بررسی فیلم Proxima - پروکسیما

ملودرامی احساسی و گسسته از ماجرای یک فضانورد