بررسی فیلم آشفته‌گی

بررسی فیلم آشفته‌گی

یک برداشت سرد و بی‌مایه از بردیای دروغین

بالا