تحمل ساعات ابتدایی، بزرگترین چالش تجربه‌ دوباره‌ی یک بازی است

یا کاش راه میان‌بری برای رسیدن به بخش‌های جذاب یک بازی قدیمی وجود داشت

بالا