بررسی فیلم Monos – مانوس

روایتی نمادین از آشفتگی نوجوانانی مسلح