بررسی فیلم خوب، بد، جلف ۲: ارتش سری

یک کمدی شلوغ، فاقد طنز و بدون پایان

بالا