بالروگ معادن موریا کیست و چرا ساورون از وجود آن ترس داشت؟

موجودی از جنس آتش و سایه

بالا