بررسی فیلم تیغ و ترمه

تلاشی نافرجام از کارگردانی سرشناس