#مهسا_امینی
شادی‌های گل فیفا ۲۲

آموزش شادی‌های گل فیفا ۲۲

جنگ روانی

فیفا ۲۲ به تازگی عرضه شده و قطعا شما هم می‌خواهید شادی‌های گل این بازی را یاد بگیرید تا پس از گل زدن، حسابی روی مغز حریف یا دوست خود رژه روید. زمان یادگیری جنگ روانیست!

EA حقیقتا در اضافه کردن شادی‌های گل فیفا ۲۲ تا حدودی کم‌کاری کرده فقط چند شادی گل با نام‌های Fingers ،Time Check ،Picture و Point به این نسخه از بازی اضافه شده‌اند و من هم تصمیم گرفته‌ام تا همه‌ی شادی‌های گل این بازی را به شما یاد دهم تا ضربه‌ی دیگری پس از گل برتری به حریف خود بزنید!

تمامی شادی‌های گل معرفی‌شده در این مقاله، مربوط به نسخه‌ی پلی استیشن ۴ و پلی استیشن ۵ بازی فیفا ۲۲ هستند و شما باید برای استفاده‌ی آنان در کنسول ایکس باکس، دکمه‌ی معادل آنان را فشار دهید.

شادی‌های پس از گل جدید فیفا ۲۲

Fingers: دکمه L2 را نگه دارید، R3 را فشار دهید.
Time Check: دکمه R2 را نگه دارید، آنالوگ راست را ابتدا به راست و سپس آن را به چپ بزنید.
Picture: دکمه R2 را نگه دارید . مربع را فشار دهید
Point: دکمه L1 را نگه داید و آنالوگ راست را دو بار به سمت راست بزنید.
 

شادی‌های پس از گل فیفا ۲۲: شادی‌های ساده

Signature: دکمه X را بزنید

Random: دکمه دایره را بزنید

کنسل کردن شادی گل: دکمه‌های L1 و L2 را با هم فشار دهید.

 

شادی‌های بعد از گل فیفا ۲۲: شادی‌های دویدنی

Thumb Suck: دکمه مربع را نگه‌ دارید و سپس دکمه X را نگه‌ دارید.

Arms Out: ابتدا دکمه مربع را فشار دهید و سپس دکمه مربع را نگه‌ دارید.

Wrist Flick: ابتدا دکمه مثلث را فشار دهید و سپس دکمه مثلث را نگه‌ دارید.

Aeroplane: دکمه R3 را نگه‌ دارید.

Point to Sky: آنالوگ راست را به سمت بالا نگه‌ دارید.

Shhhhh؛ آنالوگ راست را به سمت راست نگه‌ دارید.

Telephone: آنالوگ راست را به سمت پایین نگه‌ دارید.

Can You Hear Me: آنالوگ راست را به سمت چپ نگه‌ دارید.

Hands Out: آنالوگ راست به سمت راست بزنید و سپس آنالوگ راست را به سمت چپ نگه‌ دارید.

Come On: ابتدا آنالوگ راست را به سمت چپ بزنید و سپس آنالوگ راست را به سمت راست نگه‌ دارید.

Blow Kisses: آنالوگ راست را به سمت پایین بزنید و سپس آنالوگ راست را به سمت بالا نگه‌ دارید.

Double Arm Swing: آنالوگ راست را به سمت بالا بزنید و سپس آنالوگ راست را به سمت پایین نگه‌ دارید.

Flying Bird: ابتدا آنالوگ راست را به سمت چپ بزنید و سپس آنالوگ راست را به سمت چپ نگه‌ دارید.

Head on Head: ابتدا آنالوگ راست را به سمت چپ بزنید و سپس آنالوگ راست را به سمت چپ نگه‌ دارید

Heart Symbol: آنالوگ راست به سمت پایین بزنید و آنالوگ راست را به سمت پایین نگه‌ دارید.

Arms Pointing Up: ابتدا آنالوگ راست به سمت بالا بزنید و سپس آنالوگ راست را به سمت بالا نگه‌ دارید.

Windmill: آنالوگ راست را در جهت عقربه‌ های ساعت بچرخانید.

شادی‌های اصلی فیفا ۲۲:

 

Scissors: دکمه L1 را نکه دارید، مربع را فشار دهید.

Challenge: دکمه L2 را نگه دارید، دو بار مربع را فشار دهید.

X: دکمه L1 را نگه دارید، آنالوگ راست را دوبار به سمت پایین بزنید.

Spinning Frog: دکمه L2 را نگه‌ دارید و آنالوگ راست را بچرخانید.

One Eye: دکمه R2 را نگه‌ دارید و دکمه R3 را فشار دهید.

Swagger: دکمه R1 را نگه‌ دارید+ روی دکمه مربع دوبار کلیک کنید.

Nailbiter: دکمه R2 را نگه‌ دارید و آنالوگ راست را به سمت بالا نگه‌ دارید.

Nailbiter: دکمه R2 را نگه‌ دارید و آنالوگ راست را به سمت بالا نگه‌ دارید.

Pigeon: دکمه R1 را نگه‌ دارید و دکمه R3 را فشار دهید.

Floor Spin: دکمه L1 را نگه‌ دارید و آنالوگ راست را خلاف جهت عقربه‌ های ساعت بچرخانید.

Timber: دکمه L2 را نگه‌ دارید و دکمه دایره را فشار دهید.

Cell Phone: دکمه L2 را نگه‌ دارید و دکمه مربع را فشار دهید.

Hypnosis: دکمه L2 را نگه‌ دارید و دکمه مثلث را فشار دهید.

Show Respect: دکمه L1 را نگه‌ دارید و دو بار دکمه دایره را بزنید.

Stir The Pot: دکمه L2 را نگه‌ دارید و دو بار دکمه مثلث را بزنید.

Point to the Sky: دکمه L1 را نگه‌ دارید و دکمه دایره را فشار دهید.

Spanish Dance: دکمه L2 را نگه‌ دارید وآنالوگ راست را دو بار به سمت بالا بزنید.

World Beater: دکمه R1 را نگه دارید و سپس دو بار مثلث را فشار دهید.

The Salute: دکمه R1 را نگه‌ دارید و دکمه مثلث را فشار دهید.

Mannequin: دکمه L2 را نگه‌ دارید و آنالوگ راست را به سمت بالا نگه‌ دارید.

I Can’t Hear You: دکمه L2 را نگه‌ دارید و آنالوگ راست را به سمت راست نگه‌ دارید.

Heart: دکمه L2 را نگه‌ دارید و آنالوگ راست را به سمت پایین نگه‌ دارید.

Brick Fall: دکمه L2 را نگه‌ دارید و آنالوگ راست را به سمت چپ نگه‌ دارید.

Pipe: دکمه L2 را نگه‌ دارید و آنالوگ راست به سمت بالا و سپس به پایین بزنید.

Scorpion: دکمه L2 را نگه‌ دارید و آنالوگ راست را به سمت چپ و سپس به راست بزنید.

Tea: دکمه L2 را نگه‌ دارید و آنالوگ راست را ب سمت راست و سپس به جپ بزنید.

Neighbourhood: دکمه L2 را نگه‌ دارید و آنالوگ راست را دو به سمت پایین بزنید.

Knee Slide Fail: دکمه L2 را نگه‌ دارید و آنالوگ راست را دو بار به سمت چپ بزنید.

Mask: دکمه L1 را نگه‌ دارید و آنالوگ راست را دو بار به سمت بالا بزنید.

Break Dance: دکمه R1 را نگه‌ دارید و آنالوگ راست به سمت چپ بزنید.

Riding the Wave: دکمه L1 را نگه دارید و سپس مثلث را فشار دهید.

Relax: دکمه R2 را نگه دارید و آنالوگ راست را به سمت چپ نگه دارید.

Backwards Worm: دکمه R1 را نگه‌ دارید و آنالوگ راست را خلاف جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید.

Uncontrolled Backflip: دکمه R2 را نگه‌ دارید و آنالوگ راست را در جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید.

Handstand: دکمه R2 را نگه‌ دارید و آنالوگ راست را خلاف جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید.

Hop & Point: دکمه R2 را نگه دارید و سپس آنالوگ راست را دو بار به سمت پایین بزنید.

KO: دکمه L1 را نگه‌ دارید و روی دکمه ▢/مربع دوبار کلیک کنید

Right Here Right Now: دکمه R1 را نگه‌ دارید و دکمه دایره را فشار دهید.

Hand Bite: دکمه L2 را نگه‌ دارید و آنالوگ راست را به سمت بالا و پایین بزنید.

Stand Tall: دکمه R1 را نگه‌ دارید و آنالوگ راست را به سمت چپ نگه‌ دارید.

Little Brother: دکمه L2 را نگه‌ دارید و دکمه دایره را دو بار فشار دهید.

Fingers: دکمه L2 را نگه دارید و سپس R3 را فشار دهید.

Kiss The Ground: دکمه R2 را نگه‌ دارید و آنالوگ راست را به سمت راست نگه‌ دارید.

Disbelief: دکمه R2 را نگه‌ دارید و آنالوگ راست را به سمت پایین نگه‌ دارید.

Backflips: دکمه R2 را نگه‌ دارید و دو بار روی دکمه مربع بزنید.

Peace: دکمه R1 را نگه‌ دارید و دو بار روی دکمه مربع بزنید.

Waddle: دکمه L2 را نگه‌ دارید و آنالوگ راست را در جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید

Golf Swing: دکمه R1 را نگه‌ دارید و آنالوگ راست به سمت چپ و راست بزنید.

Matador: دکمه R2 را نگه‌ دارید و آنالوگ راست را به سمت پایین و سپس به بالا بزنید

Goggles: دکمه R2 را نگه‌ دارید و آنالوگ راست به سمت بالا و سپس به سمت پایین بزنید

Time Check: دکمه R2 را نگه‌ دارید و آنالوگ راست را به سمت راست و سپس به سمت چپ بزنید.

Push Ups: دکمه R1 را نگه‌ دارید و آنالوگ راست به سمت راست و سپس به سمت چپ بزنید.

The Worm: دکمه R1 را نگه‌ دارید + آنالوگ راست را در جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید.

Dance: دکمه R1 را نگه‌ دارید و آنالوگ راست را دو بار به سمت پایین بزنید.

Spin & Fall: دکمه R2 را نگه‌ دارید و آنالوگ راست را دو بار به سمت بالا بزنید.

Dance & Spin: دکمه R2 را نگه‌ دارید و آنالوگ راست را دو بار به سمت راست بزنید.

Picture: دکمه R2 را نگه‌ دارید و دکمه مربع را فشار دهید .

Cradle Swing: دکمه R2 را نگه‌ دارید و دکمه مثلث را فشار دهید.

Kiss The Ring: دکمه R2 را نگه‌ دارید و روی دکمه مثلث دوبار کلیک کنید.

Flying Dive: دکمه R1 را نگه‌ دارید و آنالوگ راست را به سمت بالا نگه‌ دارید.

Karate Kicks: دکمه R1 را نگه‌ دارید و آنالوگ راست را به سمت راست نگه‌ دارید.

Jump Kicks: دکمه R1 را نگه‌ دارید و آنالوگ راست را به سمت پایین نگه‌ دارید.

Big Man: دکمه L1 را نگه‌ دارید و آنالوگ راست را به سمت راست نگه‌ دارید.

Baby Girl: دکمه L1 را نگه‌ دارید و آنالوگ راست را به سمت چپ نگه‌ دارید.

Walk Like Me: دکمه L1 را نگه‌ دارید و آنالوگ راست را به سمت چپ و سپس به راست بزنید.

Giddy Up: دکمه L1 را نگه‌ دارید و دکمه R3 را فشار دهید.

Calm Down: دکمه L1 را نگه‌ دارید و روی دکمه مثلث را دو بار بزنید.

Phone It In: دکمه L1 را نگه‌ دارید و آنالوگ راست را به سمت بالا نگه‌ دارید.

Motorbike: دکمه L1 را نگه‌ دارید و آنالوگ راست را به سمت پایین نگه‌ دارید.

Hand Loose: دکمه L1 را نگه‌ دارید و آنالوگ راست را به سمت بالا و سپس به پایین بزنید.

Muevelo: دکمه L1 را نگه‌ دارید و آنالوگ راست را به سمت راست و سپس به چپ بزنید.

Point: دکمه L1 را نگه داید و آنالوگ راست را دو بار به سمت راست بزنید.

 

شادی گل موردعلاقه‌ی شما در بازی فیفا ۲۲ کدام شادی پس از گل است؟ با کدام شادی پس از گل بیشتر روی مخ حریفان خود می‌روید؟ ممنون می‌شویم که نظر خودتان را با ما در میان بگذارید.


نظرات

guest

2 دیدگاه
جدیدترین
قدیمی‌ترین بیشترین رای
Inline Feedbacks
View all comments
بالا