیشه – میهن – نیمه – شیره – نرمش – شنبه – منبر – بهمن – شبنم – نمره – مربی – منشی – بیمه – نشریه

568- زبر – برگ – دیگ – یزد – زیره – بدهی – برگه – گربه – هرگز – بزرگ – گرده – گریه – گیره – دبیر – برگزیده

569- رخت – خیر – بخت – خبر – بخار – خیار – آخرت – باخت – ربات – تایر – بیات – خراب – تخریب – باتری – تاریخ – بخاری – تبخیر – تاخیر – خیرات – بختیاری

570- گنج – جگر – رنج – گدا – جنگ – آرنج – گنجه – گنده – گران – گرده – آهنگ – درجه – نجار – جهان – جاده – جهاد – گردن – گناه – نگار – نگاه – آهنگر – جهانگرد

571- نسل – لیست – آسان – آسیا – سینا – تنیس – سالن – ایست – استان – ایالت – آستین

572- فرش – شرف – ظرف – فیش – ظریف – رویش – شریف – فروش – شوفر – فوری – یورش – ظرفشویی

573- بدل – ویلا – یلدا – نوبل – بلند – بانو – بودا – دیوان – بینوا – لوبیا – نابود – لیوان – بنیاد – وانیل – والدین

574- پتک – پست – تپش – سوپ – کشت – پیک – پشت – پوک – تشک – شکست – پشتک – سکوت – تیوپ – پیست – کویت – کشتی – پشتی – پوست – پوشک – پیشکسوت

575- یزد – داس – زین – دیس – زنده – نیاز – دایه – سیاه – ساده – نسیه – سینه – زیاد – زیان – ایزد – سینا – نیزه – اسید – سایه – سازه – زاهد – آینه – آینده – آدینه – سازنده

576- مواد – دوام – دریا – مرید – مایو – وارد – مدیر – مدار – مادر – امید – رادیو – دیوار – مروارید

577- شیمی – ماشه – شیره – ریشه – ماهی – شیار – شهرام – شماره – همایش – شیرماهی

578- غار – غنا – غنی – اغوا – نیرو – آوار – روغن – روانی – ویران – ایوان – ایران – ارغوان – ارغوانی

579- سخت – خون – سخن – تونس – وانت – آسان – سونا – ساخت – ستون – سوخت – نخست – ستوان – اوستا – تاوان – سخاوت – استان – استوا – خاتون – توانا – استخوان

580- متن – مترو – تنور – مایو – تورم – رمان – تیمار – تامین – روانی – مانتو – تمرین – ویران – نیمرو – تومان – امنیت – میترا – مریوان – رومانی – ویتنام – ورامین

581- رخش – خوش – شاخ – شوخ – خارش – یواش – خراش – خاور – شرور – شوخی – خیار – خیارشور

582- ترن – برس – سرب – نصب – صبر – نبات – سراب – تراس – بستر – راست – ستار – رانت – آبستن – تناسب

583- کوی – نوک – کتان – تانک – یکتا – کویت – کتانی – ایوان – کتایون – تایوان

584- پست – پتک – پاک – پکن – پاکت – ساکن – کاست – آسان – ساکت – سکان – استان – پاستا – استکان – پستانک – پاکستان

585- سود – هوس – سند – سونا – سواد – آدرس – ساوه – ساده – سوره – سرود – آسوده – وردنه – سوهان – رسانه – اندوه – سودان – سروان – دوران – اروند

586- گیس – آسیا – هستی – آگهی – آگاه – ایست – سیاه – گیاه – سایه – آگاهی – ایستگاه

587- گوش – گوشه – گروه – گوهر – گواه – ورشو – شوره – رشوه – شوهر – هاشور – شاهرگ – گوارش – گوشواره

588- جنگ – باج – لجن – گنج – لنج – جنگل – گلاب – بانگ – انگل – بالن – لبنان – جنگلبان

589- سند – یلدا – اسید – آدرس – دلیر – اسیر – دلار – ساری – دینار – سریال – سیلندر – ایسلند – ایرلند

590- میل – موش – ملت – مشت – شوم – لوتی – ولرم – لیمو – یورش – رتیل – لیتر – تورم – مترو – ترشی – مشورت – مشتری – لیموترش

591- تیز – تنه – زینت – نیاز – زیان – تازه – آینه – نیزه – تنها – انتها – نهایت – اهانت – تازیانه

592- یزد – باز – زین – زینب – ایزد – بیان – بازی – زبان – زیبا – زیاد – بنیاد – بندباز

593- کیش – نمک – شیک – شادی – کمین – آدمک – امید – شاکی – مدنی – مشکی – کاشی – دکان – شیاد – منشی – دشمن – دشنام – نمایش – آدمکش – ماشین – میدان

594- کبد – کتاب – کارت – رکاب – ربات – تبرک – اراک – آباد – دارت – برکت – راکت – دکتر – ابتدا – ارادت – تدارک – ابتکار

595- خون – خدا – نرخ – خرد – دوره – نخود – رخنه – درون – خانه – روده – خنده – خاور – وردنه – اندوه – اروند – دوران – خواهر – رودخانه

596- پدر – پودر – ایده – پادو – پاره – پارو – پرده – ادویه – پیاده – پراید – دیوار – دایره – رادیو

597- سکه – سنگ – سکان – گناه – کاسه – نگاه – آهنگ – آسان – آگاه – سنگک – ساکن

598- چای – پیچ – چین – چاپ – پوچ – پنیر – پارچ – پارو – پنچر – پویا – چنار – چوپان – پوریا – پیانو

599- شال – زشت – شنل – لنز – نبات – شتاب – زبان – تابش – بالن – بالش – زابل – تنبل – تلاش

600- اسکی – لیست – ایست – بلیت – سبیل – کتاب – کابل – لباس – آسیب – بیست – کلاس – کاسب – کلیسا – تاکسی – اسکلت – اسکیت – ابلیس – لاستیک

601- دود – اردن – نوید – نادر – درود – درون – دینار – دیوان – دیدار – دیوار – دوران – اروند – روانی – ویران – رادیو

602- عرب – عروس – بستر – وسعت – ساعت – عابر – سراب – بورس – سرعت – عبور – عبرت – روستا – باروت

603- واگن – فارس – نرگس – نگار – سنگر – افسر – سونا – سرنگ – گران – انگور – سروان – فوران – فانوس – گارسون – افسونگر

604- تند – مدت – تهی – متن – مرده – ریتم – نیمه – مرید – تیره – مدیر – نمره – تمدن – میهن – مهدی – درهم – تمرین – مدینه

605- بغل – باغ – لبه – آغل – غیب – بالا – غایب – ابله – الاغ – لایه – اهلی – باله – بالغ

606- آلپ – آرام – آمار – املا – رمال – رمان – لامپ – آلمان – آرمان

607- منچ – چمن – چای – عید – چین – دعا – مایع – مانع – عمان – معنا – معدن – معاد – چمدان – میدان – معدنچی

608- مزد – دزد – یزد – دید – میز – داد – ایدز – دزدی – آزاد – مداد – زیاد – ایزد – آزادی – داماد – امداد

609- تیز – تایر – زیان – زینت – آزار – تراز – ارزن – زرین – نیاز – زیارت – ارزان – نیزار – ایران

610- ربات – نوبت – نبات – انبر – بیان – بیات – تنور – بانو – رانت – باروت – بیرون – بینوا – باتری – روبان – بوران – بورانی

611- خدا – مواد – مدار – آوار – مخدر – مورخ – مادر – آمار – آرام – آخور – خرما – خاور – خادم

612- پدر – پادو – وارد – پارو – پودر – پرتو – دارت – اردو – آوار – دوات – داور – دارو – اروپا – واردات

613- فرش – تفرش – هرات – تراش – افشا – افرا – فرات – ارتش – رشته – رفاه – فشار – شهرت – آشفته – فرشته – شرافت – اشاره

614- گله – بدل – انبه – ابله – باله – هلند – گنده – بنده – گلاب – بلند – بالن – انگل – بانگ – گنبد – بنگاه – گلدان – هندبال

615- قصد – قرص – فقر – قصر – قیر – قیف – صفا – صاف – افق – رقص – صدا – صفر – صدف – صیاد – فقیر – فردا – صادق – رفیق – فریاد

616- سخن – سخت – پست – ساخت – پناه – پخته – سپاه – خسته – خانه – تنها – نخست – پسته – پاسخ – نسخه

617- سهم – سند – پند – پناه – پماد – ماسه – دهان – دانه – ساده – ماده – سهام – دامنه – مهندس – همدان

618- ایست – سیما – ماست – آسیا – املا – لیست – املت – تماس – اسلام – الماس – تسلیم – سلامت – ایلام – سلامتی – مالیات – التماس

619- جام – متن – تند – تاج – مزد – مدت – جزام – مزاج – جامد – مجاز – زمان – تمدن – نماز – نجات – نامزد

620- زال – خال – خاص – اصل – صلح – زحل – حاصل – صالح – خالص – خیال – اصیل – خالی – حاصلخیز

621- کوچ – چرک – چین – یونس – کرسی – کویر – نوکر – چروک – ریسک – سیرک – کنسرو

622- زاغ – داغ – غار – غنا – غاز – ارزن – چادر – دراز – چراغ – اردن – چنار – چغندر

623- ارزن – اردن – ربنا – دراز – باند – بارز – برنز – انبر – زبان – بردار – برادر – دربار – دربان

624- جگر – رنج – جنگ – جام – جرم – اوج – موج – گنج – جوان – رمان – جارو – آرنج – نجوم – واگن – نجار – مرجان – انگور – جانور – جنگاور

625- رخش – خوک – خشک – شاخ – چکش – چرک – چرخ – کوچ – چروک – چاکر – شکار – خراش – کاوش – خارش – خاور – روکش – کشور – خوراک

626- جوش – جشن – دوش – شاهد – شانه – جواد – دانش – جوان – دشنه – جهاد – جادو – جاده – جهان – اندوه – وجدان – جوانه – دانشجو – جوشانده

627- تخت – رخت – تهی – خبر – خیر – بخت – تربت – بخیه – تختی – بهتر – خبره – تخته – تیره – رتبه – تخریب – تربیت – تبخیر

628- کرج – کاج – جادو – ورود – اردک – کارد – کادو – جودو – جواد – جارو – کادر – رکود – دکور

629- قلب – قتل – قاب – لقب – قاتل – قالب – بالا – قلاب – شلاق – اتاق – بقال – بالش – شتاب – تلاش – تقلب – تالاب – باتلاق

630- بدل – گله – دلار – گلاب – گرده – گربه – دلبر – برگه – باده – ابله – باله – برده – دلربا – براده – درگاه – گرداب – بالگرد

631- تپش – پشت – هشت – پشه – تنه – تنگ – گشنه – تنگه – تشنه – نقشه – قشنگ

632- گلو – لوح – گسل – هلو – حوا – سوله – ساوه – الگو – حلوا – هالو – سلاح – ساحل – سوال – حوله – حواس – اسلحه – گوساله

633- قفس – فال – قله – قفل – سکه – افق – قلک – سقف – کلاه – کلاس – کافه – کاسه – ساقه – سفال – قفسه – فلکه – اسکله – کلافه

634- رنج – تاج – برج – جهان – تنها – رتبه – نجات – نجار – برنج – باجه – انبه – آرنج – تاجر – تهران – تجربه – ترانه

635- دیس – عطر – سطر – دعا – عید – عدس – رعد – سعی – سریع – اسید – رسید – اسیر – عطار – ساعد – آدرس – سعدی – عدسی – عطارد

636- نسل – سوت – هلو – هتل – هوس – تله – نوه – چهل – تنه – تونل – ستون – سوله – چهلستون

637- چاپ – گاو – پوچ – اول – گلو – چال – پلو – پول – گلپر – پارچ – پارو – الگو – چپاول

638- گلف – نفس – فال – لگن – چنگ – گسل – سفال – انگل – سالن – چنگال

639- پشه – هوش – گوش – گوهر – پوشه – شوهر – رشوه – گروه – شوره – پژوهش – پروژه – پژوهشگر

640- یزد – وزن – زیاد – زانو – آویز – ونیز – ایزد – ایدز – زیان – نیاز – دیوان – زندان – نوزاد – یونان – اندونزی

641- شیب – تیز – زشت – آتش – شتاب – زیبا – تابش – بازی – اشیا – آشتی – بیات

642- راکت – کتان – رانت – آنتن – کتری – تانک – کارت – کنار – کتیرا – تاریک – کتانی – تانکر

643- رنگ – سند – گردن – نرگس – سنگر – گردو – سوسن – سرنگ – درنگ – سرود – درون – سوگند

644- خزر – زخم – رمان – آزار – خمار – خزان – خرما – زمان – آرام – آمار – خانم – مزار – مخزن – نماز – ارزان – آرمان

645- پدر – دکل – پلک – پول – پاک – پارو – دلار – پلاک – کادو – پدال – لودر – کولر – پودر – پارک – دکور – دلاور – پولاد – پولدار

646- خرس – لپه – پله – پسر – سپر – سرخ – خاله – پاره – پاسخ – سپاه – هراس – پارس – پسرخاله

647- گلو – گلف – لیف – فیل – فرش – فیش – شرف – گوش – لیگ – یورش – گوشی – فروش – فوری – شریف – گوریل – گلفروشی

648- گوهر – گروه – دوره – آگاه – آوار – گردو – روده – گرده – گوارا – اراده – اداره – آواره – هوادار – اردوگاه

649- چای – چین – چرک – اراک – کنار – آچار – چنار – چاکر – ایران – انکار – ناچار

650- متن – نوک – کویت – موکت – کمین – تومان – مانتو – کتانی – تامین – نیمکت – امنیت – ویتنام – کامیون

651- چکش – چرک – چای – شاکی – شریک – شیار – اراک – شکار – آچار – چاکر – کاشی – چریک – آرایش – آشکار – شکارچی

652- بیم – شیب – مبل – بیل – لبه – شبیه – شلیل – میله – بیمه

653- قند – نقد – قدر – قرن – قرآن – قرار – قناد – گردن – قادر

654- دست – کتری – ایست – درست – رسید – آدرس – اسید – اسکی – دکتر – تاکسی – تدریس – کتیرا – ریاست – تاریک – اسکیت – دستیار – کاردستی

655- سنج – گنج – جگر – تنگ – جنگ – تاج – رنج – نجات – آرنج – نجار – سرنگ – تاجر – سنگر – نرگس – جسارت – گرجستان

656- خون – خوک – نوک – خنک – کویت – یکتا – خاکی – کتانی – خیانت

657- زیپ – پیاز – ناشی – زیان – نیاز – منشی – پیام – زمین – آشپز – نمایش – ماشین – پیمان – پشیمان

658- کاخ – خدا – خوک – خود – گردو – دکور – کادو – خوراک – خودکار

659- چال – پیچ – چای – پول – سوپ – پوچ – چاپ – پویا – سویا – سوال – چیپس – پلیس – سیلو – ویلا – وسایل – چالوس – چاپلوس

660- صدا – دفن – نصف – صدف – صاف – صفر – صفا – صیاد – فردا – صادر – فریاد – آفرین – صرافی

661- غار – باغ – بچه – چاه – غرب – چرب – چراغ – غبار – چهار – آچار – باغچه – ارابه – چابهار

662- نشر – پشه – پنیر – ریشه – شانه – آینه – شیره – شیار – شاهین – نشریه – پاشنه – پریشان – پیراهن

663- دیگ – لیگ – دلار – دلیر – گاری – یلدا – ریال – گالری – دلگیر

664- سیما – ماست – ژیان – تنیس – تماس – ایست – نسیم – امنیت – آستین – تامین – سیمان – یاسمن – سینما

665- خیر – چرخ – چرم – هیچ – چای – چاه – مخچه – خمره – خیار – خمیر – مریخ – خیام – چهار – خرما – خیمه – میخچه

666- جوک – مکه – موج – کوه – جیب – میوه – هجوم – جیوه – هویج – بیوه – بیمه

667- ترس – سکو – سوت – رسول – ترسو – کولر – سکوت – سلول – لوستر

668- سوپ – روح – سحر – حوا – پست – راحت – پوست – پارس – حسرت – پرستو – اورست – روستا – حراست

669- کرج – کاج – تاج – کتری – راکت – جرات – کارت – جاری – تاجر – یکتا – تاریک – کتیرا – تکرار

670- عرش – شعر – اثر – ارث – رعنا – ناشر – انشا – آشنا – شاعر – اعشار

671- ماشه – آرام – آگاه – اشاره – اهرام – گمراه – شاهرگ – شماره – آرامش

672- هلو – دکل – دکه – کوه – کلاه – کاهو – کوزه – کادو – کوله – کاوه – لوزه – هالو – زالو – زاهد – آلوده

673- رخت – سخت – خسته – ساخت – آخرت – اسارت – ستاره – خسارت – استخر – آراسته

674- مزد – موز – دلار – زالو – زمرد – مدال – آرزو – دراز – مدار – مزار – مواد – مادر – لودر – لوازم – مزدور – دلاور – زردآلو

675- مرغ – غرب – بغل – لغت – باغ – غار – مبل – غبار – مربا – املت – غارت – تمبر – غلام – لاغر – بالغ – غربت – مبلغ

676- میز – مزد – مزه – مهدی – زنده – هیزم – همزن – نیمه – نیزه – زمین – میهن – مدینه

677- سیخ – شاخ – خیس – سخن – شیخ – خشن – ساق – نیش – سینا – نقاش – شانس – نقاشی

678- رخت – نرخ – خیر – پنیر – خیار – آخرت – خیانت – تاخیر – تاریخ

679- تیز – ساز – سبز – سیب – قاب – زیست – بزاق – سبقت – آسیب – زیبا – بازی – سبزی – بیست – ایست

680- جلد – جسد – جاده – سوله – جاهل – سوال – جهاد – جلاد – سجده – سواد – ساده – جلسه – جدول – سجاده – آلوده – آسوده

681- مشت – رشت – شتاب – شربت – تمبر – آرام – مرتب – مربا – تماشا – آبشار – آرامش

682- متن – مدت – دقت – قدم – تمدن – قنات – قناد – نامه – تنها – دهات – ماده – همدان – دامنه – دهقان

683- گله – نوه – گلو – لال – گونه – الگو – انگل – لنگه – لوله – لاله – گلوله – النگو

684- گیس – سبک – برگ – رکاب – سراب – کاسب – آسیب – اکبر – اسیر – گاری – بیکار – سیگار – باریک

685- لطف – لبه – فال – طلا – طفل – طبل – برف – ابله – رفاه – باطل – باله

686- تشک – کشت – تشت – سکان – ساکن – شانس – کاشت – شکست – تشتک – نشست – ساکت – تکان

687- جهش – گلو – جوش – گوش – گله – گوشه – گوجه – لهجه

688- دنج – جگر – رنگ – رنج – برگ – برج – جنگ – گنبد – نجیب – دبیر – درنگ – برنج – گردن

689- رحم – حرم – مدت – محمد – محرم – حریم – مریم – مردم – مدیر – رحمت – متحد – محترم – تحریم

690- عرب – عمر – شعر – شمع – مشت – تمبر – مربع – عابر – شربت – شاعر – شتاب – مربا – عمارت – عبارت

691- برج – زرد – وجب – جارو – جواب – واجب – بازو – آرزو – بازجو – جوراب

692- شرق – قیر – قشر – شال – شادی – ارشد – شلاق – قالی – یلدا – قادر – ریال – دلار – قلدر – دلیر

693- جهش – دیو – جوش – جدی – دوش – جیوه – هویج – جزوه – شهید – دوشیزه

694- نصب – صوت – بانک – نوبت – تکان – نبات – کتاب – صابون – تنباکو

695- لبو – مبل – طبل – طول – سطل – سیب – وسط – سبیل – طلسم – بلوط – لیمو – سیلو – موسی – مطلوب

696- قلک – قهر – قله – برق – قبر – قبله – برکه – کلبه – کلاه – بقال – قالب – قاره – قلاب – براق – کابل – کربلا

697- جرم – مکه – موج – نمک – کوه – نوکر – کوره – جهنم – جوهر – نمره

698- وزن – کنیز – زانو – نازک – زیان – نیاز – کویت – زینت – کتانی – زیتون

699- پست – پلک – پیر – پیک – کتری – لیست – پلیس – پیکر – لیتر – رتیل

700- نجف – عاج – رنج – جان – نجار – عارف – رفاه – آرنج – جهان – عرفان

جواب های بازی آمیرزا

جواب های 701 تا 1000 بازی آمیرزا

701- حدس – سبد – حبس – حوا – بوس – سواد – واحد – حسود – حساب

702- حرف – حرم – رحم – فکر – حکم – حمام – حرام – کافر – مرام – محرم – مکار – حاکم – محکم

703- سیخ – شیخ – شال – شاخ – خیس – خشک – کاشی – شاکی – خیال – کلاس – خالی – شلیک – کلیسا – خشکسالی

704- نفت – تنش – فیش – وفا – شفا – وفات – ناشی – یواش – شیفت – آشتی – آویشن

705- صلح – صبر – رضا – ضرب – اصل – صبح – صاحب – صحرا – حصار – حاصل – حاضر

706- رانت – هرات – هراس – تنها – راست – تهران – ترانه – رسانه – ستاره

707- تله – کشت – تشک – شدت – دکل – دکه – هشت – دشت – شکست – دسته – سکته – دستکش

708- سنگ – نفت – نفس – تنگ – سنگر – تفنگ – فارس – افسر – نرگس – سرنگ – نفرت – تنفس – سفارت

709- مزد – زیپ – امید – پیام – پیدا – زیاد – آزاد – ایدز – پیاز – پماد – آزادی

710- غرب – برف – باغ – غار – فریب – غایب – غبار – رفاه – غریب – غرفه – غریبه

711- پست – چاه – تپه – چاپ – سپاه – ساده – دسته – پسته – دهات

712- لیف – فیل – هدف – فدا – فال – آینه – هلند – هادی – دهلی – یلدا – فایده – ناهید – آینده – دلفین

713- شیب – شیره – ریشه – زیبا – شهاب – ارزش – بیشه – هزار – بازی – زهرا – شبیه – شیراز – شهربازی

714- صوت – وصیت – هیات – تایر – صورت – تیره – تصور – هرات – صورتی – تصویر

715- چمن – منچ – سهم – چین – هیچ – میهن – سینه – نسیه – نیمه – غنچه – نغمه – نسیم

-716میخ – ماهی – خامه – خیام – گیاه – آگهی – خیمه – مخفی – مخفیگاه

717- قسم – سوپ – پدر – قوم – ورق – قدم – رقم – مقدس – پودر – مرقد – سمور – سرود – مدرس

718- شفا – زشت – ارتش – آشتی – ترشی – شیفت – شیار – ارزش – اتریش – زیارت – شیراز

719- سخن – وفا – دفن – خدا – خون – سونا – فاسد – نخود – سواد – فانوس – اسفند

720- بالن – انگل – باند – گلاب – دلار – لنگر – بلند – گردن – گنبد – گلنار – گلدان – آبرنگ – دنبال – گرداب – بالگرد

721- داد – درد – مرد – مدار – مربا – مبدا – مداد – مادر – مرداد – درآمد – برادر – مرداب

722- موم – حرم – روح – رحمت – تورم – مترو – محرم – ترمیم – محروم – تحریم – محترم – مرحوم

723- جنگ – جگر – آینه – گیره – گناه – نجار – گریه – آرنج – جیره – آهنگ – آگهی – هیجان – انجیر – آهنگر

-724ناشی – گریم – ناشر – گرما – گاری – منشی – شناگر – ماشین – نمایش – نگارش – نمایشگر

725- نوه – روده – رنده – درون – نوید – ویژه – نروژ – نرده – نیرو – هیدروژن

726- پله – لپه – لامپ – پیله – میله – ماله – پیام – پایه – ماهی – مایل – پیاله

727- قوا – خلق – لخت – خال – ملخ – قول – قلم – تلخ – قوم – وقت – تقوا – قاتل – مقوا – خالق – خلاق – املت

728- چاه – چای – کاه – چرک – چکه – هیچ – چاره – چهره – چاکر – کرایه

729- بوته – تباه – بهشت – تابه – آشوب – شهاب – شتاب – توبه – شباهت – باهوش – اشتباه

730- وزن – سوت – زیست – زینت – یونس – سینی – ستون – ونیز – سوزن – تنیس – ویزیت – زیتون

731- چسب – سود – چوب – دیو – سیب – سبد – سوت – دیس – دست – بوس – دوست – بیست

732- رمان – پیرو – پیام – پارو – نیرو – پویا – پنیر – پوریا – روانی – پیمان – پیانو – نیمرو – مانور – ویران – رومانی

733- امید – دنیا – دامن – مدال – یلدا – مایل – نادم – میدان – میلاد – دینام – ملایم

734- ریال – امیر – مایل – املا – آمار – رمال – آرام – ملایر – ایلام – مالاریا

735- عقل – قله – دعا – اهدا – قلعه – عادل – عاقد – عاقل – عقده – علاقه – قلاده

736- دکل – باج – تاج – کاج – جلد – بدل – کبد – جلبک – کتاب – کلاج – کابل – جالب – جلاد – کالبد

737- گوش – شوهر – شوره – ارزش – ورزش – گوشه – آرزو – گروه – رشوه – گراز – روزه – گزارش – گوارش – شاهرگ – هاشور – ورزشگاه

738- دیگ – گردش – گردن – مرشد – دشمن – شگرد – گریم – مرید – منشی – گندم – مدیر

739- نوید – پیدا – یلدا – پدال – ویلا – پویا – پوند – پیانو – دیوان – پیوند – لیوان – وانیل

740- شیب – بیشه – بنیه – شیعه – ناشی – شانه – شهاب – انبه – شعبه – آینه – شنبه – شایعه – شعبان – شاهین

741- شال – شکل – کالا – شلیک – شاکی – کاشی – شریک – شکار – لشکر – ریال – آشکار – آرایش – کالری

742- یلدا – دیلم – مرید – رمال – مدار – مدال – دلار – مادر – مدیر – امید – دایی – ریال – ملایر – میلاد – میلیارد

743- لبه – مبل – هتل – مدت – تله – تمدن – تنبل – بنده – بهمن – دلمه – بلند – هلند – دنبه – مهلت – تلمبه

744- بوس – سبد – برس – دوش – درشت – بورس – ترسو – شربت – دوست – درست – شبدر – رسوب – سرود – دستور

745- کتری – یکتا – کارت – دارت – ژاکت – راکت – اردک – دکتر – دریا – آژیر – تدارک – کتیرا – تیراژ – تاریک

746- کوه – پاک – پتو – توپ – پوک – تپه – پاکت – کاوه – پوکه – کاهو – کوتاه

747- ریه – میوه – ماهی – میهن – نمره – نیمه – مانور – مناره – نیمرو – رومانی – اهریمن – اورمیه – موریانه

748- زشت – شاه – شتاب – شهاب – زاهد – تازه – دهات – تابه – ابهت – بهشت – شاهد – شهادت – شباهت – بهداشت

749- سبز – ساز – لبو – رسول – سوال – زابل – آرزو – بلور – بورس – زالو – بازو – لباس – سراب – البرز – سرباز – بلوار – بازرس

750- شیب – زهرا – هزار – زیره – بیشه – شیار – شیره – ریشه – ارزش – شهاب – شیراز – شیربها – شهربازی

751- وزن – گدا – زنگ – زرد – زانو – واگن – دراز – گردن – گردو – درون – گوزن – انگور – نوزاد

752- نامه – ماسه – سهام – سرمه – نمره – ساده – سرما – همسر – ماده – آدرس – مدرسه – سمندر – مهندس – همدان – مناره – رسانه

753- لوس – یاس – سوال – آسیا – یونس – سالن – ویلا – آسان – سویا – ایوان – وانیل – لیوان

754- فوت – فیل – لیز – زلف – فلز – لیف – فضول – زیلو – فلوت – فیوز – لوزی

755- مبل – قلم – مشق – شام – طلا – قشم – مطب – قلب – قطب – بالش – قلاب – قالب – باطل – طلاق – بقال – شلاق – شمال

756- فیل – لیف – نیرو – فیلم – منفی – لیمو – فوری – فرمول – نیمرو – نیلوفر

757- کود – یزد – کدو – زود – نوک – وزن – کنجد – کنیز – نوید – نیکو – کندو – جکوزی

758- اول – نسل – ستون – سوال – سونا – آسان – تونل – سالن – استان – ستوان

759- برگ – گرز – رنگ – زبان – گراز – آبان – بزرگ – انبار – باران – بازار – ابزار – ارزان – بازرگان

760- نرم – نمک – میخ – خبر – خنک – نرخ – کریم – کبیر – میخک – کمین – مریخ – کربن – مربی – خمیر

761- کود – کدو – تکه – کوه – دوا – دکه – کادو – کاوه – کاهو – کوتاه

762- سهم – حنا – نامه – سالن – ساحل – ماسه – سلام – حمله – سالم – اسلحه – حامله – حماسه

763- وزن – میز – موز – آویز – زیان – زمین – نیاز – زانو – زمان – نماز – آزمون – میزان – موازی – مایونز

764- تاب – اسب – حبس – حساب – ماست – محبت – تبسم – تماس – مساحت – تمساح

765-  هوش – موش – بهمن – شبنم – ماشه – آشوب – شنبه – شانه – انبه – شهاب – باهوش – نوشابه

766- پیک – کیش – پری – پیر – شاکی – کاشی – شریک – شکار – پارک – شاپرک – پیراشکی

767- یلدا – دنیا – امید – لیمو – مواد – مدال – میلاد – میدان – ملوان – وانیل – لیوان

768- نان – گله – ناله – لانه – نهال – گلاب – ابله – انبه – نهنگ – بالن – بنگاه – لبنان – نگهبان

769- نفس – سرفه – سفره – آسان – رفاه – انار – رسانه – ناهار – فرانسه – افسانه

770- برق – براق – بهار – ایده – قاره – بدهی – دبیر – رقیب – برده – بیدار – ردیاب – بدرقه – دایره

771- موج – جسم – تماس – نجات – ماست – سمنو – ستون – نجوم – ناموس – تومان – مانتو

772- شنا – دهان – شانه – دانا – آشنا – دانش – ناهار – اشاره – اراده – هشدار – اداره

773- گاو – لیگ – گلو – ویلا – گاری – ریال – الگو – گالری – گوریل

774- مکه – مزه – کینه – زمین – کمین – نیزه – همزن – نازک – کمان – هیزم – کنیز – کیهان – میزان

775- جیغ – مرغ – موج – جرم – غوره – مجری – میوه – جوهر – جیوه – هویج – جریمه – جمهوری

776- زرد – زهر – زنگ – رنگ – گردن – نهنگ – هرگز – گرده – زنده – زرنگ

777- کشو – کفش – کیف – شکم – کشف – موش – کفاش – کافی – شکاف – موشک – مشکی

778- آینه – میهن – مهدی – دنیا – ماده – آینده – همدان – مانده – میدان – ناهید – نماینده

779- مشت – مشق – قشم – آتش – اتاق – نقاش – آشنا – تماشا – امانت – انتقام

780- نوع – شمع – عمو – روشن – شروع – معنا – شورا – شعور – شاعر – عمان – معاون – مشاور

781- کیف – کاسه – سیاه – سایه – کیسه – کینه – آینه – سینه – کیهان – سفینه

782- میخ – خفه – خیمه – منفی – آینه – خانه – خیام – خانم – مخفی – خامه

783- مهم – نمره – جهان – مجرم – نجار – آرنج – جهنم – مهاجم – مهمان – مهاجر – مرجان – مناره

784- عمو – سیم – هوس – عید – عدس – عمه – سعی – معده – سعدی – میوه

785- پدر – سپاه – سیاه – آدرس – ساده – پایه – سایه – پیاده – پادری – سیاره – دایره – پاریس

786- وزن – زوج – جارو – جوان – آرنج – آواز – زانو – نجار – انار – اجرا – ارزان – جانور

787- نوار – گریه – گیاه – گران – گوهر – گونه – گیره – ویران – آهنگر – انگور – نیروگاه

788- شکل – کویر – کیلو – شلیک – ویلا – شکار – لشکر – کشور – کولر – وکیل – شریک – لواشک – شلوار

789- قتل – قلم – قالی – املا – املت – قیمت – اتاق – ایلام – لیاقت – قیامت – مالیات – ملاقات

790- عدل – دعا – عمل – علم – علت – مدال – عادت – املا – معدل – املت – معتاد – علامت – عدالت – اعتماد

791- سود – سوت – هوس – چوب – چسب – سبد – بچه – دست – بسته – دوست – توبه

792- شیخ – آشتی – بخیه – بهشت – بیشه – شهاب – باخت – شاخه – شتاب – شباهت

793- ارشد – شادی – ریشه – رشید – شهید – هشدار – دایره – شهریار – شهردار

794- لیز – کیلو – ویلا – ویزا – وکیل – لیمو – آویز – لوزی – موازی – لوازم – مالزی

795- شمع – عمو – شعر – مشت – ترشی – شعور – شروع – مترو – تورم – مشتری – مشورت – تعمیر

796- لکه – دکه – کدو – کلاه – کلبه – کاوه – کوله – کادو – کاهو – کبود – آلوده

797- مهم – قسم – ماسه – مقام – همسر – قاره – سرما – ساقه – سارق – سماق – سرمه – مراسم

798- لنگ – لگن – یاس – زنگ – سنگ – زگیل – زیان – سالن – نیاز – انزلی – گیلاس – گیلان – انگلیس

799- موج – نان – جام – نامه – جوان – جهان – جنون – جهنم – نمونه – جوانه

800- شعبه – شتاب – شنبه – نبات – شهاب – تابش – بهشت – تشنه – شانه – تنها – شباهت

801- سبک – ببر – اسب – کاسب – کلاس – کباب – کابل – بابل – بابک – لباس – کربلا

802- محل – حال – شمال – مسیح – حلیم – ساحل – سالم – سلام – سلاح – مسالح

803- موز – سوزن – ستون – سونا – نماز – ماست – زانو – تماس – زمان – ازمون – ناموس – مانتو – ستوان – تومان – زمستان

804- کشک – چکش – کیک – کمک – مشک – شکم – چشم – کشیش – مشکی – چشمک – کشمش

805- غذا – کوه – کره – آذر – ذره – غار – کوره – غوره – کاغذ

806- جیب – باج – جیوه – هویج – واجب – باجه – جواب – جوجه

807- پاک – کمد – شاد – کشمش – پماد – پشمک – ادمکش – شمشاد

808- نظم – نظام – مربی – ناظم – رمان – مربا – منبر – بیمار

809- هلو – هوش – لال – لواش – ویلا – شلیل – لوله – هالو – لاله – هیولا – شوالیه

810- علم – علف – عمه – فهم – فال – شفا – شمع – ماشه – مشعل – شعله – شمال – عالم

811- جنگ – گود – گنج – گونه – گوجه – بنده – جنوب – گنبد – بودجه

812- چاق – قیر – چای – قوی – قطر – قوری – رویا – قارچ – قطار – چاقو

813- صفا – نصف – حنا – صاف – صحنه – صفحه – اصفهان

814- هدف – هلو – ژله – واژه – هالو – آلوده – فولاد – فالوده

815- علم – عمه – مطب – طلا – طعم – باطل – طعمه – مطالعه

816- مهم – سهم – سیاه – مسیر – مریم – سایه – ماسه – سرمه – مرهم – همسر – سیاره – مراسم – سرمایه

817- شاد – دشت – مشت – مدت – شمال – مدال – املت – تلاش – سلام – سالم – دستمال

818- مشق – مرغ – مصر – شرق – مقر – قصه – شهر – رقص – غصه – قشم – قرص

819- زیرک – بازی – زیبا – شکار – آبکش – ارزش – زرشک – بیکار – شیراز – – باریک

820- سحر – روح – صلح – اصل – لوح – سوال – صحرا – سلاح – حلوا – حصار – ساحل – رسول

821- مزه – میز – زخم – خزر – خیار -هیزم – زیره – خرما – مریخ – خمیر – میرزا – خمیازه

822- دیو – قوی – قدم – قیمه – هدیه – قدیم – قهوه – مهدی

823- پشت – دشت – پست – پاک – تپش – تشک – دست – کشت – پشتک – ساکت – شکست – پاکت – دستکش

824- نوه – وطن – وقت – توان – تنها – تقوا – نقطه – قنات – وانت

825- آفت – رخت – عارف – آخرت – تعارف – افتخار – اختراع – ارتفاع – اعتراف

826- عیب – سیب – اسب – حبس – بیست – بیات – ساعت – حساب – آسیب – عباس – تسبیح

827- گرم – گرگ – گنگ – نمک – مرگ – مکان – گمرک – گرما – کمان – کنار – گران – گرمکن – گرگان – کرمان

828- چرخ – چرم – میخ – چاه – چای – خیمه – خیار – خیام – خمیر – خرما – خامه – مخچه – مریخ – چهار – میخچه

829- پتو – پلو – پدر – پول – توپ – تپل – پدال – پودر – دولت – دلار – تولد – پارو – پادو – پالتو – دلاور

830- مدت – صفر – مصر – خرد – مصرف – فرصت – دختر – خدمت – دفتر – درخت

831- پدر – پناه – پنیر – پیدا – پاره – پرده – پراید – پیاده – پادری – ناهید – دایره – پرنده – آینده – پیراهن

832- دبی – یزد – دیو – کدو – دکه – کبد – بدهی – کبود – کوزه – کوبیده

833- زخم – نان – جان – جام – مخزن – نماز – ناخن – خانم – خزان – زمان – زنجان – انجمن

834- قله – قفل – فقر – لوح – قول – قهر – حرف – حلق – فرق – روح – حوله – حلقه

835- عید – دیس – عیب – سعی – عدس – سبد – عهد – سیب – سعید – هدیه – بدهی – سعدی

836- شاد – شیخ – شاخ – خدا – شوخی – خرید – شورا – درویش – دیوار – دشوار – رادیو – داریوش – خورشید

837- مدت – همت – هادی – هدیه – مهدی – ایده – ماده – دهات – ماهی – هدایت – اهمیت

838- عرب – شعر – شهر – عطش – عطر – عطار – عابر – شاعر – بهار – شهاب – شعبه – رابطه

839- نان – قول – نقل – وقت – تقوا – تونل – آنتن – قاتل – قنات – قانون

840- غذا – غاز – غزل – غرب – زاغ – بذر – آذر – لاغر – غزال – بالغ – زغال – زابل – غبار – البرز

841- جسد – جسم – سجده – ساده – سنجد – مسجد – جهنم – جهاد – جامد – جاده – جهان – مهندس – همدان – سجاده – دماسنج

842- گرز – گور – وزن – سنگ – سنگر – گوزن – نوکر – سنگک – سرنگ – زرنگ – نرگس – سوزن – کنسرو

843- عکس – سعی – عیب – سبک – اسب – بیان – عینک – بانک – آسیب – عناب – عباس – کاسب – عکاس

844- چرم – پله – چاپ – لپه – پرچم – چاله – چهار – لامپ – پارچ – پاره – مچاله – پارچه

845- مبل – سیما – لیمو – سویا – موسی – سبیل – لباس – آسیب – سوال – مساوی – آلبوم – لوبیا – ابلیس – موبایل – آبلیمو

846- گویش – شیره – ریشه – گریه – گیره – گیوه – گوهر – شوره – شرور – رشوه – شوهر – گوشه – گروه – شهریور

847- سفت – فوت – نفت – وفا – تنفس – مونس – ستون – سمنو – ناموس – مسافت – ستوان – تومان – مانتو – فانوس

848- ملت – تونل – املا – تاول – املت – امانت – آلمان – تاوان – ملوان – مولانا

849- رحم – روح – لوح – حرم – میوه – حریم – میله – حیله – حلیم – حوله – حمله – محله – لیمو – روحیه – مرحله

850- موز – تمیز – زیان – زینت – ونیز – نیاز – زانو – زمین – زیتون – آزمون – موازی – میزان – امنیت – مایونز – ویتنام

851- هدف – شهد – بدل – شنبه – هلند – دنبه – بنده – بلند – دشنه – بنفشه

852- توت – اسیر – رویا – ساری – راست – ترسو – استر – ریاست – اورست – تورات – روستا – توریست

853- رخت – تاج – عاج – خارج – اجرا – اخرت – تاجر – اخراج – اختراع

854- کوه – کاهو – کاوش – کاهش – آشنا – شانه – شکوه – کاشان – اشکان – کوهان – هواکش

855- جرم – رضا – ضامن – امضا – نجار – رمان – ارنج – انار – آرمان – رمضان – مرجان

856- زهرا – هزار – زبان – روزه – بانو – برنز – بازو – روزنه – زنبور – راهزن – بهروز – روباه – روبان

857- ناب – عیب – تاب – بیات – باطن – بیان – طناب – عناب – نبات – طبیعت

858- ذوب – ذات – مذهب – مذاب – توهم – تابه – بوته – توبه – تباه – مهتاب

859- دقت – صدا – قصد – اقا – اتاق – قاتل – صادق – اصالت – صداقت – اقتصاد

860- ظهر – ظرف – حرف – حیف – ظریف – حریف – ظاهر – حرفه – حافظ – رفاه – حفره – رایحه – حافظه

861- پند – پسر – پدر – سپر – آدرس – آسان – انار – رسانا – پاندا – پاسدار

862- قله – لقب – قبله – قلاب – نقاب – قالب – آبان – انبه – بقال – بالا – نقاله – انقلاب

863- قیر – زمین – امیر – زیان – قیام – قرمز – قرآن – مزار – میرزا – قناری – نیزار – منقار – میزان

864- پیر – پری – سعی – عید – رعد – رشد – شعر – سعدی – عدسی – سریع – رسید – پرسش

865- حبس – بیست – آسیب – ایست – حیات – مسیح – حساب – تبسم – محبت – حمایت – تسبیح – مساحت – تمساح

866- فنر – دفن – نیرو – نوید – فرنی – ردیف – درون – فرود – فوری – فروردین

867- نصب – نخل – خاص – اصل – ناقص – نقاب – قصاب – خالص – بالن – خلاق – خالق – خلبان
868- نظم – گام – فنا – نفت – تنگ – نظام – تفنگ – ناظم – نظافت

869- دیو – شهید – شیار – ریشه – رشوه – شیره – ادویه – دیوار – دشوار – دایره – درویش – هشدار – هوشیار

870- ساق – چرب – غرب – چاق – غرق – اسب – باغ – چسب – برق – چراغ – قبرس – سابق – براق – سارق – قارچ – سراب

871- مدت – مشت – همت – دشت – ماشه – مشهد – دهات – توشه – ماده – شهامت – شهادت

872- شاخ – لوح – لاشه – شاخه – حلوا – لواش – خاله – خوشه – حوله – خواهش – خوشحال

873- ورق – چاق – پوچ – قوچ – چاپ – قهر – چاره – چاقو – پاچه – قارچ – قاره – پارو – پارچ – پارچه

874- زیپ – تپه – نیزه – پینه – هویت – زینت – پوزه – وزنه – پونه – پونز – پوتین – توهین – زیتون

875- غرق – قطر – قرض – قبض – قطب – بغض – برق – ضرب – ضبط – قطره – ضربه – طبقه

876- پوچ – چاپ – پارچ – پنچر – چنار – آچار – آوار – انار – پارو – نوار – اروپا – چوپان

877- قسم – ماهی – همسر – سارق – قیمه – قیام – سیما – سرمه – ساقه – سرما – سهام – قاره – سماق – مقیاس – سیاره – سرمایه

878- گره – آگهی – گیاه – گریه – گیره – آینه – گاری – نگاه – آهنگ – گناه – گران – گرگان – آهنگر

879- زره – پرش – شکر – زبر – کره – بره – پشه – پزشک – بشکه – برکه – زرشک – شهرک – شبکه

880- زرد – رعد – فدا – عزا – دعا – دراز – ارزن – فردا – دفاع – عارف – عرفان – فرزند – زعفران

881- میخ – مرد – مرید – مدیر – خرید – خیمه – مهدی – نیمه – نمره – مرده – مریخ – خنده – خمیر – نیمرخ – خمیده – مدینه

882- گاو – لوس – هلو – مگس – گلو – گله – گسل – ماسه – سوله – سوال – الگو – هالو – مولا – لامسه – ماسوله – گوساله

883- کوک – سکو – کبک – کتک – بوس – اسب – سوت – سبک – کتاب – باکو – باکو – واکس – سکوت – کاسب – کوبا – کابوس – کاکتوس

884- تپه – چاه – چاپ – تنه – بچه – پنبه – پناه – ابهت – چانه – تباه – تنها – پاچه – نبات – تپانچه

885- طول – طلب – لبو – عیب – علی – طبل – طلا – ویلا – عالی – بلوط – طلوع – طالع – باطل – طالبی – لوبیا

886- تیر – زیر – تیز – زیپ – ریز – راز – زار – تراز – پریز – پیاز – پاییز – زیارت – پیتزا

887- نوه – ذوق – قرن – قهر – آذر – ورق – ذهن – ذره – نقره – رونق – قاره – قرآن – آذوقه

888- کچل – چکه – کوه – لکه – غول – لغو – کوله – کاوه – کوچه – کلاه – چاله – هلاک – کاهو – کلاغ – آلوچه – کلوچه

889- حجم – جام – حجت – تاج – باج – بام – تاب – حمام – محبت – ماتم – تمام – حجاب – محتاج – حجامت

890- فنا – فدا – نصف – صفا – نقص – افق – داد – صدا – صاف – صادق – ناقص – فندق – قاصد – قناد

891- سبک – سبد – کبد – کاج – جدا – جسد – بانک – کاسب – اندک – سنجد – دکان – سجاد – کنجد – سنجاب

892- پست – سوپ – سپر – ترس – پسر – پرتو – پوست – سرور – ترور – پارو – اورست – روستا – پرستو – پرستار

893- تبر – حنا – طرح – ربات – نبات – طناب – طراح – باطن – انبر – راحت – بحران

894- لکه – سکه – کلک – هتل – تکه – کاسه – کلاه – کلاس – هلاک – ساکت – سکته – اسکلت – اسکله – کالسکه

895- شکل – شغل – لاک – کال – لغت – تشک – داغ – دشت – شاد – کلاغ – تلاش – کاشت – شغال – غلات – غلتک – شکلات

896- سیب – گلاب – آسیب – سبیل – لباس – بالن – انگل – سالن – سنبل – گیلان – سبلان – ابلیس – گلابی – سیلاب – گیلاس – انگلیسی

897- گرد – برگ – کنار – کربن – گردن – گنبد – بانک – اندک – اردک – رکاب – دکان – آبرنگ – گرداب – کرگدن

898- شاخ – خشن – شخم – شنل – خشم – ملخ – نخل – شمال – ماشه – نامه – خانم – خامه – خاله – شانه – شاخه – خانه

899- غرق – غرب – قبر – غیب – قهر – باغ – برق – قیر – غار – رقیب – غایب – براق – غبار – قاره – غریبه

900- عدس – عید – سعی – دست – دعا – داس – اسید – عدسی – سعدی – ساعت – ساعد – ایست – عادت – عیادت – سعادت

901- سهم – سیم – مهم – جسم – جرم – مریم – مجری – جیره – همسر – مجرم – سرمه – مرهم – جریمه – مجسمه

902- گیج – نان – رنج – جگر – نگین – گاری – جنین – آرنج – نجار – انجیر – نگران – نارنج – نارنجی – نارنگی

903- کوه – نوک – نان – آینه – کاوه – کاهو – کینه – کیهان – کنایه – کانون – کوهان – یونان

904- مزه – زخم – میخ – بخیه – زمین – همزن – هیزم – زینب – خیمه – نخبه – مخزن – بهمن – میهن – نیزه – بیمه

905- سکو – عکس – سریع – نیرو – کویر – یونس – وسیع – عینک – عروس – رکوع – سیرک – کرسی – عروسی – کنسرو – عروسک

906- مشت – نمک – تشک – منشی – کاشی – آشتی – کشتی – مشکی – تمشک – کمین – شاکی – شکایت – نیمکت – نمایش – امنیت – کتانی – ماشین

907- چاه – تاب – چای – تیغ – باغ – هیچ – بچه – تهی – غیبت – بغچه – بیات – غایب – باغچه

908- باک – کبد – کبود – کندو – بودا – کوبا – باکو – کباب – بانو – بابک – اندک – بانک – کادو – دکان – کدبانو

909- زیپ – پوزش – وزیر – پیاز – پویا – آشپز – آرزو – ارزش – ورزش – شیپور – پرویز – شیراز – پرواز – پیروز – پیشواز – زیرپوش

910- عمه – طلا – عمل – طمع – علم – مبل – مطب – طعم – طبل – لطمه – طعمه – باطل – ابله – عالم – طلبه – علامه – مطالعه

911- دفن – برف – دنیا – دبیر – فریب – بیان – فردا – دریا – ردیاب – فریاد – آفرین – بریان – دینار – بیدار

912- ذوب – ذرت – ذات – آذر – بذر – کتاب – تبرک – برکت – تذکر – باروت – کبوتر – تکاور

913- شفا – کافه – فشار – کافر – کاهش – کوره – کفاش – کشور – فروش – شهرک – شوهر – رفاه – روکش – شکاف – شکار – هواکش – شکوفه – فواره

914- عمه – شکم – عهد – مکه – کمد – شمع – دکه – کعبه – مکعب – بشکه – دکمه – دکمه – معده – شبکه – شعبه – معبد – مشهد – شعبده

915- ضرب – نبض – هضم – رضا – نامه – مربا – انبه – نمره – بهمن – ضامن – ضربه – رمضان – مهربان – برنامه

916- پرش – مشک – مرز – کرم – پشم – کشش – شکم – کمر – رمز – رزم – شمش – شکر – شپش – کشمش – مرکز – زرشک – پشمک – پزشک

917- جام – جرم – رنج – آجر – برج – مجرد – برنج – مبدا – مربا – آرنج – جامد – مرداب – نامرد – درمان – جبران – مرجان

918- گسل – گیس – تاس – رتیل – لیتر – لیست – گاری – ریال – ستار – راست – گالری – سیگار – سریال – گیلاس – گیتار – ریاست

919- ریل – فیل – لیف – وفا – فال – فوری – ویلا – ویران – روانی – وانیل – فوران – آفرین – لیوان – نیلوفر – فناوری

920- عدل – علم – عمه – دعا – مهم – معده – معدل – معلم – همدم – معما – عالم – ماده – دلمه – عادل – معاد – مدال – معادله – معامله

921- آهن – ذهن – هند – دهان – زاهد – اهدا – زنده – اذان – آزاد – دانا – دانه – آزاده – زاهدان – اندازه

922- اول – لبو – تاب – نبات – تونل – تنبل – تاول – نوبت – آبان – بالا – بانو – بالن – تابلو – تالاب – توانا – اتوبان

923- چتر – چرب – جهت – جرم – چرم – بره – برج – بچه – مرتب – رتبه – بهتر – تجربه – تربچه – ترجمه

924- عدل – علم – عمل – دعا – معدل – معاد – معلم – معما – املا – عالم – عادل – امام – مدال – اعدام

925- تیز – زبر – متر – رحم – تیر – حرم – میز – تمیز – حریم – مربی – رحمت – حرمت – ترمز – محبت – زحمت – تبریز – تحریم

926- نمک – نمد – نفس – کند – کمد – کفن – سند – سنگ – مگس – کمند – گندم – مسکن – فندک – سنگک

927- چکه – کوچ – کوه – چاه – منچ – مکه – کاوه – کوچه – چکمه – نامه – مکان – کاهو – کمان – هامون – کوهان – کمانچه

928- عمو – نوع – عمه – میوه – امین – مایع – میهن – نیمه – مینا – مانع – عمان – هاون – معنا – معاون – همایون – معاینه

929- یاس – قسم – سقا – ساق – سیما – سایه – قیمه – قایق – قیام – سماق – ساقه – سهام – سیاه – ماسه – مقیاس – مقایسه

930- گوی – گران – ویلا – لنگر – گاری – الگو – گونی – گیلان – گوریل – گونیا – واگیر – گالری – انگور – النگو – لیوان – ویران – وانیل – نارگیل

931- سمت – ستم – ساز – همت – مزه – متن – تسمه – تماس – نماز – همزن – تازه – زمان – سازه – ماست – تنها – مهناز – زمستان

932- شیک – پیک – نیش – کیش – لنگ – لگن – لیگ – شنل – شکل – پلک – پکن – شلنگ – کلنگ – پلنگ – شلیک

933- سرخ – سخت – خیر – سیخ – خیس – رخت – آسیا – خیار – آخرت – راست – ساخت – ریاست – اسارت – تاخیر – تاریخ – استخر – خسارت – اختیار

934- لگد – لنج – لگن – گنج – گله – لجن – جلد – جنگ – جهل – لندن – هلند – جنگل – نهنگ – جنگنده

935- زیر – ساز – میز – مسیر – زمین – نسیم – سرما – زمان – نماز – مزار – نیزار – میزان – یاسمن – میرزا – سیمان – سینما – سمینار – سرزمین – ریسمان

936- بیمه – نمره – منبر – میهن – نیمه – مربی – مربا – انبر – اهرم – بهمن – بیمار – مناره – بریان – بامیه – مهربان – اهریمن – برنامه

937- ستم – داس – خدا – مدت – سمت – سخت – خام – تاس – اسم – خادم – ساخت – خدمت – آدامس – استاد – خدمات – استخدام

938- طلب – سخن – سطل – خال – طبس – نخل – طلا – لباس – طناب – بالن – باطن – باطل – سنبل – سالن – سبلان – خلبان – سلطان

939- عمه – عمل  – عهد – مبل – لبه – شهد – بدل – شمع – مشهد – معبد – معده – معدل – شعبه – شعله – مشعل – شعبده

940- رنج – حنا – رهن – نهر – هنر – جان – پهن – پنج – پناه – پاره – پنجه – جهان – جراح – آرنج – نجار – حراج – جنجره – پنجاه – پنجره

941- زبر – زال – مبل – بره – باز – مزه – لازم – هزار – مزار – باله – زابل – ابله – زهرا – البرز – مبارز – زباله – مبارزه

942- چای – چنگ – چهل – چین – چاه – لایه – آگهی – گیاه – لنگه – انگل – چانه – چاله – گلایه – چنگال – گیلان – یگانه

943- سکه – سکو – کاسه – سکوت – تانک – کوسه – کتان – کاهو – ستون – تکان – سکته – تنها – کوتاه – کوهان – واکسن – سوهان – ستوان – کوهستان

944- برج – جدا – جهاد – آباد – جاده – اجرا – اهدا – درجه – برده – باجه – ارابه – اداره – اراده – براده – اجاره

945- غول – غرش – لغو – کور – مرغ – شغل – شکل – موشک – کشور – کولر – روکش – مشکل – لشکر – شلوغ – مغول – شلغم – مشغول

946- روز – زور – تیز – وزن – وزیر – زینب – ونیز – نیرو – روزی – برنز – تنور – نوبت – تبریز – زنبور – بیرون – زیتون – توربین

947- رشد – رخش – شوخ – دیو – شیخ – خشت – دشت – شوخی – رویش – ترشی – خرید – درخت – درشت – دوخت – دختر – درویش – خورشید

948- مشت – ترس – رشت – شرم – اتم – همت – سرمه – تراش – همسر – شهرت – رشته – ترمه – تسمه – ارتش – اهرم – راست – رستم – تراشه – ستاره – شهامت – شماره – مهارت

949- چاق – چای – میل – قلم – قله – قالی – قیمه – قیام – میله – لقمه – چاله – چماق – مقاله – مچاله – ملاقه – قالیچه

950- یزد – زود – هدف – زیره – روزی – وزیر – فیوز – یهود – ردیف – روده – دوره – روزه – فوری – فرود – دیروز – رفوزه – فیروزه

951- لگد – گدا – بیل – دین – گنبد – یلدا – بلند – بانگ – گلاب – بنیاد – گاندی – گلدان – گلابی – دنبال – گیلان

952- عید – تهی – دعا – دایه – ایده – دعوا – هویت – دهات – دعوت – تهوع – عادت – وداع – وعده – هدایت – ادویه

953- ماش – مشت – مشک – تشک – حکم – کاشی – حیات – حکیم – مشکی – کشتی – شاکی – حکمت – تمشک – ماکت – شامی – کاشت – شکایت – حکایت – حمایت

954- نوک – سعی – کوی – نوه – سکو – عکس – نوع – عینک – یونس – کیسه – وسیع – کینه – کوسه – سینه – نسیه

955- تله – شفا – شکل – لکه – هتل – کاشف – کافه – کفاش – کلاه – کاهش – کشته – شکاف – تلاش – فلکه – فلات – کلافه – آشفته – شکلات – تفاله

956- تنگ – گاو – شوت – گوش – تراش – نگار – واگن – گران – گوشت – روشن – تنور – شورا – ارتش – انگشتر – انگور – شناور – گوارش – انگشتر

957- رنج – زجر – تیز – تاج – زیان – آرنج – جرات – تینر – نجار – تراز – ارزن – نجات – تاجر – جنایت – زنجیر – نیزار – زیارت – جریان – انجیر

958- سکه – کسل – لکه – کلک – کبک – سبک – کلاس – کلبه – کلاه – کابل – لباس – باله – کاسه – اسکله – کالسکه

959- شاد – شال – دیو – شادی – رشید – ریال – دریا – دلیر – یلدا – لواش – دلار – ارشد – دلاور – دشوار – رادیو – دیوار – شلوار – درویش – داریوش

960- رزم – راز – رمز – متر – زار – حرم – تراز – ماتم – زحمت – مرام – محرم – مرمت – ترمز – راحت – حمام – حرمت – حرام – تمام – رحمت – ممتاز – مزاحم – محترم

961- دست – دیس – یاد – سنت – داس – تاس – تند – آسیا – اسید – دنیا – تنیس – ایست – استاد – تندیس – استان – آستین – داستان

962- نمک – مسکو – مترو – موکت – مونس – مسکن – سکوت – رستم – تورم – تنور – سمور – سمنو – کنسرو – مترسک – ترکمن – سکونت – سنتور – کنسرو – متروک

963- نفس – فال – یاس – لیف – فیل – سال – سنگ – انگل – فسیل – نفیس – ایفل – سالن – گالن – سفال – گیلاس – گیلان – انگلیس

964- پشه – پوک – کاوه – پوشک – پونه – کاوش – کاهو – کاهش – پناه – شکوه – پنکه – پوشه – شانه – کوهان – هواکش – پاشنه – پوشاک – کاپشن – واکنش

965- چای – شعر – یاد – رعد – دعا – عید – رشد – دریا – شادی – شیاد – شعار – شاعر – ارشد – رشید – شیار – چادر – عشایر

966- کره – کشو – کوه – شوک – کینه – کویر – نیرو – شریک – کوره – روکش – روشن – شهرک – کشور – شکوه – نیشکر – نشریه

967- فرد – وفا – اوج – فوری – اردو – ایرج – رویا – ردیف – جواد – جارو – جادو – فردا – فرود – فریاد – جاوید – دیوار – رادیو

968- برق – قاب – بوق – باج – وجب – جوهر – قاره – ورقه – واجب – بهار – جارو – باجه – براق – جرقه – جواب – جواهر – جوراب – روباه

969- رخت – خوک – کاخ – خیر – کور – خاک – کتری – آخرت – کویت – خاور – کویر – تاخیر – کتیرا – خیرات – تکاور – خوراک – تاریک – تاریخ – خوراکی

970- عمل – علت – علم – عمه – مهم – ملت – متهم – مهلت – معما – معلم – عالم – تمام – املت – ماتم – مهمات – متاهل – علامت – علامه – معامله

971- بره – بشر – برش – واشر – شوهر – رویش – ریشه – بیشه – شورا – رشوه – بهار – شهاب – بوشهر – بیهوش – روباه – باهوش – هوشیار

972- نجس – نان – نفس – نجف – جنس – جان – ناجی – سینا – جنین – نفیس – فنجان – اسفنج – فسنجان

973- گرز – تیز – بیت – برگ – بزرگ – زیبا – گاری – گراز – بازی – تبریز – زیارت – بیزار – گیتار – باتری – بازیگر

974- یمن – متن – پتو – توپ – تیم – پویا – پیام – مینو – تایپ – توان – تمنا – وانت – پوتین – پیمان – پیانو – تومان – مانتو – امنیت – ویتنام

975- مصر – صبر – میخ – صبا – خام – خاص – بخار – مریخ – امیر – خیار – خیام – خراب – مربا – خرما – مرخصی – بخاری – بیمار

976- شاد – مشق – مشهد – نامه – دمشق – نقشه – نقاش – قناد – دهان – دشمن – شانه – دانش – همدان – دهقان – دشنام

977- نجس – ماه – مهم – جسم – مهسا – ماسه – نامه – منجم – جهنم – جهان – جامه – سهام – مهاجم – مجسمه – مهمان

978- زبل – زبر – لجن – زجر – برج – رنج – نجیب – زینب – لیزر – برنج – برنز – لبریز – برزیل – زنبیل – زنجیر – زنجبیل

979- یاس – سمیه – سایه – سهیم – قیمه – هیات – قیام – قیمت – ماهی – ساقه – سماق – تسمه – تماس – ماسه – سیاه – قسمت – قیامت – مقیاس – اهمیت – تقسیم – مقایسه

980- حدس – ماده – ماست – ساده – ستاد – مداح – ماسه – مهسا – متحد – تماس – حامد – احمد – دهات – دسته – تمساح – حماسه – حسادت

981- وزیر – پیاز – شیوا – پویا – ریزش – ارزش – پوزش – ورزش – آشپز – پوریا – واریز – شیپور – شیراز – پیروز – پرواز – پرویز – زیرپوش

982- نوه – مین – یمن – موج – جنین – نیمه – میهن – هویج – هومن – جیوه – هجوم – نجوم – میوه – جهنم – یونجه – مجنون – نمونه

983- قلک – قله – کیف – لکه – قفل – فلک – افق – قیف – کافی – افقی – لایه – قالی – کافه – فلکه – کلاه – کلیه – قافیه – قافله – کلافه

984- هرز – زخم – میخ – خزر – خبر – خرم – زیره – هیزم – خیمه – خیره – بخیه – مریخ – برزخ – خمیر – مربی – بیمه – خربزه

985- مگس – مرگ – نرم – یمن – گرم – رنگ – مرغ – سنگ – رسمی – گریم – سنگر – نرگس – مسیر – نسیم – غمگین – سیمرغ

986- ملت – مبل – سمت – سنبل – ملات – لباس – نبات – نسبت – تماس – تبسم – املت – تتبل – سلام – سالن – سبلان – سلمان – سلامت – مناسب

987- لاک – شکل – هتل – لکه – تشک – تکه – آشتی – کاشی – تیله – تیشه – شلیک – کشتی – کلیه – کاهش – تلاش – کشته – تکیه – کلاه – شکایت – آتلیه – شکلات

988- جنگ – جشن – شنا – گنج – گاج – جان – تاج – تنگ – کاشت – کتان – تکان – تانک – نجات – گنجشک – انگشت

989- کدو – خوک – کاخ – خدا – کور – کود – خاک – ورود – کارد – کادو – حاور – اردک – وارد – دکور – خودرو – خوراک – خودکار

990- یاس – عدس – دین – عید – دعا – سعی – سعدی – عدسی – عینک – سعید – عادی – ساعد – دکان – اندک – دنیا – سینا – عکاس

991- دین – نقل – یاد – نقی – قند – نان – نقد – یلدا – لندن – دنیا – قالی – لادن – لایق – قندان – قلیان – قنادی

992- گره – سگه – سند – دکه – کره – کسر – گردن – سهند – سنگر – گرده – سنگک – سرنگ – سرکه – نرگس – رنده – نرده – سرهنگ – کرگدن – گردنه – گرسنه

993- عمو – دعا – مدت – معنا – معدن – مواد – وانت – دعوا – نعمت – نماد – دعوت – عادت – تمدن – تنوع – عمان – مانع – معاون – تومان – مانتو – معتاد

994- ماهی – سیما – سیاه – بیمه – ساری – سمیه – مهسا – مربی – مسیر – ماسه – سهام – مربا – سرما – سرمه – همسر – بیمار – سیاره – بهرام – بامیه – سهراب – مهراب – سرمایه

995- قرض – نرم – رقم – رضا – امیر – مریض – امین – راضی – قاضی – قیام – ضامن – قرآن – مینا – قناری – رمضان – منقرض – رامین – منقار

996- کمک – کیک – یمن – میز – نمک – زین – زیان – زمین – نیاز – نازک – مکان – زمان – نماز – نیما – کمان – مکزیک – میزان – مکانیک

997-  شهر – هرز – شیر – زهر – زجر – زره – ریشه – زیره – شیره – جاری – جیره – زهرا – ارزش – هاجر – هزار – جزیره – شیرجه – شیراز – جایزه

998- چلو – چاه – یقه – چای – چاق – قوچ – قول – قله – لایق – لایه – قالی – چاقو – چاله – ویلا – آلوچه – قالیچه

999- تاج – اوج – اینه – نجات – هویج – جیوه – جوان – توان – تنها – توجه – جهان – نتیجه – نهایت – یونجه – جنایت – هیجان – جوانی – توهین

1000- دما – ندا – مزد – نام – دام – نما – حنا – نماز – نماد – مداح – حامد – دامن – حمام – احمد – محمد – زمان – مزاحم – نامزد


جواب های بازی آمیرزا
جواب های بازی آمیرزا - سرگرمی

جواب های 1001 تا 1250 بازی آمیرزا

1000- دما – ندا – مزد – نام – دام – نما – حنا – نماز – نماد – مداح – حامد – دامن – حمام – احمد – محمد – زمان – مزاحم – نامزد

1001- سیما – سلام – سالن – املا – اسیا – نسیم – اسان – سالم – سلمان- اسمان – ایمان – المان- ایلام – سیمان – امسال – سامان – الماس – سلیمان – میانسال

1002- هوش – شاه – شیب – بیل – شال – لایه – ویلا – اشوب – بیشه – شهاب – لواش – ابله – بیهوش – هیولا – لوبیا – باهوش – الویه

1003- دین – سیم – دیس – یمن – سند – سهم – سمیه – نسیه – سهند – هدیه – سینه – مهدی – سمند -نسیم – میهن – هندسه – مدینه – سهمیه -مهندس

1004- چای – نیت – کیش – چین – چکش – تشک – کشتی – تانک – اشتی – کاشی – کتان – کاشت – شاکی – تکان – چاشنی – شکایت – کتانی

1005- متر – نبض – مضر – ضرب – رضا – تبر – متن – مرتب – مربا – تمنا -تمبر – رانت – نبات – ضامن – رمضان – ضربان – ضمانت

1006- سکه – مکه – مترو – سکوت – سکته – موکت – کوسه – مسکو – همسر – کوره – توهم – رستم – تورم – ترسو – ترمه – سمور – سوره – سرمه – سرکه -مترسک – متروکه – سورتمه

1007- هوا – ماه – هوس – مژه – وام – سهم – اسم – اهو – واژه – مهسا – ماسه – سوژه – سهام – ساوه – ماساژ

1008- سفت – سفر – فساد – فردا – ردیف – اسید – ایست – سفید – فاسد – درست – افسر – ادرس – فارس – دفتر – تفسیر – فریاد – تدریس – سفارت – ریاست – دریافت – دستیار

1009- تبر – ترب – لبو – نبوت – کولر – نوکر – نوبت – تونل – بلور – برکت – تبرک – تنور – تنبل – کنترل – کبوتر

1010- غار – سرب – چسب – چرا – غرب – چرب – برس – اسب – ارس – ابر – ببر – باغ – بار – چراغ – سراب – غبار

1011- پدر – پند – اره – پیدا – پناه – دنیا – پنیر – پایه – ارده – نادر – رنده – پاره – پرده – نرده – پراید – پیاده – ادینه – دینار – دایره – پرنده – اینده – ناهید – پیراهن

1012- چرک – کوچ – کوه – کله – چکه – مکه – لکه – کچل – چرم – کولر – کوچه – کوله – کوره – چروک – ولرم – ملکه – کلمه – چکمه – کلوچه – مورچه

1013- وارد – دنیا – نیرو – نادر – اینه – رادیو – ناهید – ادویه – دینار – ویران – دوران – وردنه – اروند – اندوه – اینده – دایره – دیوار – دیوانه

1014پرش – پتو – شور – تیپ – تیر – پشت – شوت – توت – تشت – ترش – تپش – توپ – تور – ترشی – پشتی – تیتر – یورش – رویش – تیشرت – شیپور

1015- بیل – گلو – ریل – گاو – برگ – ریال – گاری – ویلا – بلور – الگو – گلاب – واگیر – گالری – لوبیا – گوریل – گلابی – بلوار

1016- سرب – سیب – اسب – اسیر -مربی – مسیر – امیر – سیما – سرما – سراب – مربا – اسیب – بیسیم – سیراب – بیمار – بسیار – سیرابی

1017- نور – وزن – زبر – زبان – بازو – روان – زانو – بانو – برنز – ارزو – ابرو – ابان – ازار – انار – اواز – زنبور – انبار – ارزان- ابزار- روبان – بازار – باران

1018- رشد – رشت – مشت – شهر – ترش -دشت – ترشی – تیره – شهید – تیشه – مهدی – ریشه -مرید – درشت – درهم – رشته – مدیر – مشهد – شهرت – مشتری

1019- یزد – وزن – یاد – دیو – زود – نان – زیان – ویزا – زیاد – ایزد – دنیا – زانو – نیاز – نوزاد – زندان – یونان – اندونزی

1020- یاس – نفس – ریل – لیف – فیل – سفر – سال – سفیر – سینا – نفیس – فسیل – افسر – سفال – فارس – سالن – ریال – سریال – افرین

1021- سبز – سرب – زبر – زوج – سرو – وجب – وزن – سوز – نجس – جنس – برج – رنج – سوزن – برنج – برنز – بورس – رسوب – جنوب – جسور – زنبور

1022- چمن – چشم – چاه – چین – چای – نیش – ماش – شاه – میهن – امین – چانه – منشی – شانه – ماهی – نامه – چشمه – هاشم – همایش – چاشنی – شاهین – نمایش – ماشین

1023- وبا – لبو – توکل – نوبت – کتان – کوبا – کابل – کتاب – تونل – بانو- بانک – تانک – تنبل – بالن – بالکن – تابلو – وکالت – تنباکو

1024- فلک – لکه – کره – مکه – کلاف – کامل – همکف – کلام – کمال – کلمه – کلاه – فلکه – مالک – رفاه – اهرم – اکرم – کافر – کافه – ملکه – ماهر – همکار – کلافه

1025- قند – قاب – نصب – صبا – نقص – صدا – بدن – باد – بند – صیاد – دنیا – بیان – باند – قصاب – صادق – نقاب – ناقص – قنادی

1026- رخش – خاک – خوک – خوب – خشک – بخش – شوخ – شاخ – شکار – شورا – رکاب – خواب – بخار – خاور – ابکش – ابرو – خراب – کشور – خشاب – خراش – خوراک – خشکبار

1027- مزه – میز – بره – باز – ابزی – زیبا – ماهی – بیمه – بازی – مربی – زهرا – هیزم – زیره – هزار – مربا – مهراب – مبارز – بهرام – میرزا – ابریز – بیمار – بامیه

1028- سرب – سبد – سرد – پسر – پدر – درس – برده – نبرد – بدنه – سهند – پنبه – سپهر – بندر – برنده – سپهبد – سپرده – پرنده

1029- مبل – لقب – قله – محل – همت – هتل – ملت – قتل – قلب – حلق – حمله – مهلت – حلقه – محله – لقمه – قلمه – قبله – محبت

1030- نوا – وام – ناو – نظم – وان – اول – ظلم – مال – مومن – نظام – ظالم – منظم – ناظم – مظلوم – ملوان

1031- ناف – آهن – تنه – تاب – آفت – نفت – هفت – نبات – تنها – تباه – انبه – آبان – تابه – بافت – آفتاب – انتها – آفتابه

1032- نیش – کهن – کیش – شیک – شاه – انشا – آینه – شاکی – کاشی – آشنا – کاهش – شانه – کینه – اشیا – شایان – کیهان – شاهین – کاشان – اشکان – آشیانه – کاشانه

1033- خطا – مطب – میخ – آیه – آبی – بام – خام – بها – ماه – بخیه – خیمه – خیام – خیاط – خامه – بیمه – ماهی – طباخی – مخاطب – بامیه

1034- دکه – دشت – مدت – همت – مکه – کته – شهرت – شهرک – دکمه – مشهد – مدرک – تشکر – ترشک – تمشک – درشت – رشته – شرکت – درهم – دکتر – مشترک – درشکه

1035- دعا – عدس – دست – عادت – سرعت – سرود – سواد – وسعت – دعوا – عروس – وارد – ساعد – دوست – راست – درست – دعوت – راسو – ساعت – رسوا – دستور – سعادت – روستا

1036-لنگ – لگن – یاس – سنگ – زنگ – زگیل – نیاز – زیان – انگل – سالن – انزلی – گیلاس – گیلان – انگلیس

1037- محل – شام – سیم – سیل – ساحل – سیما – مسیح – حلیم – سالم – شمال – سلام – مسلح – سلاح

1038- کشک – چکش – کمک – کیش – کیک – مشک – شکم – شمش – چشم – کشیک – کشیش – مشکی – چشمک – کشمش

1039- کار – غذا – کوه – کره – آذر – ذره – ذکر – غار – کوره – کاوه – غوره – کاغذ – کاهو

1040- نرم – نظر – نظم – انبر – رمان – امیر – مربی – نظام – منبر – ناظر – مربا – ناظم – بریان – بیمار

1041- آزیر – کارت – یکتا – کتری – دریا – ژاکت – دارت – اردک – راکت – دکتر – کتیرا – تاریک – تدارک

1042- فلز – فدا – فال – وفا – هلو – هدف – زلف – زال – فاز – زود – زالو – هالو – دزفول – آلوده – فولاد – فالوده

1043- مهم – یاس – سهم – سیاه – ماسه – مسیر – ریسه – مریم – سایه – مرام – ماهر – مرهم – سرمه – همسر – سیاره – مراسم – سرمایه

1044- شیب – عیب‌ – شیعه – اینه – بیشه – شهاب – انبه‌ – شانه – شنبه – شعبه – شایعه – شعبان – شاهین

1045- مزه – زخم – میخ – میز – خزر – خیمه – هیزم – زیره – خیره – خیام – خیار – خمره – خرما – خامه – خمیر – مریخ – میرزا – خمیازه

1046- حسب – عیب – سیب – تاس – اسب – بست – تاب – ایست – حیات – بیات – ساعت – حساب – عباس – بیست – آسیب – تسبیح

1047- میل – نور – لیف – فیل – فنر – فرم – نرم – نیرو – فیلم – منفی – فوری – لیمو – ولرم – فرمول – نیمرو – نیلوفر

1048- موج – نوه – نان – جام – نجوم – نامه – جهان – جنون – هجوم – جوان – جهنم – نمونه – انجمن – جوانه – مجنون

1049- تنش – شنبه – شعبه – شتاب – نبات – عناب – شهاب – تابش – تشنه – انبه – بهشت – شانه – تنها – شبانه – شعبان

1050- پتو – پلو – پدر – پول – توپ – تپل – پدال – پودر – پارو – دارت – دلار – دولت – تولد – پادو – پالتو – دلاور – پولدار

1051- بکر – ببر – سبک – کال – لاک – اسب – باک – کاسب – کابل – کلاس – کباب – رکاب – بابک – بابل – لباس – اکبر – کربلا

1052- پدر – پناه – پیدا – پنیر – پرده – پاره – پراید – پیاده – آدینه – پادری – دینار – دایره – پرنده – ناهید – آینده – پیراهن

1053- خان – زخم – نان – جام – جان – مخزن – نماز – ناخن – مجاز – خانم – خزان – زمان – انجام – انجمن

1054- قله – قفل – فقر – لوح – قول – فرق – قهر – حلق – حرف – روح – لوحه – ورقه – حوله – حلقه – حرفه

1055- مهم – سق – قسم – رقم – ساق – قاره – ماسه – همسر – مقام – سرما – ساقه – سارق – سرمه – سهام – سماق – مراسم

1056- قفل – قبل – قتل – تلف – لغت – باغ – بغل – قلب – قالب – قلاب – بقال – بالغ – بافت – تقلب – قاتل – فلات – غلات

1057- کمد – کدو – هند – مکه – کوه – کود – دکه – موج – نمک – نوه – دکمه – جهنم – نجوم – هجوم – کندو – کنجد

1058- خیر – شیخ – فرش – دوش – خوش – شوید – خرید – شوخی – فرید – شریف – فوری – فروش – فرود – رشید – رویش – درویش – فرشید – خورشید

1059- عقب – شوق – شعر – عشق – عرق – عرب – بوق – برق – برش – ربع – شرق – روح – عقرب – شروع – شعور – عبور

1060- مشک – شکم – شکر – مهر – کمر – پشه – پشم – بشر – شرم – شهر – پشمک – برکه – بشکه – شهرک – مرکب – شبکه

1061- گیس – گاو – سیم – گوی – سیب – گام – اسم – بام – اسب – مگس – سوگ – سویا – میگو – موسی – آسیب – سیما – مساوی

1062- زود – خوب – خون – وزن – خدا – زانو – زبان – نخود – بازو – بانو – خزان – دوزخ – خواب – نوزاد – نابود

1063- هتل – کینه – آینه – کلیه – لیته – تیله – تکیه – نکته – لکنت – تنها – کتان – کلاه – کیهان – کنایه – نهایت – لاتین – کتاتی

1064- شوم – شنل – موش – نوه – هوش – هلو – دوش – هلند – دشنه – دشمن – مشهد – دلمه – دمنوش

1065- رشت – شتر – تیر – ترش – ترشی – رویا – اشیا‌ – آشتی – آریا – شورا – ارتش – واشر – شیار – تراش – اتریش – آرایش

1066- عمه – عرب – مهر – متر – همت – چرم – بچه – چتر – چرب – مرتع – عبرت – رتبه – تمبر – مرتب – مربع – تربچه – معتبر

1067- دسر – درس – خوب – سرخ – سبز – رود – خرس – بره – سوره – برده – سرود – روده – خروس – خسرو – بورس – رسوب

1068- میخ – خیر – خطر – خیار – امین – مینا – خیام – خیاط – امیر – خمیر – مریخ – نیما – خرما – رامین

1069- عمه – شخم – شمع – علم – عمل – شام – خشم – شاخ – ملخ – مشعل – ماشه – عمله – شاخه – خامه – خاله – شمال – شعله – علامه

1070- سکو – سود – کسل – فلک – سال – کادو – واکس – کلاس – کلاف – لوکس – سواد – سوال – فاسد – سفال – فولاد

1071- سمت – ستم – قیر – قسم – رسم – ترس – رقم – مریم – قیمت – رسمی – سرقت – رستم – قسمت – تقسیم – ترمیم – مستقیم

1072- تکه – سکه – نمک – متن – کته – مسکن – نکته – کمان – همسن – کاسه – کتان – تنها – ساکت – سکته – تسمه – تماس – سکان – ماسک – سهام

1073- ملت – نمک – کلم – نعل – هتل – مکه – تکه – تله – علم – عمه – عمل – نکته – کلمه – متلک – لعنت – ملکه – نعمت – مهلت

1074- هدف – هادی – ایده – آینه – دنیا – نوید – دهان – دانه – ادویه – آدینه – فایده – اندوه – آینده – ناهید – دیوانه

1075- چمن – خدا – اخم – خام – معاد – معدن – نخاع – مانع – دامن – خانم – عمان – عماد – چمدان

1076- شیب – مشت – آشتی – تیشه – بیمه – بیشه – شبیه – امشب – تابه – تابش – شتاب – بهشت – شهاب – مهتاب – شهامت – همایش – مهتابی – بامیه

1077- کوچ – چکه – کوه – کله – چلو – لکه – خوک – ملخ – کچل – کوچه – کوله – چکمه – ملکه – کلمه – کلوچه

1078- جیب – عاج – وجب – عیب – باج – جان – نجیب – عجیب – واجب – جنوب – بانو – جواب – عناب – جوان – بینوا

1079- مزد – نادم – منها – زنده – نامه – همزن – آزاد – نامزد – همدان – مهناز – آزاده – ادامه – آماده – اندام – مانده – زمان – دامنه – اندازه – زاهدان

1080- قلب – قفل – قله – بقا – لاف – قاب – قال – ابله – قالی – افق – لایه – لایق – قلاب – قالب – قبیله – قافیه – قیافه  – قلابی – قافله – بقالی

1081- زمین – ایست – تمیز – زیست – سایز – تنیس – نسیم – نماز – میزان – سیمان – سینما – آستین – امنیت – زمستان

1082- بره – راه – انبه – بانو – بهار – انار -آوار – آبان – روبان – ناهار – روباه – ارابه – آواره – انبار – باران – انبوه

1083- نای – نیش – نفع – دین – عید – فیش – فنی – دفع – دعا – دفن – شفا – شاد – شادی – عادی – دانش – دفاع – فانی – دنیا – افشین

1084- یاس – گرم – ریگ – گوی – گاو – سوگ – مرگ – مگس – میگو – گاری – گیسو – سویا – مسیر – سمور – موسیر – مویرگ – سیگار – سماور – مساوی

1085- سیر – سحر – حیا – حرف – سفیر – سایه – حریف – ریسه – سیاه – رفاه – حرفه – افسر – سفره – فارس – سرفه – رایحه – سیاره – فارسی

1086- ترب – نیت – تبر – بره – هرم – بیمه – مربی – میهن – نیمه – تیره – تمبر – ترمه – بهمن – رتبه – نمره – مرتب – تنبیه – تمرین – مرتبه – بهترین

1087- زره – زهر – خزر – زبر – غرب – هرز – غار – غاز – باغ – خبر – باز – بخار – غبار – هزار – خراب – زهرا – بهار – خربزه – خرابه

1088- قاب – قیر – بقا – بوق – قوی – نیرو – قوری – رقیب – قاری – بانو – قران – براق – نقاب – باقر – قناری – بریان – روانی – ویران – بیرون – فربان

1089- تاج – برج – جواب – توجه – جارو – واجب – جرات – جوهر – رتبه – توبه – بهار – بوته – بهتر – تاجر – تابه – باروت – روباه – تجربه – جواهر – جوراب

1090- دین – بیت – سیب – دیس – عیب – سعی – عید – نیت – سبد – سند – دست – بعد – تند – عدس – سعدی – سهید – عدسی – سنتی – تنیس – بیست – تندیس – تبعید – بستنی

1091- همت – اسم – مرام – متهم – مرمت – همسر – مرهم – سهام – راست – تمام – اهرم -رستم – سرما – مراسم – مهمات – ستاره – مهارت

1092- گام – هوش – گوش – گاو – ماه – موش – آگهی – گیاه – میوه – میگو – گوشی – گویش – گوشه – هاشم – ماشه – گویا – ماهی – گیشه – گواهی – گاومیش

1093- دما – دام – مدت – مات – تاب – باد – ادب – مداح – محمد – مبدا – احمد – محبت – حامد – حمام – متحد – تمام

1094- هرز – شهر – نیش – زیر – ریز – جهش – جشن – رنج – زهر – زجر – جیره – شرجی – شیره – نیزه – جزیره – شیرجه – نشریه – زنجیر

1095- غار – شغل – غرب – لغت – غرش – بال – بغل – باغ – تراش – غبار – بالغ – لاغر – غلات – غربت – شتاب – شربت – تلاش – شاغل – غارت – غالب – شغال – تابش

1096- دزد – نان – داد – هند – زاهد – زنده – دهان – دانه – دنده – دندان – زندان – دندانه

1097- خفه – فهم – میخ – اخم – خام – خیام – خیمه – مخفی – آگهی – خامه – ماهی – گیاه – مخفیگاه

1098- عهد – عید – سعی – عمه – دعا – اسید – مهدی – عادی – عدسی – سعدی – سعید – مایع – ماده – معده – ساده – سهام – هادی – سایه – امید – ایده

1099- عصب – عصا – عصر – عیب – صبا – صبر – ربع – عربی – رویا – یاور – عبور – عابر – صبور – رباعی

1100- غول – غرش – غار – موش – مرغ – لغو – شغل – شاغل – شغال – مغول – ولرم – آغوش – لاغر – شلوغ – شورا – غلام – شلغم – شلوار – مشاور – مشغول

1101- شرم – شام – سوت – موش – مشت – ماش – سرو – مترو – تورم – رستم – سروش – سمور – روستا – سماور – مشاور – مشورت

1102- چای – چرا – قوی – چاق – قیر – قوچ – ورق – قیچی – قوری – قاری – چاقو – قارچ – رویا – یاور

1103- سکه – سکو – سیب – اسب – یاس -سبک – آسیب – کوبا – سیاه – کیسه -سایه – کاوه – باکو – کاسب – واکس – ساوه – کاهو -کوسه – کاسه – کابوس

1104- نمک – کمد – عید – مشک – شمع – شکم – مشکی – معنی – عینک – دشمن – کمند – معدن – منشی – کمین

1105- موش – نرم – شفا – شرف – فشار – نرمش – واشر – روشن – فروش – فرمان – شناور – مشاور – مانور – منشور – فراموش

1106- قالب- قشم – بقا – قلم – مشق – مبل – لقب – قبل – قاب – شلاق – بقال – امشب – شمال – قاشق – قلاب – قالب – مقابل – قشلاق

1107- پشه – شهد – پهن – پند – شاد – دانا – پناه – دانش – آشنا – شانه – شاهد – دهان – پاداش – پاشنه – پاندا – پادشاه

1108- حال – لحن – حمل – حنا – منت – ملت – محل – املا – تمنا – املت – حالت – حالا – امانت – آلمان – احتمال – امتحان

1109- زخم – میخ – میز – زمین – خانم – زیان – هیزم – خیام – نامه – مخزن – خانه – نماز – خزانه – میزان – خمیازه

1110- ربع – عرب – کما – باک – مرتب – مربا – مربع – مکعب – کتاب – مرکب – مکتب – برکت – عابر – تبرک – عبرت – متکا – مبارک – عبارت – عمارت – معتبر – مرکبات

1111- سرد – سند – سبد – سرب – متر – نرم -نمد – مدت – مرد – ترب – تند – بست – دست -مدرس – مرتب – بندر – نبرد -تبسم – سمند – درست – تمدن – رستم – دربست – سمندر – مستند

1112- تقی – قیر – ریل – تپل – قتل – قالی – لایق – ترقی – ریال – قاتل – تایپ – لیتر – لیاقت – اقلیت – پرتقال

1113- شکل – لاک – کشو – کلک -کشک – کاوش – کشور – شکاک – شکار – کولر – لواش – لشکر – کولاک – شلوار – لواشک – شلوارک

1114- زجر – رنج – ناز – هزار – جیره – زیره – نیزه – آینه – نجار – جهان – آرنج – زهرا – هیجان – زنجیر – جزیره – جایزه – جریان – راهزن – جنازه -انجیر

1115- قلم – قتل – قمه – هتل – ملت – آقا – لقمه – اتاق – مهلت – قامت – قاتل – ملاقه – متاهل – اتهام -اقامت – مقاله – الهام – ملاقات

1116- طلب – مطب – سطل – طناب – طلسم -مطلب – باطل – سلام – سنبل – باطن – سلمان – سبلان – سلطان – مناسب

1117- ذهن – ذره – هتل – لذت – ذرت – آذر – تله – نهال – ناله – تنها – لانه – تهران -ترانه

1118- گاو – سنگ – سوت – تنگ – تونس – واگن – تنور – سنگر – نرگس – راسو – سرنگ – ستون – روستا – انگور – ستوان – سنتور – سروان – راستگو – گورستان

1119- مدت – عهد – مهد – عید – دیو – عمه – عمو – میوه – توهم – توده – مهدی – معده – عمود – وعده – دعوت – عمودی

1120- حنا – حکم – حسن – نسیم – کمان – حسین – مسیح – حکیم – ماسک – محسن – مسکن – مکان – حاکم – سیمان – سینما

1121- وقت – قوم – یقه – قوی – بوق – قوت – مقوی – قیمت -قیمه – میوه – توبه – بوته – موقت – بقیه – بیمه – تقویم

1122- گله – گلو – لایه – ویلا – سایه – سوال – الگو – گیاه – وسیله – وسایل – گیلاس – گوساله

1123- شخم – خون – خوش – شوخ – هوش – موش – مشت – خشم – خشت – خشن – تشنه – تخمه – توشه – خوشه – خشونت

1125- یزد – دیگ – میز – مزد – میهن – هیزم – زمین – مهدی – گندم – زنده – نیزه – زندگی – مدینه – گزینه

1126- نمد – امین – مینا – حمید – دنیا – امید – نیما – حامد – احمد – حمام – محمد – مداحی – میدان

1127- سنت – تنیس – سیاه – تنها – تیره – راست – سینه – نهایت – سیاره – آستین – رسانه – ترانه – تهران – ستاره – تیرآهن

1127- سکو – سیب – یاس – سبک – اسب – باک – باکو – آسیب – کوبا – بابک – واکس – کباب – کاسب – کابوس

1128- عمو – مدل – عمل – عدل – علم – معلم – مومن – معدن – عمود – معدل – ممنوع

1129- چاپ – چاه – پله – مال – چهل – لپه – چاله – املا – لامپ – پاچه – الهام – مچاله – پامچال

1130- تنه – ظهر – تار – انار – ناظر – تنها – تهران – انتها – نظارت – ناهار – انتظار

1131- خرم – ملخ – خال – اخم – خرما – ولرم – خاله – خامه – اهرم – هموار – خواهر – خرمالو

1132- گرد – ریل – دیگ – گدا – لگد – یلدا – دلیر – گاری – دلار – ریال – رسید – سیگار – سریال – گالری – سالگرد

1133- قله – قلب – قطب – لقب – لبو – لبه – طول – بوق – بلوط – بلیط – قوطی  – قبول – طلبه – قبله – طبقه – طویله – قبیله

1134- گاز – وزن – گاو – گرگ – گرز – زور – روز – زنگ – گران – گوزن – گراز – واگن – زرنگ – زانو – انگور – گرگان – گروگان

1135- سوت – محو – نوح – وحی – ستم – حسن – حسین – نسیم – ستون – تونس – محسن

1136- وزن – میز – موز – وزنه – زمین – هیزم – نامه – موزه – زانو – موازی – زاویه – آزمون

1137- زوج – زود – یزد – دره – جیره – جزوه – زیره – هویج – جیوه – وزیر – روده – دوره – روزه – جوهر – درجه – دیروز – جزیره

1138- زود – زالو – روده – روزه – وارد – هزار – زهرا – آرزو – دراز – دلار – دوره – آلوده – دلاور – زردآلو – دروازه

1139- شوت – نیش – تیز – زشت – سوت – زینت – یونس – شیون – ستون – سوزن – زیتون

1140- لپه – لال – پله – یلدا – لیلا – پایه – پیله – دلیل – پیدا – دلال – هلال – لاله – لایه – هادی – پدال – پیاله – پیاده

1141- رشت – تنگ – رنگ – شهر – شتر – برگ – بره – شنبه – شربت – گربه – شهرت – بهشت – رشته – تشنه – رتبه – برشته

1142- لقب – ساق – قاب – نقل – آقا – سنبل – نقاب – لباس – قالب – بالن – بالا – آبان – سالن – سابق – بقال – سبلان – انقلاب

1143- مبل – طلا – متن – ملت – مطب – طبل – تاب – مطلب – نبات – باطل – باطن – تنبل – طناب – بالن

1144- کاخ – کاج – میخ – کرج – خرم – خاک – جام – خرج – کریم – میخک – خیام – ایرج – خمار – خرما – خمیر – خارج

1145- پاک – پشم – کشو – موش – پشمک – پوشک – کشور – پارک – موشک – شاپرک – مراکش – مشاور – پوشاک – شامپو

1146- تند – دانا – دانه – زنده – دهان – تنها – آزاد – تازه – آزاده – زاهدان – اندازه

1147- زود – زرد – روز – کود – کدو – کاخ – خوک – خزر – کادو – آرزو – اردک – دراز – وارد – خوراک – خودکار

1148- دما – دام – مدت – مات – باد – ادب – محمد – احمد – مداح – محبت – حمام – حامد – متحد

1149- مشت – شوت – ملت – موش – لواش – ولرم – مترو – تورم – ارتش – شورا – شمال – مشاور – شلوار – مشورت

1150- رخت – خرم – عمر – متر – مات – خام – تخم – آخرت – آمار – خرما – آرام – مخترع – عمارت – اختراع

1151- شوت – شاد – دشت – کود – کدو – نوک – تند – تشک – کتان – کاوش – تانک – کندو – اندک – دانش – تکان – کاشت – کادو – کودتا – واکنش

1152- خیر – فخر – سیخ – خیس – سرخ – خرس – سفر – خسیس – افسر – سفیر – ساری – فارس – خیار – فارسی

1153- زرشک – انشا – شکار – ناشر – نازک – ارزش – آشنا – آزار – اراک – اشکان – شنزار – کاشان – آشکار – ارزان

1154- شتر – سوت – نفت – فوت – فرش – شرف – سفت – نفس – تنور – فروش – تنفس – سروش – ستون – روشن – سنتور – سرنوشت

1155- شمع – عمه – عهد – مشهد – مانع – ماشه – نامه – معده – معدن – ماده – دشمن – شاهد – شانه – دانش – عمان – همدان – دامنه – شمعدان

1156- قوت – قوی – شوق – آتش – شوت – قایق – قاشق – آشتی – یاقوت – شقایق – تشویق

1157- نان – گدا – گره – گرد – گرده – گردن – گناه – آهنگ – نگاه – نهنگ – آهنگر – نگران – گردان – راننده

1158- چمن – چرم – چین – منچ – نوه – نرم – نور – میوه – نیمه – میهن – نیرو – نمره – مورچه – نیمرو – منوچهر

1159- سوت – سکو – کویت – کتری – تنیس – سکوت – کویر – ستون – تنور – سکونت – سنتور – کنسرو – کنسرت

1160- پری – یاس – یار – زیپ – پیر – زار – راز – ساز – پسر – پاس – ساری – سایز – پریز – پیاز – اسیر – پاریس – اسپری

1161- مکه – کمد – دیس – سیم – سهم – دکه – سکه – مهد – دکمه – کیسه – چکمه – مهدی

1162- میل – گوی – گلو – گله – گیوه – میگو – میله – گلیم – لیمو – لوله – میوه – گلوله

1163- شوت – ملت – مشت – وام – موش – ولرم – مترو – شورا – شمال – تلاش – لواش – مشاور – شلوار – مشورت

1164- لنگ – سنگ – سیل – نقل – ساق – سال – قالی – لایق – انگل – سالن – گیلان – گیلاس – انگلیس

1165- هلو – پله – پول – لپه – راه – پونه – روان – پارو – ناله – نهال – لانه – پهناور – پروانه – پهلوان

1166- لال – لبو – بیل – بال – بلا – ویلا – لایه – لیلا – لاله – باله – لوله – لوبیا – الویه

1167- شهر – پشه – پرز – پدر – کره – دره – رشد – دکه – پزشک – زرشک – شهرک – پرده – درشکه

1168- خشک – کاخ – خوک – شاخ – خاک – رخش – شورا – شکار – کشور – کادو – وارد – خراش – اردک – دکور – دشوار – خوراک – خودکار

1169- یاس – سیل – لال – سایه – گیاه – لیلا – آگهی – لاله – هلال – سیاه – گلایه – گیلاس

1170- عمو – عمل – علم – لبو – ملت – مبل – مات – تاب – تاول – املت – علوم – عالم – آلبوم – علامت – تابلو

1171- کاه – ژله – یال – آبی – بیل – لکه – باک – آهک – بلا – لاک – کلیه – باله – کلاه – کلبه – بلژیک

1172- شهر – شاه – ریش – شیر – زره – زهر – ریشه – شیره – ارزش – زهرا – جزیره – شیرجه – شیراز – جایزه

1173- تاب – تاس – سبک – اسب – واکس – کارت – کتاب – ربات – بورس – سکوت – باروت – اورست – کابوس – روستا – کبوتر

1174- نرم – گرم – یار – مرگ – مگس – سنگر – سیما – نسیم – نرگس – سرما – گرما – سیمان – یاسمن – سینما

1175- غرب – مرد – مرغ – غار – داغ – باغ – امیر – مدیر – غایب – غبار – مربا – دماغ – امید – ردیاب – بیدار – مرداب – بیمار – مرغابی

1176- هنر – پنج – پوچ – نوه – رنج – نور – پوره – پونه – جوهر – پنجه – پنچر – پنجره

1177- جنگ – جشن – شنا – گنج – کاج – تنگ – تاج – جان – کاشت – کتان – تکان – نجات – گنجشک – انگشت

1178- رنج – نان – جان – باج – برج – جوان – واجب – نجار – جواب – برنج – جارو – جنوب – بانو – نارنج – جوراب – جانور – روبان

1179- پتو – پول – سوپ – پلو – پسر – پدر – سوت – توپ – پوست – پودر – تولد – پرتو – رسول – سرود – دوست – دولت – لوستر – پرستو

1180- ریل – لرز – بیل – نیل – لجن – برج – رنج – نجیب – زینب – برنز – برنج – برزیل – زنبیل – زنجبیل

1181- جسم – جسد – سبد – جنس – جام – باج – جان – سنجد – مسجد – جامد – دامن – سنجاب – دماسنج

1182- قوی – یار – قیر – چای – چرا – قوچ – چاق – قیچی – قوری – چاقو – قارچ – رویا – یاور

1183- برگ – گاو – برج – باج – جگر – گوجه – واجب – گروه – گربه – جوهر – بهار – برگه – باجه – گوهر – جواب – جارو – جوراب – روباه

1184- زرد – زهر – یزد – دره – جاده – هادی – زیاد – درجه – زاهد – جهاد – جزیره – جایزه – دایره

1185- سوت – کوه – سکو – واکس – کوسه – کاهو – کاسه – سکوت – ستون – سکته – تنها – کوهان – کوتاه – سوهان – ستوان – واکسن – سکونت – کوهستان

1186- کاخ – خرم – میخ – کار – خاک – خام – خیار – آرام – میخک – خیام – خمیر – اراک – خرما – مریخ – آمار

1187- سبد – سرب – آبی – برس – آسیا – دبیر – رسید – آسیب – سارا – آباد – سراب – ردیاب – ایراد – آسیاب – بیدار

1188- زنگ – گنج – گاز – گرز – رنج – جان – گیج – جگر – جنگ – گراز – آرنج – زرنگ – نجار – زنجیر – جریان – انجیر

1189- برد – داد – درد – مرد – مادر – آرام – مداد – مربا – مراد – بادام – امداد – مرداد – مرداب – داماد – بامداد – دامدار

1190- محل – لوح – هلو – وحی – روح – حرم – رحم – لیمو – میوه – میله – حلیم – حوله – حمله – محله – ولرم – حیله – روحیه – مرحله

1191- تیر – گود – دیو – دیگ – گوی – گرگ – رود – تور – گرد – گردو – تگرگ – گوگرد

1192- فیل – نفس – یاد – لیف – فال – دنیا – فسیل – اسید – یلدا – سینا – سفال – فاسد – سفید – فینال – دلفین – اسفند – ایسلند

1193- رنج – جگر – گاو – گیج – جوی – نیرو – گونی – گاری – جارو – جوان – نجار – واگن – انجیر – گونیا – انگور – جانور – ویران – جریان – جنگاور

1194- لاک – سکه – بیل – لکه – باک – سبک – کیسه – کلبه – سبیل – کلیه – کلاه – لباس – باله – کلاس – کاسه – اسکله – کلیسا

1195- فال – ظلم – محل – ماه – حال – لحاف – لحظه – محله – حافظ – حفاظ – حمله – ظالم – ملحفه – حامله – حافظه – محافظ

1196-مات – داد – کمد – کاخ – خاک – خدا – خام – مداد – خدمت – ماکت – کدخدا

1197- اسب – سارا – رسوب – شورا – سوار – سراب – راسو – ابرو – آوار – بورس – بارش – آبشار – سشوار

1198- ملت – آلو – لیمو – وانت – تونل – املت – توان – ویلا – امنیت – وانیل – لیوان – تومان – مانتو – ملوان

1199- مرد – دره – ماه – مرگ – گره – گرما – گرده – آگاه – آرام – ماده – آماده – اراده – اداره

1200- ملت – هتل – سیم – ستم – سطل – تله – تیله – لیست – طلسم – مهلت – لیته – تسلیم – مستطیل

1201- نفس – کشو – وفا – کشف – شفا – کفش – شنا – کفاش – کاشف – شکاف – واکس – شانس – واکسن – فانوس

1202- پست – سپر – پاس – پسر – ترس – تاس – تپه – پسته – راست – سپاه – ستاره – پرستار

1203- دیو – هدف – زود – یزد – زرد – زیره – فیوز – وزیر – روزه – فرود – ردیف – فوری – فیروز – فیروزه

1204- پری – پیر – پینه – نیرو – پایه – آینه – پارو – پنیر – پونه – پیانو – ویران – پروانه – پیراهن

1205- دعا – عمو – عود – تند – نعمت – مانع – معدن – مواد – تنوع – توان – دعوا – دعوت – عمان – عادت – مانتو – تومان – معتاد – معاون

1206- هدف – لکه – کاه – هند – لاک – آهک – دکه – هلند – کلاه – فندک – دکان – کافه

1207- نیت – تاب – بیل – نان – بنا – بال – بیت – بلا – بلیت – بالن – آنتن – نبات – تنبل – لبنان

1208- هرم – مهر – میز – ریز – رزم – جرم – مرز – رمز – هیزم – مجری – زیره – جزیره – جریمه

1209- نان – ناز – آبی – غیب – باغ – غاز – نیاز – زینب – زیان – زیبا – بازی – زبان – غایب – بنزین

1210- نرم – نور – مهر – ماه – میوه – میهن – نیمه – نیرو – ماهی – نمره – ماهر – نیمرو – ویران – روانی – همایون – موریانه

1211- شاد – شنا – گدا – نگاه – آهنگ – شاهد – اهدا – گناه – آشنا – دانش – دانا – انشا – شانه – آگاه – دانشگاه

1212- سکه – سکو – کتک – سوت – کاسه – کاهو – کوسه – ساکت – سکته – واکس – سکوت – کوتاه – کاکتوس

1213- کال – کیک – کلک – سال – لکه – سایه – کیسه – ژاپن – لایه – سیاه – کاسه – کلاس – کلاه – کلیسا – اسکله – کالسکه

1214- پله – ژله – مژه – ماه – لپه – لانه – لامپ – ژاپن – نامه – ژاله – پژمان

1215- زشت – ترس – ساز – شوت – سوت – تاس – ارتش – سوار – آرزو – واشر – ورزش – ارزش – سروش – وزارت – اورست – ترازو – سشوار – روستا

1216- چمن – چرم – چاپ – منچ – مار – چنار – پارچ – رمان – پنچر – پرچم – فرمان

1217- مکه – کمد – کیش – میش – مشک – شاد – شکم – شهید – مهدی – مشکی – شاهد – امید – مشهد – همایش

1218- موز – مرگ – گاز – گرز – گاو – گراز – آرزو – گرما – آرام – آزار – آوار – آواز – مزار – آموزگار

1219- دره – نان – درد – داد – دنده – نرده – نادر – رنده – درنده – دندان – دندانه – راننده

1220- موسی – میوه – همسر – سمور – سیاره – سوریه – روسیه – سماور – مساوی – موسیر – ارومیه – سرمایه

1221- میز – نرم – قیام – نماز – زمین – قرآن – زمان – قرمز – قناری – نیزار – منقار – میزان

1222- سیب – نیش – شیب – کیش – تشک – سبک – بست – کشتی – شکست – بیست – تنیس – بستنی

1223- فوت – فکر – وفا – برف – باک – کافر – کتاب – باکو – تفکر – برفک – کفتار – باروت – کبوتر

1224- لپه – شال – پله – پشه – باز – پازل – آشپز – بالش – باله – شهاب – زباله

1225- کوه – واکس – کاسه – کوسه – کاهو – تنها – ستون – سکوت – سکته – کوهان – سوهان – واکسن – کوتاه – کوهستان

1226- دره – سرخ – هدف – خرس – سرود – سفره – فرود – خسرو – دوره – سرفه – خروس – فرسوده

1227- مار – چاه – چاق – قوچ – چرم – قوم – ورقه – چاقو – چاره – قارچ – قاره – ماهر – مقوا – مورچه

1228- لپه – لوح – پلو – پله -حنا – نوح – پول – پونه – پناه – حوله – حلوا – لانه – نوحه – پهلوان

1229- نیش – پشه – هوش – پایه – آینه – پینه – پویا – شانه – پوشه – پونه – پیانو – پاشنه – شاهین – آویشن

1230- شخم – شاخ – شوخ – میخ – موش – خوش – خرم – خشم – رویش – یورش – خیام – شوخی – خمیر – خراش – خرما – مریخ – خاموش – مشاور

1231- نام – پند – گدا – گمان – پماد – دانا – دامن – گندم – نماد – پاندا – پادگان

1232- موز – نوح – میز – محل – حمل – لوح – زمین – حلیم – لوزی – لیمو – زیلو – حلزون

1233- میل – میز – علی – عمل – علم – عالم – عالی – مایل – معلم – معما – ملایم – مالزی

1234- نسیم – سیاه – امید – مهدی – آینه – ماده – ساده – مهندس – همدان – یاسمن – ناهید – مدینه – آینده – میدان – سینما – سیمان

1235- ریل – بیل – یزد – زیبا – یلدا – زیاد – دلیر – دبیر – دلار – بازی – ریال – ردیاب – البرز – برزیل – بیدار – آبریز – اردبیل

1236-گود – گلو – دیو – دیگ – گوی – لگد – کبد – کود – کدو – کیلو – وکیل – کلید – کبود

1237- اتم – تاب – بام – آفت – ماه – مات – بافت – آفتاب – مهتاب – آفتابه

1238- محل – لکه – مرد – کره – دکه – حرم – مکه – دره – حکم – ملکه – کلمه – محله – حمله – مدرک – مرحله

1239- ماش – شام – چرب – چشم – چرم – مربا – آمار – آرام – بارش – آچار – آبشار – آرامش

1240- سکو – عکس – سعی – خوک – خروس – کویر – وسیع – سریع – عروس – خسرو – کرسی – عروسی – عروسک

1241- سخت – رخت – دقت – چرخ – چتر – سرخ – خرس – ترس – دست – قدرت – سرقت – درست – درخت – دختر

1242- باک – باز – شهاب – کوزه – کاوه – کوبا – باکو – آبکش – بازو – شبکه – بشکه – هواکش – باهوش

1243- مبل – امید – مربی – ریال – یلدا – دلیر – مدیر – مربا – مدال – دلار – ردیاب – میلاد – مرداب – بیمار – اردبیل

1244- شوت – پشت – پدر – پتو – رشد – تپش – توپ – دشت – پودر – پرتو – درشت – شربت

1245- غار – مرغ – سال – داغ – لاغر – مدال – مراد – سلام – سالم – غلام – دماغ

1246- سبد – دست – ماه – تاب – ماده – ماست – تماس – بسته – ساده – دسته – مهتاب

1247- هدف – کفش – کوه – شفا – شاد – کفاش – شاهد – کاهو – شکاف – کافه – هواکش – شکوفه

1248- حیا – یاس – تاس – سیم – سیما – مایع – تماس – ساعت – ماست – تمساح – مساحت

1249- سکو – وفا – کود – سود – کدو – کلاس – کادو – واکس – سواد – سفال – فاسد – سوال – فولاد

1250- عمر – شمع – علم – شعر – عمل – شال – شرم – معما – معلم – مشعل – شاعر – شمال – عالم – معمار

 

بازی آمیرزا
جواب های بازی آمیرزا

جواب های 1251 تا آخر بازی آمیرزا

1251- کار – غار – سال – مرغ – کلاغ – کلاس – سلام – سالم – لاغر – غلام

1252- سخت – چرخ – رخت – چرب – چتر – سرخ – بخت – اسب – چسب – خبر – باخت – ربات – آخرت – ساخت – استخر – خسارت

1253- تیر – تیز – یزد – آویز – وزیر – وارد – زیاد – زیارت – دیوار – وزارت – رادیو – ترازو

1254- خوک – شوخ – خشک – خوش – شریک – وزیر – خشکی – کویر – ورزش – زرشک – شوخی – کشور

1255- سبز – تیز – سیب – ساز – بیست – سبزی – زیبا – راست – ربات – بازی – بازرس – تبریز – زیارت – سرباز – باتری – سربازی

1256- گدا – گاز – گرز – گرد – سنگ – زرد – رنگ – زنگ – گردن – زرنگ – گراز

1257- گدا – گیاه – امید – آگهی – گریه – گیره – مرده – گرده – گاری – ماهی – دایره

1258- حنا – باز – زمان – مداح – نماز – نماد – احمد – حامد – زبان – دامن – نامزد

1259- اسب – بره – سبد – ساده – سارا – سراب – بهار – برده – اراده – اداره – ارابه

1260- فیل – قفل – فصل – قیف – صفا – لیف – فال – اصل – افق – صاف – صدف – صدا – صیاد – یلدا – صادق – قالی

1261- رخت – دشت – دره – شهر – تند – خشت – شهرت – رشته – خنده – تشنه – دختر – درشت – درخت

1262- نور – چرم – چاه – چمن – مهر – منچ – چنار – نامه – نمره – چانه – مورچه

1263- شوت – شهر – هوش – مشت – سوت – مترو – رستم – تورم – شوهر – سمور – رشته – مشورت – مشهور – سورتمه

1264- شاخ – خوش – خوب – کاخ – شکل – شوخ – خاک – باک – خشک – کابل – آبکش – لواش – خشاب – خواب – لواشک

1265- عمل – شمع – علم – عمه – مبل – ماه – مشعل – عالم – شعبه – باله – بالش – شعله – شهاب – شمال – علامه

1266- یزد – دیگ – زین – هند – زنگ – نیزه – خنده – زنده – زندگی – گزینه

1267- سکه – لکه – دکه – یلدا – سایه – کلیه – کیسه – ساده – کلاه – کلید – اسکله – کلیسا

1268- قلب – آقا – نقل – تقلب – بالن – نقاب – تنبل – اتاق – آبان – بالن – انتقال – باتلاق – انقلاب

1269- نان – گدا – برگ – برد – گردن – گنبد – بندر – نبرد – گرداب – آبرنگ – نگران – نردبان

1270- عطر – قطر – عشق – شرق – شعر – شهر – قطار – قطره – قاره – عاشق – شاعر – عطار – عراق

1271- زرد – زخم – کمد – کاخ – خدا – خاک – خزر – مرکز – خرما – زمرد – مراد

1272- زره – هرز – یزد – دره – رنج – نیزه – زیره – زنده – درجه – جزیره – زنجیر

1273- لکه – کوچ – چاه – کچل – دکه – کلاه – کوله – کوچه – کادو – چاله – کاهو – آلوده – آلوچه – کلوچه

1274- رخت – ربات – خیار – باخت – خرید – درخت – دختر – خراب – ردیاب – تاریخ – تبخیر – باتری – بخاری – بیدار

1275- سود – عود – عید – سرخ – خرس – سعدی – سریع – عدسی – سعید – خروس – خسرو – سرود – خرید – عروسی

1276- یاس – محل – سیم – مسیح – حلیم – سالم – ساحل – سلاح – شمال – سلام

1277- قوی – چاق – قیر – چای – قطر – قوچ – قوطی – قوری – قارچ – قطار – چاقو

1278- بره – دره – برق – برد – رقیب – قاره – براق – ردیاب – دایره – بیدار

1279- تاب – شعبه – شتاب – شنبه – نبات – شهاب – تابش – بهشت – تشنه – شانه – تنها – شباهت

1280- طلا – طمع – عمه – مبل – مطب – طعم – مطلب – باله – باطل – طعمه – عالم – علامه – مطالعه

1281- کاج – لاک – کبد – کال – جلد – باک – باج – تاج – کتاب – جلبک

1282- گاو – گره – گوش – گاز – هوش – گوهر – زهرا – گوشه – ورزش – گراز – گروه – گزارش – گوارش – ورزشگاه

1283- پول – دیو – پلو – پویا – یلدا – پدال – ویلا – پیانو – لیوان – وانیل

1284- ماه – میهن – میوه – نیمه – نیرو – نامه – نمره – ماهی – نیمرو – ارومیه – موریانه

1285- نیش – عیب – شیب – بیشه – شعبه – شانه – شهاب – شنبه – شایعه – شاهین

1286- پتو – پوک – کوه – تپه – توپ – پاک – کاوه – پاکت – کاهو – کوتاه

1287- گاو – گاز – گدا – گرز – گرد – زنگ – زود – گردن – گردو – گوزن – زانو – زرنگ – گراز – نوزاد – انگور

1288- سفر – فنر – نفس – سفره – آسان – رفاه – سارا – سرفه – ناهار – فرانسه – افسانه

1289- پری – پرش – پیک – پیر – پاک – شریک – اراک – پارک – شاپرک – آرایش – آشکار

1290- ستم – مات – تاب – تاس – محبت – ماست – تماس – تبسم – حساب – مساحت – تمساح

1291- نخل – داد – درد – خدا – خار – آخر – خال – نادر – دلار – داخل – خرداد

1292- زوج – جوان – زانو – اجرا – جارو – آزار – آرنج – آواز – جانور – ارزان

1293- قلم – ملت – آقا – لایق – املا – قیام – قیمت – قاتل – اتاق – قالی – قیامت – لیاقت – مالیات – ملاقات

1294- نان – موج – جام – جان – نامه – جهنم – جهان – جوان – نمونه – مجنون

1295- دعا – عمل – ملت – عالم – مدال – عادت – معدل – عادل – معتدل – معتاد – اعدام – عدالت – علامت – اعتماد

1296- شهر – هرز – زره – بره – بازی – بیشه – زیبا – هزار – شهاب – زهرا – بهار – شیراز – شهربازی

1297 شکل – ریل – شال – شلیک – شریک – ریال – اراک – لشکر – آشکار – آرایش

1298- ساز – زبر – سبز – سال – باز – رسول – سوال – لباس – بازو – بورس – البرز – بازرس – سرباز

1299- مرد – ریل – دلیر – مدیر – دایی – یلدا – امید – مدال – مراد – دلار – ریال – میلاد

1300- زشت -دشت – شاه – شاد – باز – تاب – شاهد – شتاب -شهاب – بهشت – تازه – شهادت – بهداشت

1301- مبل – تند – هتل – ملت – تله – مهلت – بلند – هلند – تنبل – بهمن – بنده

1302- مرد – دره – مادر – نامه – ساده – درمان – همدان – مهندس – مدرسه – رسانه

1303- وام – موز – میز – زمین – ویزا – نماز – آویز – زانو – زمان – موازی – آزمون

1304- دره – شاد – آشنا – شانه – شاهد – انشا – دانش – هشدار – اشاره – ناهار – اداره – اراده

1305- زنگ – گرز – زبان – برنز – بزرگ – آزار – آبان – زرنگ – گراز – ارزان – ابزار – انبار – بازار – باران – بازرگان

1306- گاو – شاد – گرد – گوش – گردش – گردو – سرود – داور – سواد – گوارش – دشوار – سشوار – شاگرد

1307- شکل – شریک – ریال – ویلا – کویر – کیلو – وکیل – شلیک – شکار – لواش – کولر – کشور – شلوار – لواشک – شلوارک

1308- مهم – سیم – سیر – سهم – سایه – ریسه – مریم – ماهی – سرما – سیاره – مراسم – سرمایه

1309- گاز – یاس – سیل – لنگ – زنگ – سنگ – سالن – سایز – گیلان – گیلاس – انگلیس

1310- سهم – حنا – محل – سلام – سلاح – محله – نامه – سالن – حمله – ساحل – سالم – اسلحه – حامله – حماسه

1311- گوی – گیره – نیرو – گونی – گاری – گیاه – گروه – گریه – گوهر – گونه – گونیا – آهنگر – انگور – ویران – نیروگاه

1312- ساز – سوت – موز – نماز – مونس – سوزن – زانو – ستون – تومان – آزمون – مانتو – زمستان

1313- پدر – پاس – رسید – ریسه – پایه – پرده – پراید – پادری – پیاده – دایره – اسپری – سیاره – پاریس

1314- کیف – یاس – سکه – نفس – سینه – کیسه – کینه – کافه – سایه – کیهان – کنایه – سفینه

1315- نان – مهد – ماهی – نیمه – امید – مهدی – میهن – همدان – آینده – میدان – ناهید – مدینه – نماینده

1316- یاس – نان – سیما – منشی – نسیم – نشان – شانس – سمنان – نشانی – ماشین – نمایش – سیمان – سینما

1317- قله – قاب – قیام – میله – بیمه – قالی – قیمه – قالب – قبله – لقمه – قالب – قلابی – ملاقه – مقاله – بامیه – بقالی – قبیله – قابلمه

1318- علم – عمر – عمل – رعد – دعا – معدل – مدال – معما – معلم – عادل – عالم – رمال – دلار – معمار

1319- قول – شال – شوق – قبل – قلب – لقب – بال – بوق – لبو – قلاب – لواش – بقال – بالا – شلاق – قبول – قالب – باقلوا

1320- لوح – حال – سیاه – سوله – حیله – سایه – ویلا – حوله – حلوا – ساحل – سوال – سلاح – وسیله – اسلحه – الویه

1321- مکه – کوه – کفش – کیش – فیش – کیف – کشو – مشک – شکم – موش – کشف – مشکی – موشک – میوه – شکوفه

1322- عکس – سکه – سینک – کینه – سینه – عینک – کیسه – سایه – عکاس – ساکن – کاسه – اسکی – سیاه – کنایه

1323- ماه – مات – آقا – قنات – نامه – تنها – اتاق – انتها – اقامت – امانت – انتقام

1324- سخت – رخت – دست – پسر – پدر – سپر – خدا – آدرس – پاسخ – ساخت – درست – درخت – دختر – استخر – خسارت – پرداخت

1325- آبی – عاج – شیب – عیب – جیب – باج – جهش – باجه – عجیب – شیعه – جعبه – شهاب – شعبه – بیشه – شجاع – شایعه

1326- تیر – زیر – زیپ – بیت – تیز – ریز – تپه – تبر – پرز – زبر – تیره – زیره – رتبه – پریز – تبریز

1327- نیش – پری – پیر – شور – نور – نیرو – پیرو – رویش – پنیر – روشن – پروین – شیپور – شیرین

1328- دیس – سیب – جیب – عیب – عید – سبد – عدس – عهد – سعدی – سعید – عدسی – عجیب – بسیج – سجده – جعبه – بدهی

1329- یزد – دیگ – زین – گاز – زنگ – باز – دنیا – زیاد – زینب – گنبد – زبان – بازی – زیبا – زندگی – بنیاد

1330- رخت – سخت – خروس – ساخت – سوخت – خسرو – راست – اورست – ریاست – روایت – تساوی – تاخیر – استخر – روستا – تاریخ – خسارت – سوخاری

1331- خوب – خوک – کاخ – خال – خاک – خیال – ویلا – خالی – وکیل – کیلو – کابل – خواب – باکو – کوبا – لوبیا

1332- مرد – موج – برج – مربا – مودب – وارد – واجب – جامد – جارو – جادو – جواد – مجرد – جوراب – مرداب

1333- زرد – فدا – عزا – رعد – دعا – دراز – عارف – دفاع – فردا – فرزند – عرفان – زعفران

1334- پدر – پند – پاره – پناه – پرده – پوره – پونه – رنده – پودر – نرده – پرنده – وردنه – اروند – اندوه – پرونده – پروانه – پهناور

1335- هوا – موش – منشی – میوه – ماهی – نامه – شانه – شامی – همایش – ماشین – شاهین – نمایش – آویشن – شومینه

1336- فدا – خدا – رخت – فردا – فرار – دفتر – دارت – آخرت – دختر – درخت – رفتار

1337- موش – مشت – چشم – چکش – کشو – تشک – مکه – کوچ – چشمک – کوچه – چکمه – توهم – توشه – تمشک – چشمه – موکت – موشک – تشکچه

1338- عهد – عمه – عاج – جمع – عمان – نامه – معدن – معده – دامن – جمعه – جامد – جاده – جهان – جهنم – جهاد – همدان – جامعه

1339- بره – منها – شهاب – مربا – نرمش – نمره – نامه – شنبه – بارش – بهار – بهمن – شبنم – شماره – برنامه – مهربان

1340- داغ – دوغ – غار – روده – نادر – غوره – روغن – دروغ – دوره – اندوه – اروند – دوران – وردنه – داروغه

1341- سرما – سارا – سمنو – مونس – سمور – آسان – آرام – انار – ناموس – سماور – سروان – آسمان – آرمان

1342- یال – چهل – چای – چاه – قله – چاق – قیچی – چاله – قالی – لایق – ییلاق  – قالیچه

1343- ;میخ – خرم – خرس- مسیر – خمیر – خیمه – میوه – موسی – مریخ – سرمه – خسرو – خروس – سمور – روسیه – سوریه – مسخره – موسیر

1344- قلک  – قله  – قلم  – مکه  – مبل  – لکه  – عمق  – عقل  – عقب  – عمه  – کعبه  – کلبه  – قلعه  – مکعب  – لقمه  – قبله  – معلق

1345- غار  – دوغ  – مرغ  – داغ  – غول  – مدال  – ولرم  – مغول  – مولا  – وارد  – لاغر  – دلار  – دروغ  – دماغ  – غلام  – دوام  – دلاور

1346- بهار  – بازو  – روزه  – هزار  – زهرا  – آواز  – آوار  – اهواز  – آواره  – ارابه  – بازار  – روباه  – ابزار

1347- چرک  – چرب  – کچل  – چوب  – لکه  – بره  – بچه  – کولر  – کوله  – کوچه  – کوره  – برکه  – کلبه  – بلور  – کلوچه

1349- خرس  – سخن  – سرخ  – نامه  – سرمه  – نسخه  – همسر  – نمره  – سرما  – خانم  – خرما  – خانه  – خامه  – مسخره  – مناره  – رسانه

1350- فوت  – صفت  – صدف  – قوت  – صفا  – وقت  – وفا  – صدا  – دقت  – افق  – صاف  – توقف  – صادق  – صداقت  – تصادف  – توافق

1351- گره  – گاو  – هوش  – گوش  – شهر  – گوهر  – گوشه  – گروه  – واشر  – شوره  – شورا  – رشوه  – شوهر  – شاهرگ  – هاشور  – گوارش  – گوشواره

1352- کشو  – شکل  – کور  – کولر  – لشکر  – لواش  – کشور  – ورزش  – ارزش  – زرشک  – روکش  – شورا  – شکار  – لرزش  – لواشک  – شلوار  – کشاورز

1353- تیم  – بیمه  – میهن  – نیمه  – نبات  – تنها  – نامه  – بهمن  – امنیت  – تنبیه  – مهتاب  – بامیه

1354- صبر  – صبح  – سرو  – عصر  – عصب  – عرب  – سرب  – ربع  – حبس  – سحر  – روح  – عروس  – بورس  – رسوب  – صبور  – عبور

1355- شمع  – شاد  – عدس  – شنا  – دعا  – مانع  – عمان  – معدن  – داعش  – نماد  – دامن  – شانس  – ساعد  – دانش  – دشمن  – دشنام  – شمعدان

1356- سال  – آهن  – ژله  – ناله  – نهال  – ژاله  – آسان  – سالن  – لانه  – آژانس

1357- گدا  – گاز  – گرز  – گرد  – رشد  – زنگ  – گردش  – گردن  – دانش  – زرنگ  – گراز  – گزارش  – شاگرد

1358- بخت  – تبر  – سخت  – سیب  – باخت  – آسیب  – بیست  – ساخت  – بخار  – خراب  – آخرت  – استخر  – خسارت  – بخاری  – تاریخ

1359- مات  – تاس  – اسم  – ساعت  – معما  – ماست  – تمام  – تماس  – حمام  – مساحت  – تمساح

1360- سلام  – سلاح  – سالم  – املا  – مسلح  – محله  – ساحل  – حمله  – اسلحه  – اسلام  – الماس  – حماسه  – حامله

1361- دیگ  – گدا  – آگهی  – گیاه  – هادی  – آینه  – آگاه  – آهنگ  – گناه  – نگاه  – آینده  – ناهید

1362- سفر  – فرش  – سیب  – برف  – اسب  – آسیب  – فریب  – شریف  – سراب  – بارش  – فشار  – فارسی  – سفارش

1363- چسب  – بچه  – چاه  – باغ  – اسب  – اسم  – آبسه  – بغچه  – باغچه  – ساچمه

1364- یاس  – سیاه  – ماشه  – میوه  – موسی  – امید  – ساوه  – ساده  – سهام  – ماده  – سواد  – مساوی  – ادویه

1365- موز  – میز  – قوی  – آویز  – زمین  – قیام  – مقوا  – زانو  – نماز  – قزوین  – موازی  – میزان  – آزمون  – مایونز

1366- هوش  – هدف  – کمد  – مکه  – کوه  – دکه  – موش  – دکمه  – موشک  – مشهد  – شکوفه

1367- گاز  – گاو  – گرز  – زرنگ  – گوزن  – گراز  – زبان  – برنز  – بانو  – بازو  – زانو  – بزرگ  – آبرنگ  – انگور  – زنبور

1368- تبر – شوت – سوت – شربت – سراب – شتاب – آشوب – بارش – تابش – بورس – رسوب – اورست – باروت – روستا – سشوار

1369- دره – دکه – ریشه – شهید – شریک – شیره – اردک – شهرک – کرایه – درشکه – دایره – هشدار – ارکیده

جواب های بازی آمیرزا آپدیت جدید – 1400 به بعد

1400- شغل – شال – غار – غول – غرش – آغوش – آوار – لواش – لاغر – شلوغ – شغال – الاغ – شاغل – شلوار – آشغال

1401- دزد – دید – مزد – یزد – میز – داد – امید – آزاد – مداد – امداد – داماد

1402- مهد – سکه – مهم – مکه – کمد – جسم – دکه – سهم – جسد – دکمه – مسجد – سجده – مجسمه 

1403- ویلا – امید – دنیا – لیمو – مدال – ملوان – میلاد – میدان – لیوان – وانیل

1404- گلو – گرم – گوی – گور – مرگ – لگو – وکیل – میگو – گلیم – کویر – ولرم – گمرک – کولر – لیمو – گوریل 

1405- تاس – تاب – لاک – سبک – اسب – باک – کباب – لباس – کتاب – کلاس – بابک – ساکت – اسکلت – بسکتبال

1406- پیک – پیر – پری – کار – رنگ – پاک – گاری – پارک – پنیر – پیکان – پارکینگ 

1407- نوه – خزر – نور – خون – وزن – روزه – زانو – نوار – روان – خزان – خانه – آرزو – خواهر – خزانه – راهزن – زورخانه

1408- باک – تاب – بیل – بال – لاک – نبات – بلیت – کتاب – بانک – بالن – تنبل – تانک – بالکن – کابینت – تلکابین 

1409- رنگ – سنگ – گرد – لگد – لنگ – نرگس – سنگر – گردن – گران – دلار – انگل – آدرس – لنگر – سالن – گلدان – گردان – سالگرد 

1410- سوت – عدس – رعد – عود – دست – عکس – سرود – وسعت – عروس – سکوت – سرعت – دوست – دعوت – درست – دکتر – رکود – رکوع – دکور – دستور – عروسک 

1411- سبد – دشت – کبد – سبک – دست – اشک – اسب – تاب – شکست – آبکش – کتاب – ساکت – شتاب – دستکش

1412- تاب – تبر – روح – باک – کتاب – ربات – کوبا -باکو – کارت – حرکت – برکت – راحت – باروت – کبوتر 

1413- شنا – شاه – هوش – شعبه – عناب – شهاب – شنبه – آشوب – انبوه – بانو – شانه – بهنوش – باهوش – انبوه – نوشابه 

1414- زره – گاز – گرز – برگ – بره – باز – گربه – گراز – هزار – بهار – بزرگ – زهرا – رهبر – بزرگراه 

1415- دما – دوا – وام – تاب – اتو – آدم – مدت – واحد – مودب – وحدت – حامد – احمد – متحد – مداح – محبت – محتوا 

1416- تاج – تار – اتو – راه – جوهر – جارو – آوار – تاجر – آواره – اجاره – جواهر 

1417- دین – دیگ – گرد – نیش – رشد – رنگ – شادی – دنیا – گاری – گران – دانش – گردن – گردش – شریان – شاگرد – دینار 

1418- قسم – شخم – شام – قشم – مشق – ماه – ماش – ساق – خشم – خام – شاخ – شاخه – مهسا – ماسه – ساقه – سماق – خامه

1419- کار – شور – شکار – کشور – ورزش – شورا – ارزش – آرزو – زرشک – روکش – کشاورز- ورزشکار 

1420- فیل – بیل – قلب – قیف – آبی – لیف – قاب – افق – آقا – قفل – قالی – قلاب – بالا – قایباف

1421- وفا – هلو – چاه – چهل – چلو – هدف – فال – فدا – چاله – آلوده – آلوچه – فولاد – فالوده 

1422- ملت – وکیل – رتیل – کیلو – کویر – کویت – لیتر – موکت – مترو – ولرم – لیمو – کولر – کیلومتر 

1423- پشت – پتو – هوش – پشه – مکه – کوه – پوک – شوت – تپش – تپه – مشت – توپ – موش – تمشک – پوشک – پوشه – موکت – موشک – پشمک – پشتک 

1424- کیف – کفش – فیش – شیب – کیش – کشف – بشکه – بنفش – بیشه – شنبه – کینه – شبکه – بنفشه – یکشنبه 

1425- شهر – آرش – شانس – شانه – شهرت – تنها – تشنه – ترانه – تهران – رسانه – ستاره – نشاسته – شهرستان 

1426- کشف – مشک – ملت – نمک – نفت – شکل – کفش – مشت – شکم – کلفت – تلفن – تمشک – مشکل – نفتکش 

1427- کفش – کشو – کوه – کیش – کیف – شفا – وفا – شاه – شکاف – کوفه – کاشی – کاهو – کافه – کاشف – کفاش – کفاشی – شکوفه – هواکش 

1428- قلم – قله – سال – ماهی – قیام – میله – لایه – سایه – سلام – سالم – سماق – قیمه – ساقه – مقاله – ملاقه – مقایسه 

1429- سود – مرد – سهم – سوره – همسر – ماده – مادر – سواد – دوره – آدرس – ساده – سمور – سرود – سماور – مدرسه – آسوده 

1430- پاس – پاک – پیک – کلاس – پلیس – پلاک – ساکت – پاکت – اسکلت – کلیسا – تاکسی – پاستیل – لاستیک – پلاستیک 

1431- بال – بیل – آبی – بال – ویلا – لیلا – بالا – لوبیا – آلبالو – والیبال 

1432- شاه – نقش – شیب – قاب – نقاش – بیشه – نقشه – نقاب – شانه – انبه – شهاب – شنبه – نقاشی – شبانه – شاهین 

1433- فوت – نفت – تور – فنر – برف – تبر – نور – نبوت – نوبت – نفرت – تنبل – تلفن – تنور – فلوت – تونل – تنبور 

1434- رنگ – رشت – گشت – شعر – شتر – آتش – ترش – تنگ – گران – تراش – رعنا – ارتش – شاعر – نگار – انگشت – انگشتر 

1435- شاخ – شاد – رشد – رود – کشو – کود – کاخ – کدو – خوک – خشک – خوش – خروش – کادو – خراش – اردک – کشور – ارشد – رکود – شورا – شکار – خوراک – دشوار – خودکار

1436- نای – نبی – آبی – خان – بنا – بینا – بانی – آبان – بابا – ناباب – انبیا – نایاب – بیابان – خیابان 

1437- یاس – سیل – لال – سایه – گیاه – لیلا – آگهی – لاله – هلال – سیاه – گلایه – گیلاس 

1438- دکل – جلد – کبد – کاج – تاج – بدل – باج – کلاج – کتاب – جلبک – جلاد – جالب – کابل – کالبد

1439- کتف – سنگ – سگک – نفت – نفس – سفت – تند – کند – کفن – دست – تنگ – تنفس – تفنگ – فندک – سنگک

1440- تیغ – وجه – جیغ – جوی – جهت – غیرت – جیوه – غیور – هویج – هویت – هجری – تیره – رویت – غوره – توجه – جیره – جوهر – نوجیه

1441- نرم – گرم – یار – مرگ – مگس – سنگر – سیما – نسیم – نرگس – سرما – گرما – سیمان – یاسمن – سینما 

1442- زجر – زوج – گیج – جگر -جیره -هویج – گریه – زیره – جیوه – گیره – جوهر – جزوه – روزه – وزیر – گوجه – جزیره 

1443- گاری – ناشی – گریم – منشی – ناشر – گرما – شناگر – نگارش – نمایش – ماشین – نمایشگر

1444- چرم – چرا – چاه – چهل – چله – چهار – چاله – ماهر – ولرم – چاره – آلوچه – مچاله – مورچه 

1445- وحی – محو – دیو – مدت – حوا – حیا – امید – حیات – وادی – وحدت – متحد – حامد – احمد – واحد – مواد – مداح – محتوا – حمایت 

1446- قله – حوا – قول – لوح – لال – حال – حلق – حقه – لاله – هالو – هلال – لولا – لوله – حلقه – حلوا – حوله – حلال – قلوه – حواله 

1447- وقت – قوی – قوم – قیام – قامت – مقوی – قیمت – تیمم – مقام – مقوا – موقت – تقویم – یاقوت – قیامت – مقاوم – ماموت – مقاومت 

1448- سوت – وحی – سیم – ستم – حکم – مسیح – حکیم – کویت – حکمت – سکوت – موکت – حکومت 

1449- وقت – قوم – یقه – قوی – بوق – قوت – مقوی – قیمت – قیمه – میوه – توبه – بوته – موقت – بقیه – بیمه – تقویم 

1450- ذهن – ذره – هتل – لذت – ذرت – آذر – تله – نهال – ناله – تنها – لانه – تهران – ترانه 

1451- گاو – سنگ – سوت – تنگ – نرگس – واگن – تنور – سنگر – تونس – راسو – سرنگ – ستون – روستا – انگور – ستوان – سنتور – سروان – راستگو – گورستان 

1452- شور – شعر – رود – عود – عدل – عدد – دور – دود – درد – رشد – دوش – درود – شروع 

1453- گله – گلو – لایه – ویلا – سایه – سوال – الگو – گیاه – وسیله – وسایل – گیلاس – گوساله 

1454- شخم – خون – خوش – شوخ – هوش – موش – مشت – خشم – خشت – خشن – تشنه – تخمه – توشه – خوشه – خشونت 

1455- یزد – دیگ – میز – مزد – میهن – هزیم – زمین – مهدی – گندم – زنده – نیزه – زندگی – مدینه – گزینه 

1456- عمل – عدل – لاک – کمد – مدل – عدد – دکل – دعا – داد – معدل – کمال – کلام – عادل – عالم – مالک – مدال – مداد 

1457- سنت – تنیس – سیاه – سایه – تنها – تیره – راست – سینه – نهایت – سیاره – آستین – رسانه – ترانه – تهران – ستاره – تیرآهن

1369- دره – دکه – ریشه – شهید – شریک – شیره – اردک – شهرک – کرایه – درشکه – دایره – هشدار – ارکیده

پاسخ و جواب های بازی آمیرزا در وب سایت سرگرمی، از ابتدا تا پایان آخرین به‌روزرسانی این بازی آپدیت شده است و در صورت اضافه شدن سوالات، باز هم به‌روزرسانی می‌شود.

خیر. بازی موبایلی Amirza به صورت کاملا رایگان در دسترس کاربران سیستم عامل اندروید و همچنین iOS قرار گرفته است و برای دانلود آن، نیازی به پرداخت هزینه وجود ندارد.

تیم سازنده‌ی خلاق این بازی، هر چند وقت یک بار با انتشار یک به‌روزرسانی سوالات بیشتری به بازی آمیرزا اضافه می‌کنند که ما در سایت سرگرمی، در سریع‌ترین زمان ممکن پاسخ به این سوالات را به صورت رایگان در دسترس شما قرار می‌دهیم.


نظرات

guest

2 دیدگاه
جدیدترین
قدیمی‌ترین بیشترین رای
Inline Feedbacks
View all comments
بالا