بررسی فیلم The Traitor - خائن

یک بیوگرافی مافیایی خوب، اما فاقد هیجان